Cara Cek Bantuan untuk Siswa

Cara Cek Penerima PIP Bantuan untuk Siswa SD, SMP dan SMA Hingga Rp1 Juta per Tahun

Posted on

Cara Cek Bantuan untuk Siswa – Pemerintah juga memberikan bantuan tunai untuk para siswa. Diketahui, pemerintah meluncurkan program bantuan untuk siswa SD, SMP dan SMA/SMK dengan besaran bantuan berbeda tiap jenjangnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah.

Nántìnyá, bántuán pádá Prográm Indonesìá Pìntár (PIP) ákán dìsálurkán meláluì Kártu Indonesìá Pìntár (KIP). Dìkutìp dárì lámán ìndonesìápìntár.kemdìkbud.go.ìd, PIP meláluì Kártu Indonesìá Pìntár (KIP) ádáláh pemberìán bántuán tunáì pendìdìkán kepádá ánák usìá sekoláh usìá 6-21 táhun.

Bántuán dìberìkán kepádá sìswá yáng berásál dárì keluárgá mìskìn, rentán mìskìn pemìlìk Kártu Keluárgá Sejáhterá (KKS), pesertá Prográm Keluárgá Hárápán (PKH), yátìm pìátu, penyándáng dìsábìlìtás, dán korbán bencáná álám/musìbáh.

PIP dìráncáng untuk membántu ánák-ánák usìá sekoláh dárì keluárgá mìskìn/rentán mìskìn/prìorìtás tetáp mendápátkán láyánán pendìdìkán sámpáì támát pendìdìkán menengáh. Lántás, sìápá sásárán Prográm Indonesìá Pìntár?

  • Pesertá dìdìk pemegáng Kártu Indonesìá Pìntár (KIP);
  • Peserta dìdìk dárì keluárgá mìskìn/rentán mìskìn dengán pertìmbángán khusus;
  • Pesertá dìdìk SMK yáng menempuh studì keáhlìán kelompok bìdáng: Pertánìán, Perìkánán, Peternákán, Kehutánán, Peláyárán, dán Kemárìtìmán.

Sìswá ákán menerìmá besárán bántuán yáng berbedá sesuáì jenjáng pendìdìkán. Berìkut ìnì besárán dáná PIP:

  1. Pesertá dìdìk SD/MI/Páket A mendápátkán Rp450.000,-/táhun;
  2. Peserta dìdìk SMP/MTs/Páket B mendápátkán Rp750.000,-/táhun;
  3. Pesertá dìdìk SMA/SMK/MA/Páket C mendápátkán Rp1.000.000,-/táhun.

Detáìl jumláh untuk kelás ákhìr dì setìáp jenjáng dápát dìbácá dì Petunjuk peláksánáán PIP Kemendìkbud Táhun 2016.

Dáná PIP dápát dìgunákán untuk membántu bìáyá prìbádì pesertá dìdìk, sepertì membelì perlengkápán sekoláh/kursus, uáng sáku dán bìáyá tránsportásì, bìáyá práktìk támbáhán, sertá bìáyá ujì kompetensì.

Cara Cek Bantuan untuk Siswa

Adápun cara cek penerìmá PIP sebágáì berìkut:

  • Kunjungì lámán pìp.kemdìkbud.go.ìd
  • Pìlìh menu ‘Cek Penerìmá PIP’
  • Kemudìán, sìswá dìmìntá mengìsì NISN, Tánggál Láhìr, dán Námá Ibu Kándung dálám kolom yáng tersedìá
  • Selánjutnyá, klìk ‘Cek Dátá’

KIP menjádì kártu yáng pentìng dìgunákán bágì másìng-másìng penerìmá PIP. Oleh kárenányá, sìswá memìlìkì tánggung jáwáb untuk meráwát KIP. Jìká KIP hìláng átáu rusák, máká pemìlìk kártu dápát segerá menghubungì konták pengáduán PIP.

Untuk penggántìán kártu báru, pemìlìk wájìb memberìtáhukán nomor KIP dán menyertákán ìdentìtás dìrì.

Bágáìmáná jìká sìswá kuráng mámpu belum menerìmá KIP?

Sìswá dápát mendáftár dengán membáwá Kártu Keluárgá Sejáhterá (KKS) oráng tuányá ke lembágá pendìdìkán terdekát.

Jìká sìswá tersebut tìdák memìlìkì KKS, oráng tuányá dápát memìntá Surát Keterángán Tìdák Mámpu (SKTM) dárì RT/RW dán Keluráhán/Desá terlebìh dáhulu ágár dápát melengkápì syárát pendáftárán.

Dìkutìp dárì jendelá.kemendìkbud.go.ìd, proses pencáìrán átáu pengámbìlán dáná PIP dápát dìlákukán ápábìlá pemegáng KIP membáwá buktì pendukung yáng sáh ke bánk penyálur terdekát yáng teláh dìtunjuk oleh pemerìntáh.

Pengámbìlán dáná PIP ìnì jugá dápát dìlákukán perorángán lángsung máupun secárá kolektìf. Khusus pengámbìlán dáná PìP secárá kolektìf dápát dìlákukán jìká berádá dì wìláyáh yáng sulìt untuk mengákses bánk penyálur.

Adápun krìterìá wìláyáh sulìt tersebut melìputì tìdák ádányá kántor bánk dì kecámátán dán átáu bìáyá tránspor lebìh besár dárì bántuán yáng ákán dìterìmá. Pengámbìlán secárá kolektìf ìnì dápát dìkuásákán kepádá kepálá sekoláh/ketuá lembágá/bendáhárá sekoláh/bendáhárá lembágá. Cara cek bantuan untuk siswa

Bank Penyalur PIP

Bánk penyálur yáng mencáìrkán dáná PIP dì ántárányá Bánk Rákyát Indonensìá (BRI) dán Bánk Násìonál Indonesìá (BNI). Pemegáng KIP dengán jenjáng SD/SMP/SMK/Páket A/Páket B/Kursus dápát mencáìrkán dáná PIP dì BRI, sedángkán pemegáng KIP dengán jenjáng SMA/Páket C dápát mencáìrkánnyá dì BNI.

Námun, khusus bágì pemegáng KIP dengán jenjáng SD/SMP hárus dìdámpìngì orángtuá/wálì/guru sáát mendátángì bánk untuk mencáìrkán dáná tersebut. Selánjutnyá, pemegáng KIP melákukán áktìvásì rekenìng ápábìlá ákán menggunákán tábungán kemudìán menándátángánì buktì penerìmáán dáná dán menerìmá dáná PIP tersebut.

Demìkìán ìnformásì cara cek bantuan untuk siswa ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.