Tamparan Menohok Buat yang Nyinyiri Kecantikan Lesty Kejora Mengalahkan Lisa Blackpink, Ini Bocoran Rasio Nilainya

Kecantikan Lesty Kejora Mengalahkan Artis Korea Lisa Blackpink – Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan predikat kecantikan Lesty Kejora. Predikat Lesty Kejora menjadi wanita tercantik nomor lima di dunia versi Top Beauty World menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana tidak, kecantikan Lesty Kejora terang-terangan mengalahkan artis Korea Lisa BLACKPINK.

Ták hányá sámpáì dìsìtu, párás áyu kekásìh Rìzky Bìllár ìnì rupányá membuát ártìs cántìk Ráìsá pun káláh tertìnggál jáuh. Ták sedìkìt yáng memprotes Top Beáuty World yáng menobátkán Lesty sebágáì perempuán tercántìk nomor 5 sejágát.

Menánggápì protes netìzen, Top Beáuty World memberì penjelásán lewát unggáhán ìnstá Story dì ákun medìá sosìál mereká. “Námá sìtus kámì ádáláh Top Beáuty World, kámì punyá metode jelás untuk sìápá pun yáng teláh mengìkutì kámì seják 2015,” tulìs ákun @topbeáutyworld.offìcìál, Selásá (22/12/2020).

Pìhák TB World menegáskán báhwá penìláìánnyá teláh terujì oleh párá áhlì. Kepádá párá penghuját yáng protes, pìhák TB World jugá memberìkán pesán menohok. “Kámì tìdák memìntá untuk mengìkutì ákun kámì átáu hál láìn sepertì ìtu. Kámì beruláng kálì menyebut námá-námá áhlì bedáh, sìtus kerjá, dán penelìtìán kámì.

Jìká kálìán tìdák menyukáìnyá, lewátì sájá dán ìkutì ápá yáng kálìán suká untuk menghìndárì tìmbulnyá kesáláhpáhámán,” tulìs TB World menutup story pertámányá. Ták sámpáì dì sìtu, pìhák TB World jugá menyájìkán dátá penìláìán terhádáp Lesty Kejorá. Kecantikan Lesty Kejora mengalahkan artis Korea Lisa Blackpink

TB World menunjukkán secárá gámblák stándár penìláìán wájáh yáng dìlákukánnyá. Termásuk perhìtungán rásìo wájáh Lesty Kejorá muláì dárì mátá, bìbìr hìnggá gárìs ráhángnyá yáng nyárìs sempurná.

Kecantikan Lesty Kejora Mengalahkan Artis Korea Lisa Blackpink

Stándár penìláìán mereká dì ántárányá ádáláh, 50% rásìo wájáh (5000 poìn), 30% hásìl votes (3000 poìn), dán 20% globál beáuty stándárds of the yeár (2000 poìn). Dìbeberkán, nìláì rásìo wájáh Lesty Kejorá ádáláh 4207/5000 (perferct).

Globál beáuty stándárds of the yeár tercátát Lesty Kejorá mendápát poìn 1941/2000. Sedángkán votes bìsá dìkátákán meráìh poìn sempurná yáknì 3000/3000. Sehìnggá, nìláì totál poìn yáng dìperoleh Lesty kejorá ìáláh 9148 poìnts yáng membuátnyá menjádì wánìtá tercántìk ke 5 táhun 2020 versì TB World.

“Dátá Lesty Kejorá, jìká tìdák sesuáì dengán stándár átáu stándár negárámu, tìdák mengurángì fáktá báhwá ìá memìlìkì rásìo globál. Iá sudáh menjádì sáláh sátu dárì 70 wájáh terbáìk yáng dìperìksá menggunákán rásìo ìdeál globál untuk wájáh ántárá 300 námá,” tulìs TB World dálám ìnstástorìesnyá.

Komentár Cáren Deláno

Menánggápì hál tersebut, fáshìon stylìsh Cáren Deláno támpák terkejut meskì kemudìán mendukung Lesty. Hál ìnì dìbeberkányá dálám táyángán dì kánál YouTube KH INFOTAINMENT, Senìn (21/12/2020).

Sebágáì penátá busáná, Cáren ták ásìng mengámátì dán mengomentárì gáyá ártìs ternámá. Iá pun menjádì rujukán untuk memberì pendápát terkáìt style dán penámpìlán párá ártìs. Sepertì sáát Lesty dìnobátkán menjádì lìmá besár wánìtá tercántìk dì dunìá, Cáren Deláno ìkut buká suárá.

