Viral Suami Rela Resign Kerja Demi Rawat 3 Anaknya yang Masih Kecil dan Jaga Istrinya yang 4 Tahun Mengidap Kanker Otak

Kanker Otak – Kisah rumah tangga ini viral di media sosial. Kisah pilu suami bernama T Rezal Saputra (34) atau yang karib disapa Bang Pon yang setia mengurus istrinya, Fitri yang sudah 4 tahun ini idap kanker otak. Selain rawat yang istri yang sedang sakit, Bang Pon asal Pusong Baru, Lhokseumawe Aceh ini rela merawat ketiga anaknya.

Ketìgá ánák Báng Pon másìh kecìl-kecìl sehìnggá butuh perhátìán lebìh. Anák pertámányá másìh berusìá 4 táhun 5 bulán, sedángkán ánák keduá dán ketìgányá ìnì merupákán báyì kembár yáng báru berusìá 1 bulán.

Kìsáh vìrál Báng Pon dán Fìtrì ìnì pun sudáh trendìng dì vìdeo TìkTok, ìnstágrám dán Youtube. Ták hányá sekádár menjágá dán membántu ìstrì sáát menjálánì pengobátán, Báng Pon jugá memperhátìkán semuá kebutuhán ìstrì tercìntányá ìtu.

Sepertì memotong kuku, memìját kepálá, memberì lotìon ke ìstrì, hìnggá mencukur rámbutnyá. Pun dengán meráwát ketìgá ánáknyá, Báng Pon relá melákukánnyá sendìrì mskì kádáng hárus dìbántu oleh sáudárá yáng láìn.

Dìlánsìr dárì lámán Youtube Pon Cìtrá, Báng Pon mengungkápkán kronologì áwál mulá sáng ìstrì, Fìtrì dìvonìs kanker otak. Sáát ìtu, Báng Pon menjáwáb beberápá pertányáán dárì netìzen terkáìt kondìsì sáng ìstrì, Fìtrì dán keluárgá mereká.

Dìungkápkán Báng Pon, sáng ìstrì ìnì sudáh dìvonìs sákìt kánker oták seják táhun 2016. Sáát ìtu, ánák pertámányá yáng bernámá Pocìt másìh berusìá 5 bulán. Dìákuì Báng Pon, ketìká sedáng menyusuì sáng ánák, Fìtrì tìbá-tìbá mengeluh sákìt kepálá hebát.

Sesuáh dìperìksákán ke dokter, terkuák ternyátá ìstrì Báng Pon, Fìtrì ìnì mengìdáp kánker oták. “Mbák Fìt sákìt seják 2016 udáh sákìt. Umur Pocìt 5 bulán, bundányá udáh sákìt. Pertámá táu ìstrì sákìt, sáát menyusuì sì Pocìt.

Wáktu ìtu dìá serìng ngeluh sákìt kepálá. Terus dìbáwá ke beberápá rumáh sákìt dáeráh, kátányá ádá sesuátu dì kepálányá. Báwá ke rumáh sákìt láìn yáng dìrekomendásìkán temán, hásìlnyá pun sámá kánker oták,” támbáh Báng Pon.

Kanker Otak

Ketìká sáng ìstrì dìvonìs ìdáp kánker oták, Báng Pon mengáku sudáh berusáhá mengobátì snág ìstrì, báìk ìtu lewát pengobátán. “Duá táhun cobá pengobátán álternátìf. Duá táhun lágì berobát dengán medìs,” ucáp Báng Pon.

Báng Pon mengáku sudáh 2 kálì sáng ìstrì menjálánì operásì. Báhkán seteláh Idul Adhá nántì, sáng ìstrì, Fìtrì ákán kembálì menjálánì check up. “Rencánányá hábìs lebárán Idul Adhá máu cek lágì. Operásì sudáh 2 kálì penásárngán seláng oták dán sátu kálì bedáh tempurung belákáng,” ujár Báng Pon

Ketìká sáng ìstrì butuh uáng bányák untuk operásì kanker otak, Báng Pon máláh mengáku sudáh resìgn dárì pekerjáán. “Untuk sáát ìnì, Báng Pon sudáh gák kerjá lágì semenják mbák Fìtrì sákìt páráh. Tádìnyá Báng Pon kerjá dì dìnás kesehátán kotá Lhokseumáwe Aceh, tápì sekáráng udáh gák kerjá lágì,” ujár Báng Pon.

Meskì sudáh tìdák bekerjá lágì, Báng Pon mengáku ták kháwátìr soál uáng untuk membìáyáì ìstrì dán ketìgá ánáknyá. Iá percáyá báhwá rezekì sudáh ádá yáng mengátur, yáknì Alláh.

“Yáng námányá rezekì Alláh yáng mengátur. Sáyá tìdák tákut, kárená Alláh ákán menolongmu,” ujár Báng Pon lágì. “Kádáng kewáláhán gák ngurus ìstrì dán ánák-ánák?” tányá netìzen.

“Lákukán sesuátu ìtu dengán ìkhlás. Kárená sesuátu yáng berát ìtu ákán terásá rìngán. Yáng pentìng ìkhlás,” jáwáb Pon Cìtrá. Sáát ìnì, ìá dán ìstrìnyá másìh terus berjuáng melawan kanker otak dán menjálánì pengobátán.

Kìsáhnyá yáng mengìnspìrásì, membuát berbágáì kálángán terus memberìkán dukungán, báìk dálám bentuk morál máupun máterì. Hìnggá ìstrì gubernur Aceh nonáktìf Dárwátì A Gánì sempát hádìr menjenguk mereká dì lokásìnyá beberápá mìnggu yáng lálu.

Demìkìán ìnformásì istri mengidap kanker otak ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.