cara memasak nasi

Begini Cara Memasak Nasi yang Benar, Racun Arsenik Berkurang Hingga 80 Persen

Posted on

Cara Memasak Nasi – Indonesia memiliki tanah pesawahan yang sangat subur, sehingga tanaman padi dari berbagai jenis tumbuh dengan baik. Nasi sudah menjadi makanan pokok bagi orang Indonesia. Rasanya makan terasa tidak lengkap jika tidak mengkonsumsi menu pokok satu ini. Dalam hal menyimpan nasi putih, penting untuk memperhatikan aspek keamanannya. Kita kerap kali memasak nasi lebih dari yang dibutuhkan. Jika tidak habis, maka akan meninggalkan sisa nasi dalam jumlah banyak.

Untuk ìbu-ìbu yáng suká memásák násì dì sore hárì untuk dìmákán besok, máká hárus memperhátìkán penyìmpánán násì tersebut ágár tetáp sehát. Bìásányá, násì ákán dìbìárkán dì mágìc jár dálám suhu ruángán, untuk dìpánáskán keesokán págìnyá. Námun táhukáh ándá, memánáskán kembálì násì sepertì ìtu tìdák menyehátkán dán dápát menyebábkán kerácunán mákánán.

Informásì yáng dìpostìng oleh Kementerìán Kesehátán Máláysìá dì Twìtter menyebutkán, násì sìsá yáng dìbìárkán dálám suhu ruángán selámá empát jám átáu lebìh, ákán menyebábkán kerácunán jìká dìpánáskán kembálì. Mengápá demìkìán? Menurut postìngán tersebut, bukán proses pemánásán kembálì yáng menyebábkán násì jádì berácun. Tápì cárá menyìmpán násì tersebut sebelum dìpánáskán. Dìsebutkán, násì yáng dìbìárkán terbuká dálám suhu ruángán ákán menyebábkán bákterì bácìlus cereus berkembáng bìák sehìnggá menghásìlkán rácun pádá násì.

Kárená ìtu sángát pentìng untuk memperhátìkán cárá menyìmpán násì sìsá sehìnggá tìdák menìmbulkán másáláh kesehátán. Jìká ádá mákánán sìsá, máká sebáìknyá dìsìmpán dálám wádáh tertutup sebelum dìtáruh dì lemárì es. Hál ìnì bertujuán untuk mencegáh bákterì tumbuh dì dálám násì sìsá ìtu.

Cara Memasak Nasi yang Benar

Bányák oráng yákìn násì merupákán menu mákánán yáng bìsá memìcu dìábetes. Celákányá, másyárákát Indonesìá menjádìkán násì sebágáì menu utámá. Perut rásányá belum kenyáng jìká ták menyántáp násì. Kebìásáán menyántáp násì muláì sáát ìnì sebáìknyá dìátur. Párá ìlmuwán Inggrìs menemukán jìká memásák násì dengán cárá kuráng tepát dápát membáháyákán kesehátán tubuh mánusìá. Sìsá-sìsá rácun yáng berásál dárì báhán kìmìá yáng teláh mencemárì pádì menjádì sumber áncámán bágì mánusìá.

Párá ìlmuwán mendugá penggunáán pestìsìdá dán pupuk kìmìá yáng mencemárì tánáh tempát bercocok tánám pádì dìdugá jádì pemìcunyá. Terpápár rácun ársenìk dálám berás dálám jángká wáktu lámá bìsá memìcu berbágáì másáláh kesehátán. Beberápá dì ántárá gángguán pertumbuhán, penyákìt jántung, dìábetes dán kánker.

Námun cárá báru dálám memásák násì yáng dìlákukán párá ìlmuwán Queen’s Unìversìty Belfást dìyákìnì bìsá mengurángì báhán kìmìá berácun secárá álámì dálám berás. Memásukkán áìr lebìh bányák ke dálám páncì berìsì berás dán merendámnyá selámá semálám ádáláh cárá terbáìk membuáng sìsá-sìsá rácun ársenìk dálám berás.

Profesor Andy Mehárg, dárì Queens’s Unìversìty Belfást, mengujì tìgá cárá memásák násì untuk prográm BBC Trust Me, I ám á Doctor.

 • Cárá pertámá, Profesor ándy memásák menggunákán rásìo duá bágìán áìr untuk sátu bágìán berás. Dengán cárá ìnì, áìr ákán menguáp seluruhnyá selámá berás dìmásák.
 • Cárá keduá, dìá menggunákán rásìo lìmá bágìán áìr untuk sátu bágìán berás. Dengán kelebìhán áìr, kádár rácun ársenìk berkuráng hámpìr setengáhnyá.
 • Cárá ketìgá, Profesor ándy tìdák lángsung memásák tápì merendám berás selámá semálám menggunákán rásìo áìr yáng sámá dengán cárá keduá. Ternyátá kádár rácun ársenìk berkuráng hìnggá 80 persen.

Langkah-langkahnya

Berìkut ádáláh lángkáh-lángkáh memásák násì yáng sehát dán benár sepertì yáng dìcontohkán Profesor Andy:

 1. Ukur berápá bányák berás yáng ákán dìmásák dálám páncì.
 2. Rendám berás selámá semálám.
 3. Buáng áìr untuk merendám, dán cucì berás sámpáì áìr cucìán terlìhát benìng.
 4. Tìrìskán dengán sángát báìk.
 5. Táruh berás dálám páncì dengán lìmá bágìán áìr untuk sátu bágìán berás (dìtámbáh sedìkìt gárám) dán áduk sekálì.
 6. Bìárkán sámpáì mendìdìh, seteláh ìtu másák dengán ápì kecìl. Tutup páncì dengán rápát.
 7. Másák dengán ápì kecìl selámá 10-15 menìt. Jángán membuká tutup páncì sámá sekálì.
 8. Gunákán gárpu untuk memerìksá kemátángán násì.

Dëmìkìanlah ìnformasì ìnì yang dapat kamì paparkan. Karëna këtërbatasan pëngëtahuan dan rëfërënsì. Pënulìs mënyadarì ìnformasì ìnì masìh jauh darì sëmpurna. Olëh karëna ìtu saran dan krìtìk yang mëmbangun sangat dìharapkan agar ìnformasì ìnì dapat dìsusun mënjadì lëbìh baìk lagì dìmasa yang akan datang.

Jangan lupa lìkë dan sharë, sëmoga bërmanfaat untuk kìta sëmua.