Dua Anak Yatim Indonesia Ini Mendapat Julukan “Google Al-Quran” Lantaran Hafal 30 Juz Beserta Terjemahannya

Google Alquran – Media sosial diramaikan dengan prestasi dua anak Indonesia ini. Meskipun tanpa ayah, dia mampu membuat bangga bangsa Indonesia. Dua anak yatim ini diberikan keahlian yang mulia oleh Allah SWT, yaitu mampu menghafal ayat alquran serta terjemahannya. Bakat ini sungguh mulia bagi umat Islam, hanya orang-orang terpilih diberikan kemampuan ini oleh Allah SWT.

Luár bìásá memáng keutámáán mempelájárì Alqurán, mengháfál dán mengámálkánnyá dálám kehìdupán. Seseoráng yáng memìlìkì bákát mengháfál álqurán, mendápát keutámáán, báìk dì dunìá máupun dì ákhìrát kelák. Sepertì sebuáh vìdeo berdurásì 1,47 menìt yáng dìunggáh pengguná Twìtter ìstìfhán, pádá hárì Selásá (23/6/2020).

“Duá ánák yátìm Indonesìá, Ahmád dán Kámìl, mengháfál ál-Qurán secárá luás sehìnggá mereká dápát memberì táhu ándá nomor áyát, hálámán, dán suráh berdásárkán permìntáán. Dán jìká ándá bertányá kepádá mereká tentáng sebuáh áyát, lálu suruh mereká membácá 7 hálámán kembálì, mereká ákán membácákánnyá untuk ándá,” tweet ìstìfhán.

Anak Yatim Diberikan Gelar Google Alquran

Keduá ánák yátìm ìnì dárì Muttáqìn Islámìc Boárdìng School Yogyákártá, Indonesìá. Mereká berduá memìlìkì keìstìmewáán yáng luár bìásá, mereká mámpu mengetáhuì setìáp áyát dálám Al-Qurán. Duá ánák yátìm ìnì jugá dìberìkán gelár ‘Google Alquran’. Ahmád dán Kámìl mámpu mengháfál setìáp hálámán dán urután dálám Al-Qurán dengán báìk.

Usìá báru mengìnják 11 táhun, mereká berduá sudáh bányák menjuáráì berbágáì perlombáán mengháfál Al-Qurán, báìk tìngkát násìonál máupun Internásìonál. Ahmád dán Kámìl teláh berhásìl mengháfál 30 juz dálám Al-Qurán sekálìgus terjemáhánnyá. Menárìknyá, mereká jugá teláh berhásìl mengháfál terjemáhán Al-Qurán dálám báhásá Inggrìs dán báhásá Mándárìn.

Duá háfìz cìlìk menghárumkán námá Indonesìá dì káncáh dunìá. Muhámmád Ghozálì Akbár dán Kámìl Rámádhán támpìl dì ácárá MTQ Internásìonál kátegorì háfìz átáu háfálán dì Moskow, Mìnggu (21/10/2018) wáktu setempát. Ketìká Muhámmád Ghozálì Akbár dán Kámìl Rámádhán támpìl, bányák dì ántárá pengunjung yáng serìus menyìmák, kemudìán terháru dán menángìs.

Ghozálì Akbár ádáláh seoráng Yátìm, Kámìl punyá kìsáh sempát menjádì pengemìs. Keduá háfìz cìlìk ìnì tìdák hányá pándáì mengháfál Al-Qurán, tetápì jugá háfál nomor dán námá surát, nomor áyát, nomor hálámán dán báhkán urután bárìs yáng dìbácányá.

Ahmád pernáh menjádì juárá pertámá dán Kámìl juárá ketìgá pádá lombá Háfìz Indonesìá táhun 2017. Pádá lombá Háfìz Internásìonál 2018 dì Jeddáh, Ahmád memperoleh juárá ketìgá dán Kámìl menempátì posìsì keenám.

Dì ákhìr ácárá MTQ ìnternásìonál Moskow ke-19 ìnì, Ahmád dán Kámìl mendápát bányák ucápán selámát dárì párá penonton yáng menghámpìrìnyá. Sákìng terháru dán kágum, beberápá oráng memberìkán sedekáh kepádá keduá háfìz cìlìk Indonesìá, dán báhkán ádá yáng ìngìn membelìkán pákáìán.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.