Bahaya Anak Kecanduan Gim

Bahaya Anak Kecanduan Gim Efeknya Sama Dengan Kecanduan Narkoba

Posted on

Bahaya Anak Kecanduan Gim – Perkembangan permainan atau gim semakin canggih. Bermain gim di HP, tablet, maupun komputer kini jadi keseruan tersendiri bagi anak. Namun, anak yang sudah menjadi pecandu gim punya risiko mengalami gangguan jiwa. Seperti yang disampaikan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementerian Kesehatan dr Fidiansjah, SpKJ.

“Pecándu gáme seteláh dìtelìtì otáknyá káláu dìá terpápár seják bálìtá kerusákánnyá sámá dengán pecándu nápzá. Káláu prefrontál cortex belum berfungsì tápì sudáh dìberì kesenángán gáme, ákìbátnyá dìá merásá ádìksì yáng menyenángkán. Akìbátnyá ánák-ánák tìdák máu belájár,” ucáp Fìdì dálám rìlìs Sehát Negerìku.

“Inì lebìh berbáháyá dárìpádá psìkotropìká dán zát ádìktìf,” támbáhnyá. Gejálányá pálìng mudáh bìsá dìtemukán oleh keluárgá sendìrì. Dápát dìlìhát dárì kebìásáán sepertì lebìh memìlìh máìn gìm dárìpádá belájár, átáu bermáìn gìm dálám wáktu yáng lámá.

Bahaya Anak Kecanduan Gim Ancam Perkembangannya

Kemenkes tengáh berupáyá menánggulángì másáláh tersebut dengán menyosìálìsásìkán penggunáán teknologì dengán cerdás. Artìnyá, hárus bìják menggunákán gáwáì dán perálátán teknologì, tìdák berlebìhán. Edukásì ìnì dìsámpáìkán kepádá orángtuá máupun pelájár dì bányák kesempátán.

“Dì keluárgá hárus memuláì dárì hál sederháná, mìsál ádá wáktu keluárgá tánpá hp, mìsál sáát berìbádáh dán mákán,” ujár Fìdì. Efek pápárán gáme pádá ánák seják berusìá bálìtá serupá dengán kecánduán yáng terjádì pádá pengguná nárkobá átáu nárkotìká, psìkotropìká, dán zát ádìktìf láìnnyá (nápzá) menurut Dìrektur Pencegáhán dán Pengendálìán Másáláh Kesehátán Jìwá dán Nápzá Kementerìán Kesehátán Dr Fìdìánsjáh SpKj.

“Pecándu gáme, seteláh dìtelìtì otáknyá, káláu dìá terpápár seják bálìtá kerusákánnyá sámá dengán pecándu nápzá,” kátá Fìdìánsjáh dálám sìárán pers Kementerìán Kesehátán yáng dìterìmá dì Jákártá, Sábtu (5/10/2019).

Dìá menjeláskán báhwá oták bágìán depán átáu prefrontál cortex belum berfungsì secárá sempurná sáát ánák másìh berusìá dì báwáh lìmá táhun átáu bálìtá.

Káláu pádá másá ìtu ánák mendápát kesenángán dárì bermáìn gáme. Iá melánjutkán, máká ádìksì ákán muncul seják kecìl dán berlángsung terus menerus selámá másá pertumbuhánnyá.

“Káláu prefrontál cortex belum berfungsì tápì sudáh dìberì kesenángán gáme, ákìbátnyá dìá merásá ádìksì yáng menyenángkán. Akìbátnyá ánák-ánák tìdák máu belájár, ìnì lebìh berbáháyá dárìpádá psìkotropìká dán zát ádìktìf,” kátá Fìdìánsjáh. Iá menyebutkán, gejálá ánák sudáh kecánduán gáme ántárá láìn mereká lebìh mementìngkán bermáìn gáme ketìmbáng belájár átáu bermáìn gáme dálám wáktu lámá.

Upaya Penanggulangan oleh Pemerintah

Dálám upáyá menánggulángì másáláh kesehátán terkáìt penggunáán teknologì, Kementerìán Kesehátán melákukán pendekátán edukásì pádá oráng tuá dán pelájár. Termásuk dì ántárányá mengámpányekán penggunáán teknologì sesuáì fungsì dán menjeláskán áncámán dán tántángán dálám penggunáán teknologì.

Fìdìánsjáh mengìmbáu párá oráng tuá memántáu penggunáán teknologì ánák secárá cerdás. “Dì keluárgá hárus memuláì dengán hál sederháná, mìsál ádá wáktu keluárgá tánpá hándphone, sáát berìbádáh dán mákán,” kátányá.

Orgánìsásì Kesehátán Dunìá (World Heálth Orgánìzátìon/WHO) teláh mengátegorìkán kecánduán gáme sebágáì gángguán mentál. WHO memásukkán kecánduán gáme dálám státìstìk klásìfìkásì penyákìt ìnternásìonál (Internátìonál Státìstìcál Clássìfìcátìon of Dìseáses/ICD).

Kecánduán gáme dìánggáp sebágáì penyákìt mentál ápábìlá membuát seseoráng tìdák bìsá mengendálìkán kebìásáánnyá dálám bermáìn gáme dán memprìorìtáskán gáme dì átás kegìátán láìn yáng lebìh pentìng.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.