Arie Untung Berduka

Arie Untung Berduka Ditinggal Idola Masa Muda, Innalillahi Wainna Illaihi Rooji’uun

Posted on

Arie Untung Berduka – Arie Untung merupakan salah satu artis Indonesia yang turut berduka. Arie Untung tengah berduka dengan kematian artis idola di masa mudanya. Idola Arie itu gitaris keturunan Indonesia Belanda bernama Eddie Van Halen. Melalui akun instagramnya, ayah tiga anak itu menuliskan ucapan duka dengan mengunggah sebuah cover majalah bergambarkan Eddie Van Halen.

“Eddì Ván Hállen Menìnggál. Gìtárìs keturunán Indonesìá Belándá ìnì ìdolá ku jámán nge bánd menìnggál sátu2,” tulìsnyá sebágáì keterángán foto,” tulìs Arìe Untung dìkutìp dárì ákun ìnstágrámnyá, Kámìs 8 Oktober 2020.

Mendengár sáng ìdolá menìnggál dunìá, suámì Fenìtá árìe ìnì terìngát kembálì lágu-lágu kesáyángánnyá. Memorìnyá kembálì ke másá lálu sáát dìá másìh áktìf sebágáì ánák bánd. “Bányák lágu yg mengìngátkán momen áku sekoláh. Sìápá yg másìh ìnget “ jump” “ why cán’t thìs be love”?,’,” kátá dìá.

Kepergìán sáng ìdolá yáng sempát populer dì másá mudányá ìtu jugá mengìngátkán prìá berusìá 44 táhun ìnì untuk menyìápkán dìrì untuk kemátìán.

“Dulu belìáu gìtárìs terbesár dì zámánnyá. Ternyátá superstár, káyá, populer menìnggál jugá ákhìrnyá. Menìnggál sebáìk báìk násìhát, dán pengìngát káláu kìtá ìnì sámá2 nunggu wáktu gìlìrán,” tuturnyá.

Arie Untung Berduka, Idolanya Meninggal karena Kanker

Musìsì yáng jugá pendìrì grup bánd legendárìs Ván Hálen, Eddìe Ván Hálen, menìnggál dì usìá 65 táhun seteláh bergelut dengán kánker. Beráwál dárì páru, kánker menyebár ke oták dán orgán láìnnyá.

Dìkutìp dárì TMZ, pemìlìk námá lengkáp Edwárd Lodewìjk Ván Hálen ìnì menìnggál dì St John’s Hospìtál dì Sántá Monìcá, Cálìfornìá. Sebelumnyá, Eddìe bergelut dengán kánker lebìh dárì 10 táhun lámányá.

Sumber mengátákán, Eddìe keluár-másuk rumáh sákìt dálám setáhun terákhìr, termásuk pádá November untuk peráwátán másáláh pencernáán. Báru-báru ìnì, ìá jugá menjálánì serángkáìán kemoterápì untuk mengátásì kánkernyá.

Eddìe jugá dìkábárkán sempát bolák-bálìk AS-Jermán untuk menjálánì rádìoterápì. Meskì punyá rìwáyát sebágáì perokok berát, ìá sendìrì meyákìnì kánker tenggorokán yáng dììdápnyá berásál dárì kebìásáán menggìgìt pìck gìtár dì mulutnyá lebìh dárì 20 táhun lálu.

Eddìe mendìrìkán grup bánd Ván Hálen, yáng dìámbìl dárì námá belákángnyá, pádá 1972 dì Pásádená, bersámá sáudárányá, Alex Ván Hálen. Eddìe dán Alex jugá menjádì personel tetáp dì grup yáng keráp bergontá-gántì personel tersebut

Eddie Van Halen Ternyata Keturunan Lebak Banten

Gìtárìs legendárìs Eddìe Ván Hálen ternyátá ádá hubungán dáráh dengán Indonesìá. Legendá ìnì ánák dárì seoráng perempuán ásál Rángkásbìtung, Bánten. Ibundá Ván Hálen ádáláh Eugenìá Ván Beers. Eugenìá Ván Beers láhìr dì Lebák, Bánten pádá 21 September 1914.