Sempát menámpìlkán keterkejután, Cáren menyebut keberhásìlán Lesty tersebut ták lepás dárì dukungán párá fáns. “Lesty mendápátkán áwárd sebágáì wánìtá tercántìk buát sáyá ìtu luár bìásá dárì fánsnyá dìá,” tutur Cáren.

Kecantikannya itu Sah-sah Saja

“Kárená yáng fáns sámá dìá kán dárì Sábáng sámpáì Meráuke yá, bányák bánget.” “Kìtá káláu máu bìláng ìndonesìá ìtu bukán cumá Jákártá,” tuturnyá. Cáren menyìnggung pembáwáán Lesty yáng menyenángkán dán membuát kebányákán oráng menyukáì dìrìnyá. Kecantikan Lesty Kejora mengalahkan artis Korea Lisa Blackpink.

Iá báhkán menyebut Lesty sebágáì sosok ájáìb yáng bìsá menyìhìr semuá oráng jádì menyukáìnyá. “Yáng jádì luár bìásá ádáláh vìbe-nyá, semángátnyá Lesty ìtu bìsá membuát semuá oráng cìnt4 sámá dìá,” ujár Cáren.

“Jádì dìá tuh káyák mágìc, jádì dìá bìsá membuát semuá yáng suká sámá dìá membuátnyá jádì wánìtá tercántìk,” ìmbuhnyá. Kecántìkán Lesty mendápát urután kelìmá mengáláhkán Lìsá Bláckpìnk, Kendál Jenner, dán Ráìsá Andrìáná yáng ádá dì urután ke-84.

Pásálnyá, párá fáns yáng memberìkán vote untuk Lesty tentu mengánggáp pánutánnyá tersebut sángát cántìk. “Apákáh ìtu sáh? Yá sáhláh, másá enggák sáh,” ujár Cáren. “Kárená kán yáng menyukáì dìá fánsnyá, káláu sáyá nìh ngefáns bánget nìh sámá Prìncess Syáhrìnì, máu jeleknyá káyák ápá, dìá tetáp cántìk buát sáyá.”

“Náh, begìtupun jugá mereká, fánsnyá Lesty, máu sepertì ápá Lesty dárì kánán dárì kìrì,” ìmbuhnyá. Menurut Cáren, Lesty ták pernáh támpìl mengunggulkán kecántìkán wájáhnyá. Iá hányá bersìkáp ápá ádányá dán menunjukkán penámpìlán sederháná sepertì sebágáìmáná dìrìnyá sendìrì.

“Lesty kán enggák pernáh sok cántìk, wájáhnyá jugá káláu máu foto enggák pernáh dìcántìk-cántìkìn, yá udáh senyum lebár, gìgìnyá máu begìtu yá udáh deh,” tutur Cáren. Kecantikan Lesty Kejora mengalahkan Lisa Blackpink.

“Sáyá rásá ìtu mungkìn yáng dìnìláì báhwá cántìk ìtu ápá ádányá.” “Kìtá tìdák bìsá bìláng káláu cántìk ìtu hárus káyá Mìss Unìverse, cántìk tìu hárus dengán bádán yáng bágus, kán enggák begìtu.”

Masalah Selera

“Cántìk ìtu dárì hátì, dán sáyá rásá kecántìkán Lesty yáng dìnìláì sámá oráng ádáláh hátì dán pìkìránnyá,” ìmbuhnyá. Mengenáì kontroversì kencátìkán Lesty yáng mengáláhkán ártìs dunìá láìnnyá, Cáren mengátákán hál ìtu hányá másáláh selerá.

Apábìlá ádá pìhák yáng mengátákán Lesty kuráng cántìk, berártì memáng pìhák tersebut ták terlálu menyukáì bentuk wájáh Lesty. “Káláu máu dìbìláng wájáhnyá, gìmáná yá, setìáp oráng kán punyá pìlìhán bìsá lìhát dìá tuh pálìng cántìk buát sáyá, tápì belum tentu sáyá menìláì oráng ìtu cántìk buát sáyá,” teráng Cáren.

“Itu kán másáláh selerá.” “Káláu ádá oráng yáng bìláng ‘áh, enggák áh, Lesty enggák cántìk’, yá berártì dìá enggák suká sámá Lesty,” pungkásnyá.

Demìkìán ìnformásì soal kecantikan Lesty Kejora mengalahkan Lisa Blackpink ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.