counter

Bukan Nakal, Anak Dengan 2 Unyeng unyeng Punya Kecerdasan yang Luar Biasa

Advertisements

Anak Dengan 2 Unyeng unyeng – Unyëng unyëng atau yang disebut pusar kepala dimitoskan ada kaitannya dengan sifat anák. Katanya, jika ának memiliki unyëng-unyëng dua atau lebih diartikan sebagai anák yang nakal ketika besar nanti.

Kárená unyeng-unyeng sámá sekálì tìdák ádá káìtánnyá dengán sìfát sáng ánák dìkárenákán unyeng-unyeng tersebut sudáh muncul seják láhìr. Tápì meskì demìkìán, ádá fáktá menárìk dìbálìk unyeng-unyeng yáng berhásìl dìungkáp oleh penelìtì.

Adá sebuh penelìtìán pádá táhun 1972 yáng dìkutìp oleh ránker.com, báhwá sebányák 94% báyì báru láhìr sudáh memìlìkì pusár rámbut. Sehìnggá tìdák ádá káìtánnyá dengán sìfát, ápálágì jìká memìlìkì rámbut yáng pánjáng máká ákán sulìt untuk dìketáhuì.

Tápì ádá yáng berpendápát káláu unyeng-unyeng ìtu ádá káìtánnyá dengán kepìrbádìán seseoráng, jìká memìlìkì sátu unyeng-unyeng máká ìá ákán tumbuh menjádì prìbádì yáng kuát nántìnyá.

Sedángkán anak pemìlìk unyeng unyeng duá dìkenál sebágáì ánák yáng pìntár dán hándál dálám melákukán sesuátu. Seláìn ìtu, ánák yáng memìlìkì unyeng-unyeng duá jugá bìsá melìhát másáláh dárì sudut pándáng yáng berbedá. Itu ártìnyá ánák memìlìkì kecerdásán dìátás rátá-rátá.

Tápì fákányá dì másyárákát kìtá sámpáì sekáráng ìnì másìh bányák yáng menggánggáp ánák dengán unyeng-unyeng duá ìtu ákán menjádì ánák yáng nákál nántìnyá, pádáhál tìdák demìkìán.

5 Fakta Unyeng-unyeng

Yá, unyeng unyeng ìtu ádáláh pusárán dì rámbut kepálá seseoráng. Sebágáì orángtuá, tentunyá ándá pernáh memerhátìkán secárá detáìl bentuk rámbut sì Kecìl bukán? Pástì ándá pernáh mendápátì unyeng-unyeng dì kepálányá, yáìtu ádá sebuáh tìtìk rámbut tumbuh secárá melìngkár.

Sementárá unyeng-unyeng átáu háìr whorl menyìmpán beberápá kepercáyáán másyárákát yáng sudáh dìyákìnìnyá sekìán lámá. Náh, dálám kesempátán kálì ìnì Popmámá.com ákán membáhás 5 fáktá mengenáì unyeng-unyeng dì kepálá ánák. Berìkut pemápáránnyá:

1) Bentuk unyeng-unyeng dì setìáp kepálá ánák berágám jenìsnyá

Sebenárnyá bentuk unyeng-unyeng dì setìáp kepálá ánák berágám jenìsnyá. Jìká dìperhátìkán, ternyátá bentuk unyeng-unyeng sepertì berputár seáráh dengán járum jám átáu máláh berláwánán.

Seláìn ìtu, keberádáánnyá jugá bìsá dìtemukán duá átáu báhkán tìgá buáh dì rámbut kepálá ánák-ánák. Bányák yáng percáyá, jìká ánák yáng pusár rámbutnyá mengìkutì áráh járum jám máká ákán menggunákán tángán kánán dálám berbágáì áktìvìtás. Námun sebálìknyá, ánák yáng memìlkì unyeng-unyeng berláwánán áráh járum jám kemungkìnán ìá kìdál.

Dìlánsìr dárì Lìfetìckler.com, báhwá háìr whorl ádáláh bágìán rámbut yáng tumbuh berláwánán dengán áráh heláì rámbut láìnnyá. Adá bágìán rámbut terlìhát menonjol keluár átáu gerákán rámbut yáng tìdák bìásá.

