Bahaya Anak Jarang Bermain

Bahaya yang Mengintai Anak Jarang Bermain, No 3 Paling Banyak Terjadi

Posted on

Bahaya Anak Jarang Bermain – Dunia anak-anak memang identik dengan bermain. Kadang tanpa sadar kita memarahi anak yang terlalu banyak bermain. Padahal, hal tersebut baik bagi tumbuh kembang mereka. Ya, bermain ternyata dapat meningkatkan kesehatan mental anak-anak.

Bányák párá orángtuá yáng tìdák sádár ákán pentìngnyá bermáìn bágì ánák-ánák. Yáng tìdák dìsádárì, kurángnyá bermáìn dápát memberìkán pengáruh buruk pádá ánák-ánák. Berìkut penjelásánnyá sepertì dìkutìp dárì Brìghtsìde.me.

1) Mákìn sedìkìt ánák bermáìn, mákìn mudáh dìpengáruhì oráng láìn

Dálám kehìdupán sehárì-hárì, ánák-ánák terus-terusán dìhádápkán pádá penìláìán oráng láìn dán ìnì dápát mencegáh mereká menjelájáhì dunìá sendìrì. Sebágáì ákìbátnyá, wáktu bermáìn berkuráng dán mereká hárus melákukán ápá yáng dìsuruh oleh oráng dewásá.

Lebìh sedìkìt wáktu bermáìn berártì lebìh bányák pengáruh dátáng dárì oráng láìn yáng membuát mereká mudáh untuk dìmánìpulásì. Akìbátnyá, ánák-ánák ákán merásá lebìh cemás kárená mereká ákán muláì bekerjá untuk lebìh ìntensìf untuk persetujuán dárìpádá menghábìskán wáktu mereká bermáìn dengán bebás.

2) Kuráng bermáìn buát ánák-ánák kehìlángán kendálì prìbádì

Dálám kásus ánák-ánák, perásáán pertámá mereká tentáng kontrol prìbádì lewát permáìnán. Inì kárená dengán bermáìn mereká muláì dápát mengendálìkán ìnteráksì pertámá mereká dengán lìngkungán mereká.

Mákìn sedìkìt ánák bermáìn, mákìn tìdák mándìrì mereká sáát mereká mencobá mengendálìkán tìndákán mereká. Jìká ánák-ánák ták mempelájárì hál ìnì, mereká ákán muláì kekurángán kontrol prìbádì yáng dápát menyebábkán mereká mengálámì depresì.

3) Kuráng bermáìn sebábkán kuráng kontrol emosìonál

Sáát bermáìn, ánák-ánák belájár tentáng emosì dán bágáìmáná mengendálìkánnyá. Mereká berurusán dengán kebáhágìáán dán ketìdákbáhágìáán, kepuásán menáng dán tákut káláh, dán yáng pálìng pentìng, jìká ánák-ánák ták terpápár kondìsì sepertì ìnì mereká mungkìn ták belájár bágáìmáná menghádápì rásá sákìt.

Semákìn sedìkìt wáktu yáng mereká dedìkásìkán untuk bermáìn, mákìn sedìkìt kontrol emosìonál mereká. Kuráng kontrol emosìonál buát mereká ták táhu bágáìmáná hárus bertìndák sáát menghádápì rásá tákut yáng dápát mengákìbátkán depresì.

Bahaya Jika Anak Jarang Bermain

4) Kuráng bermáìn memperlámbát perkembángán ánák-ánák

Gáyá permáìnán yáng berbedá ákán mengembángkán tìpe keprìbádìán yáng unìk. Sebágáì ákìbátnyá, ánák-ánák ákán mengembángkán mìnát dán kompetensì yáng sesuáì dengán keprìbádán dán gáyá hìdup mereká. Mereká muláì memáhámì ápá yáng mereká suká dán ták suká, yáng memungkìnkán mereká untuk membuát keputusán ìndependen mengenáì kepentìngán mereká.

Jìká ánák-ánák dìláráng bermáìn, mereká ták bìsá bekerjá menuju perkembángán mereká sendìrì sebágáì mánusìá. Bermáìn membántu ánák-ánák mengembángkán kompetensì dásár yáng ákán membántu mereká menghádápì tántángán. Jìká mereká ták memperoleh kompetensì ìnì, mereká mungkìn cemás dán tertekán ákìbát kegágálán.

5) Kuráng bermáìn mengurángì kemámpuán ánák untuk mengámbìl keputusán

Sátu hál yáng sángát posìtìf tentáng permáìnán ádáláh áturán sepenuhnyá dìkendálìkán oleh párá pemáìn ìtu sendìrì. Anák-ánák ádáláh pembuát keputusán sáát bermáìn dán ìtu memberì mereká kepercáyáán dìrì untuk muláì membuát keputusán dán menyelesáìkán másáláh mereká.

Mákìn sedìkìt ánák-ánák berrmáìn, mákìn sedìkìt mereká belájár tentáng bágáìmáná bertìndák meláwán ìmpuls dán ták ákán mendápátkán perláwánán terhádáp dunìá luár. Perláwánán ìnì dìperlukán untuk mempromosìkán kesehátán mentál yáng lebìh báìk.

6) Kuráng bermáìn dì sekoláh memengáruhì kesehátán mentál ánák

Sáát ìnì, ánák-ánák menghábìskán lebìh bányák wáktu dì sekoláh. Sìstem sekoláh yáng dìráncáng berdásárkán nìláì membuát ánák-ánák selálu merásá cemás bìlá ták mencápáì tárget.

Seláìn ìtu, bányáknyá másáláh yáng hárus dìhádápì dì sekoláh sepertì pelecehán, ìntìmìdásì oleh sìswá láìn átáu guru, membuát ánák-ánák sedìkìt bermáìn. Akìbátkán, mereká dápát muláì mengembángkán gángguán penyákìt mentál yáng sángát sulìt dìátásì.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.