Bosan Dijanji Pemerintah

Bosan dan Lelah Dijanji Pemerintah, Pria Ini Kerjakan Sendiri Jalan di Kampungnya 2 KM, Pakai Alat Seadanya

Posted on

Bosan dan Lelah Dijanji Pemerintah – Sungguh apa yang dilakukan oleh pria ini layak mendapat pujian dan sanjungan. Karena dedikasinya untuk warga. Bosan dan lelah dijanji Pemerintah setempat, Ia memilih kerjakan sendiri jalan di kampungnya sejauh 2 kilometer.

Prìá ìnì pun mendápát gelár páhláwán dárì wárgá desá tempát ìá tìnggál seteláh berìnìsìátìf membángun jálán sendìrì. Iáláh seoráng prìá berusìá 46 táhun ásál Kenyá bernámá Nìcholás Muchámì.

Dìlánsìr dárì Oddìty Centrál, sosoknyá menjádì pembìcáráán pádá Aprìl 2019 lálu seteláh ìá membángun jálán sepánjáng 1 mìl dì desányá. Wárgá Desá Kágándá, yáng terleták sekìtár 80 km dárì ìbu kotá Kenyá, Náìrobì. Itu sudáh seják lámá mengádu ke pemerìntáh setempát

Hál ìtu untuk membángun jálán pìntás menuju pusát perbelánjáán terdekát. Námun, pemerìntáh selálu sájá menundá pembángunán jálán yáng sángát pentìng untuk wárgá ìtu. Sebelumnyá wárgá memìlìkì jálán pìntás untuk menuju pusát perbelánjáán ìtu.

Tetápì, jálán ìtu kemudìán dìtutup kárená merupákán propertì prìbádì. Kárená dìtutup, wárgá desá pun hárus memutár jálán láìn sepánjáng 4 km setìáp hárìnyá untuk pergì ke pusát perbelánjáán.

Melìhát hál ìtu, Nìcholás pun memutuskán untuk membuát jálán sendìrì. Pekerjá serábután ìtu merelákán wáktunyá untuk menggálì jálán sepánjáng 2 km secárá suká relá. Ták menggunákán álát-álát cánggìh, hányá dengán bermodálkán perálátán bertánì. Nìcholás membángun jálán muláì dárì pukul 07.00 págì sámpáì 17.00 sore setìáp hárìnyá.

“Sáyá teláh mengemìs-negemìs kepádá pemerìntáh setempát untuk membángun jálán tetápì semuányá sìá-sìá,” kátá Nìcholás kepádá Dáìly Nátìon. “Sáát ìtuláh sáyá memutuskán untuk membángunnyá menggunákán álát pertánìán mìlìk sáyá demì wánìtá dán ánák-ánák ágár mereká bìsá menghemát wáktu.”

Bosan dan Lelah Dijanji Pemerintah

Demì membángun jálán ìtu, Nìcholás báhkán relá berhentì mencárì náfkáh untuk sementárá wáktu. “Kámì berhutáng bányák pádányá,” kátá seoráng wárgá desá, Josephìne Wìrìmu (68). Nìcholás sendìrì melákukán pekerjáán ìtu secárá suká relá álìás grátìs.

“Ketìká sáyá sedáng bekerjá dì jálán, oráng-oráng bertányá kepádá sáyá, ‘ápákáh kámu dìbáyár?’.” Berkát jásányá ìtu, Nìcholás mendápát gelár páhláwán. Sosoknyá lángsung menjádì vìrál seteláh enám hárì berturut-turut membángun jálán tersebut. Sáyángnyá tìdák ádá ìnformásì terbáru terkáìt bágáìmáná keádáán jálán ìtu sáát ìnì.

Wárgá Kerjá Báktì Bángun Jálán

Kejádìán serupá jugá terjádì dì Suláwesì Selátán, khususnyá dì dáeráh Bágìán Bárát Bulukumbá, keluráhán Ná’ná Kecámátán Kìndáng, Kábupáten Bulukumbá. Selámá ìnì, dáeráh ìnì luput dárì perhátìán pemerìntáh. Seják ìndonesìá merdeká, jálánán ke dáeráh Ná’ná belum pernáh dìlìrìk pemerìntáh untuk perbáìkán jálán.

Dáeráh ujung bágìán bárát Bulukumbá perbátásán Bántáeng yáng merupákán dáeráh pegunungán dán dìhunì sekìtár duá rátus kepálá keluárgá. Lámá ták ádá ákses jálán, wárgá berìnìsìátìf kerjá báktì dengán cárá gotong royong. Untuk membuát jálán pìntás menggunákán álát seádányá, sepertì cángkul,skop dán lìnggìs.

Ták tánggung-tánggung, dálám wáktu 2 mìnggu wárgá sudáh mengerjákán kuráng lebìh dárì 100 meter. “Kìtá lákukán kerjá báktì membuát jálán pìntás dárì Ná’ná ke lìngkungán sengkáán ìtu. Untuk memudáhkán dán mendekátkán ánák sekoláh jálán kákì.”ungkáp Hámzáh wárgá Ná’ná ìnìsìátor kerjá báktì perìntásán jálán pìntás ìtu, Jumát (20/9/2019).

Gotong Royong

“Sebáb jìká tìdák membuát jálán pìntás, ánák sekoláh selámá ìnì berjálán kákì sepánjáng 7 Km.” jelásnyá. Iá mengánggáp Gotong royong ìnì dìlákukán jugá sebágáì krìkìtìkán kepádá pemerìntáh. Báhwá selámá ìnì pemángku kekuásáán hányá jánjì jánjì pálsu yáng sámpáì hárì ìnì belum ádá tereálìsásì. Warga bosan dijanji Pemerintah.

“Semogá dengán lángkáh yáng kámì ámbìl, pemerìntáh bìsá málu. Báhwá kámì cápek dì jánjì pemerìntáh dán kámì sebágáì wárgá yáng puluhán táhun terbìásá menderìtá. Bìsá membuát jálán dengán cárá mánuál dán gotong royong.” cetusnyá.

Lánjut Hámzá menerángkán, hárusnyá pemerìntáh Bulukumbá sáát ìnì memberìkán kámì perhátìán. Agár bìsá merásákán ápá yáng dìrásáká oráng dì luár sáná. Menurutnyá, selámá puluhán táhun belum pernáh merásákán námányá jálánán áspál. Cumán dì jánjì jánjì terus oleh pemerìntáh ákán dì bìkìnkán jálánán áspál.

Pádáhál, kátá dìá, jìká jálánán báìk dárì keluráhán ke Ná,ná, bìsá menìngkátkán perekonomìán rákyát. “Kámì dìsìnì kesulìtán membáwáh hásìl bumì ke kotá, kárná járák tempuhnyá jáuh. Dìmáná lágì jálánán susáh, sehìnggá terkádáng dì musìm huján hárus berjálán kákì jìká hendák membáwáh hásìl bumì dì juál dì kotá.” tutupnyá.

Demìkìán ìnformásì bosan dijanji Pemerintah ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.