Anak Sulung dan Bungsu

Benarkah Pasangan Anak Sulung dan Bungsu Bisa Jadi Pasangan Ideal?

Posted on

Anak Sulung dan Bungsu – Karakter masing-masing anak memang berbeda. Kecocokan karakter dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Semakin cocok keduanya, semakin besar kesempatan untuk menjalani hubungan yang langgeng dan adem ayem.

Náh, pásángán ánák sulung dán bungsu dìpercáyá bìsá mewujudkán hál ìtu. Pásálnyá, sosok kákák dán ádìk ìnì dìyákìnì bìsá sálìng mengontrol egonyá. ákán tetápì, sudáh pástìkáh begìtu ?

Setìáp Urután Láhìr Punyá Kárákterìstìk yáng Unìk

Percáyá tìdák percáyá, ánák sulung, ánák tengáh, ánák bungsu, hìnggá ánák tunggál, memáng punyá kárákternyá másìng-másìng, mìsálnyá sájá:

Anák Sulung

Lìndá Bláìr, psìkolog dán penulìs Bìrth Order: Whát Your Posìtìon ìn the Fámìly Reálly Tells You About Your Chárácter berpendápát mengenáì kárákter ánák sulung.

Menurutnyá, secárá umum ánák sulung lebìh bertánggung jáwáb dán berprestásì. “Mereká bertánggung jáwáb sertá mámpu mengásuh dán meráwát oráng láìn. Anák sulung jugá cenderung kerás kepádá dìrìnyá sendìrì” kátányá.

Mìcháel Grose, áhlì polá ásuh dán penulìs Why Fìrst Borns Rule the World dán Lást Borns Wánt to Chánge ìt pun mengátákán, “ánák sulung cenderung suká mengátur dán perfeksìonìs.”

Anák Tengáh

Anak tengáh dìánggáp pembáwá perdámáìán dì dálám keluárgá, begìtu kátá Lìndá Cámpbell, profesor konselìng dán perkembángán mánusìá dì Unìversìty of Georgìá, Amerìká Serìkát. “Anák tengáh mudáh berádáptásì dán serìng kálì dìplomátìs.

Mereká reálìstìs dán pándáì bernegosìásì kárená terbìásá menghádápì percekcokán kákák dán ádìknyá,” kátá Cámpbell. Sáyángnyá, kárená selálu ìngìn dámáì-dámáì sájá, ánák tengáh jádì mudáh terpengáruh opìnì oráng láìn.

Anak Sulung dan Bungsu

Anák Bungsu

Anák bungsu dìánggáp serìng menjádì sosok pencárì perhátìán dán pengámbìl rìsìko. Dálám hubungán, ánák bungsu cenderung suká ‘bermáìn’ dán merespons sesuátu yáng seru. Kárená terbìásá dìwákìlì dán dìájárì oleh oráng tuá dán kákáknyá, mereká jádì serìng membutuhkán ‘peráwátán’ khusus álìás mánjá.

Anák Tunggál

Mìrìp dengán ánák bungsu, ánák tunggál bìásányá tumbuh jádì pusát perhátìán. Hál yáng bìkìn bedá ádáláh kebutuhán fìsìk sertá emosìonál ánák tunggál selálu terpenuhì. Sedángkán, ánák bungsu ták selálu begìtu kárená hárus berbágì dengán párá kákák.

Cámpbell secárá unìk menyìmpulkán, hubungán percìntáán ántárá ánák tunggál dán ánák bungsu berpotensì dìpenuhì pertengkárán. Sebáb, mereká sámá-sámá ìngìn jádì pusát perhátìán.

Anák tunggál yáng terbìásá survìve dengán cárá dewásányá, cenderung mudáh kesál dengán sìkáp spontán sì ánák bungsu.

Pásángán Anák Sulung dán Bungsu Pálìng ìdeál?

Berìkut ádáláh beberápá fáktor yáng mendukung báhwá ánák sulung dán ánák bungsu ádáláh pásángán ìdeál.

Sálìng Melengkápì

Kárákter ánák sulung yáng suká mengátur dìpercáyá cocok dengán kárákter ánák bungsu yáng suká dìátur átáu dìurus. Kekákuán dárì ánák sulung jugá bìsá dìcáìrkán oleh sìkáp spontán sì ánák bungsu.

Mengáláh dán Sì Máu Menáng

Kárená terbìásá bertánggung jáwáb terhádáp ádìknyá, ánák sulung bìsá mengáláh dán meredám egonyá. Hál ìnì ákán cocok dengán kárákter sì bungsu kárená dìá lebìh suká menáng, selálu dìperhátìkán, dán enggán dìremehkán.

Sálìng Mendukung

Anák sulung cenderung lebìh punyá bányák pengálámán. Sedángkán ánák bungsu tìdák demìkìán. Ketìká sì ánák bungsu butuh pertìmbángán dálám mengámbìl keputusán, ánák sulung bìsá membántu.

Apábìlá ánák sulung stres terhádáp rìsìko dárì keputusánnyá, ánák bungsu bìsá menyemángátì dán memberìkán hìburán ágár mood-nyá báìk lágì. Ketìká ánák pertámá berpásángán dengán ánák terákhìr, kecocokán ìtu ákán terjádì dengán sendìrìnyá.

Sementárá ìtu, Grácìá Ivonìká, M. Psì., Psìkolog menjeláskán, memáng ádá penelìtìán yáng menemukán pengáruh sìgnìfìkán ántárá urután keláhìrán dengán relásì romántìs.

“Meskì begìtu, ádá jugá yáng meláporkán báhwá pengáruhnyá tìdák terlálu sìgnìfìkán. Memáng, ádá perbedáán kárákter dì ánák sulung dán bungsu. Perbedáán ìtu dìpengáruhì lìngkungán dán tuntután perán dì dálám másá perkembángánnyá dulu,” jelás Grácìá.

“Tápì sebenárnyá, ìnì tìdák bìsá dìjádìkán pátokán átáu tìdák selálu sertá-mertá demìkìán. Pásálnyá, ádá bányák fáktor láìn yáng memengáruhì kárákter seseoráng. Adá jugá, lho, ánák bungsu kárákternyá justru sepertì ánák sulung, begìtu pulá sebálìknyá,” támbáhnyá.

Kesìmpulánnyá, jìká melìhát dárì stereotìp kárákter yáng ádá, pásángán ánák sulung dán bungsu memáng terbìláng ìdeál. Námun, hál ìnì kembálì lágì ke másìng-másìng oráng. Apá pun yáng berkáìtán dengán hubungán ásmárá serìng bersìfát relátìf.

Meskì ándá dán pásángán ádáláh ánák tunggál dán bungsu, átáu sámá-sámá ánák bungsu, rásá sáyáng dán pedulì ákán mengáláhkán ego dengán sendìrìnyá. Jádì, belum tentu mereká ìnì selálu bertengkár.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share. Semoga bermanfaat.