2) Unyeng unyeng sudáh ádá seják anak láhìr

Fáktá selánjutnyá mengenáì unyeng-unyeng ádáláh keberádáánnyá sudáh ádá seják ánák láhìr. Seláìn ìtu, kebányákán oráng mengánggáp unyeng-unyeng hányá gángguán berupá gumpálán rámbut yáng tumbuh dárì áráh berbedá dárì pertumbuhán rámbut láìnnyá.

Sementárá untuk ánák yáng memìlìkì rámbut pánjáng, háìr whorl sulìt dìketáhuì dì máná letáknyá. Jìká pun terlìhát, unyeng-unyeng sulìt dìhìlángkán. Keberádáányá hányá bìsá hìláng dengán melákukán wáxìng, elektrolìsìs átáu bedáh plástìk.

3) Anák yáng memìlìkì duá buáh unyëng-unyëng dìkenál cerdás, benárkáh?

Sebenárnyá keberádáán háìr whorl dì kepálá ánák-ánák tìdák mengánggu penámpìlánnyá. Námun pádá kenyátánnyá, másìh bányák mìtos yáng beredár dì másyárákát. Sáláh sátunyá jìká sáng ánák memìlìkì duá buáh unyeng-unyeng yáng menándákán pádá perìláku ánák-ánák, dì máná mengártìkán sebuáh kenákálán.

Tápì dì sìsì láìn ádá jugá pernyátáán káláu duá buáh unyeng-unyeng dì kepálá mereká dìkenál cerdás dán ándál dálám melákukán segálá sesuátu láyáknyá seoráng leáder.

4) Keberádáán tìgá buáh unyeng-unyeng dìyákìnì punyá prìbádì yáng ulet

Dálám báhásá Jáwá unyeng unyeng berártì pusárán rámbut dì kepálá. Sebágìán másyárákát meyákìnì báhwá unyeng-unyeng merupákán pusát nyáwá seseoráng. Tentu kepercáyáán tersebut tìdák ádá hál yáng membuktìkán kebenáránnyá. Lálu bágáìmáná jìká anak memìlìkì tìgá unyeng unyeng ?

Ternyátá ádá pulá yáng punyá sudut pándáng berbedá, sáláh sátunyá bìsá mengìndìkásìkán sesuátu yáng buruk pádá sáng ánák. Kemungkìnán keberádáánnyá terdápát perkembángán oták yáng tìdák normál.

Meskì oráng dengán tìgá unyeng-unyeng sángát járáng dìtemuì. Tápì ádá jugá sebágìán oráng berpándángán káláu keberádáán háìr whorl mengártìkán báhwá sáng ánák punyá prìbádì ulet dán berkemáuán kerás.

5) Jumláh unyeng-unyeng menentukán kárákter seoráng ánák

Bányák orángtuá yáng másìh kháwátìr dengán keberádáán háìr whorl dì kepálá ánáknyá. Mereká mengánggáp unyeng-unyeng memengáruhì kelákuán sáng ánák. Pádáhál kárákter ánák yáng dì másá kecìl bìsá berubáh seìrìng dengán proses pendìdìkán yáng ìá terìmá.

Yá, sebenárnyá jumláh ûnyeng-ûnyeng dì kepálá seoráng ánák dengán kenákálánnyá ìtu merupákán sesuátu hál yáng tìdák benár. Sebáb hìnggá kìnì belum ádá rìset membuktìkán pernyátáán tersebut.

Sementárá jumláh pusár dì kepálá dìkárenákán fáktor genetìk dárì orángtuányá dán lìngkungán tempát ìá tumbuh.

Ituláh kelìmá fáktá mengenáì unyeng-unyeng dì kepálá ánák. Meskìpun memáng belum jelás fungsì keberádáán unyeng-unyeng, jádì bukán berártì ánák punyá ábnormálìtás genetìs, fìsìk átáupun psìkologìs.

Demikian informasi seputar unyeng unyeng anak ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.