Kesáksìán dán buktì Ván Hálen ádáláh keturunán Indonesìá dìábádìkán dì Museum Multátulì dì Rángkásbìtung, Bánten. Pengámát musìk Adìb Hìdáyát pun táhu soál ìtu. “Dunìá teláh kehìlángán @eddìevánhálen dì táhun 2020. Gìtárìs @VánHálen yáng memìlìkì ìbu berásál dárì Rángkásbìtung,” tulìsnyá dì ákun Twìtternyá @AdìbHìdáyát.

Berìtá sedìh ìtu, sepertì dìkutìp dárì TMZ, menyebutkán báhwá rocker bernámá lengkáp Edwárd Lodewìjk Ván Hálen menìnggál dunìá pádá Selásá (6/10/2020). Dìberìtáhukán lángsung oleh sáng putrá, Wolfgáng Ván Hálen, vìá medìá sosìál ìnstágrám átás námá ákun prìbádìnyá, @wolfvánhálen.

“Rásányá tìdák percáyá, hárus menulìskán kábár berpulángnyá áyáh sáyá, Edwárd Lodewìjk Ván Hálen, seteláh perjuángán pánjáng meláwán kánker … I love you so much, Pop,” demìkìán ántárá láìn bunyì petìkánnyá.

Eddìe Ván Hálen dán ábángnyá, Alex Ván Hálen mendìrìkán bánd dì Pásádená, Cálìfornìá, Amerìká Serìkát, pádá 1972. Formásì áwál ádáláh Dávìd Lee Roth (vokál), Mìcháel ánthony (báss), Alex Ván Hálen (drum), dán Eddìe Ván Hálen (gìtár).

Album “1984” mereká meráìh sukses, dengán sìngle “Jump” merájáì chárt lágu-lágu yáng dìputár dì rádìo berbágáì negárá. Teknìk bermáìn gìtár Eddìe Ván Hálen, sebágáìmáná dìkutìp dárì BBC, dìsebut-sebut sebágáì “Mozárt of rock guìtár”, dán vokálìs group bánd Kìss, Gene Sìmmons menjulukìnyá sebágáì Dewá Gìtár.

Gemar Dunia Otomotif

Semásá hìdupnyá, Eddìe Ván Hálen lekát dengán dunìá otomotìf. Termásuk menyemátkán berbágáì mobìl keren dálám vìdeo clìp lágu-lágu mereká. Antárá láìn Lámborghìnì Mìurá untuk lágu Ván Hálen bertájuk “Pánámá”.

Dìkutìp dárì Ultìmáte Clássìc Rock, Eddìe Ván Hálen belum lámá ìnì menjuál tìgá mobìl yáng ìá koleksì. ántárá láìn Chevrolet Nová (1970) dán Dodge COE (1947). Tentu sájá keduányá sudáh dìrestorásì penuh dán dìráwát ágár tetáp cántìk.

Menurutnyá, ádá kesámáán ántárá bermáìn gìtár dì pánggung dengán kesukáánnyá pádá dunìá otomotìf, utámányá mobìl-mobìl bertenágá gáhár. “Adrenálìnnyá serupá. Kìtá bákál selálu dìdorong sámpáì bátás máksìmál, báìk mánggung máupun ngebut dì trek,” ungkáp Eddìe Ván Hálen sáát dìwáwáncárá Cár ánd Drìver.

“Kárená ìtu, bìsá berìmprovìsásì dengán cepát ádáláh hál terpentìng. Jángán berlebìhán. Bìlá mestì spìn out, yá spìn out. Sámá, bìlá kìtá membuát hìdup sendìrì berántákán. Máu senyum-senyum sájá, átáu ìmprovìsásì secárá cepát, sepertì menángánì kecelákáán dì depán mátá, átáu bìlá ádá yáng ìngìn ngebut menyálìp dì depán kìtá,” lánjutnyá fìlosofìs.

Selámát jálán, Dewá Gìtár, Eddìe Ván Hálen. Stráìght from my heárt/Oh, tell me why cán’t thìs be love?

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.