Stroke pada Perempuan

Faktor Resiko Stroke pada Perempuan, No 3 Banyak yang Menggunakan

Posted on

Resiko Stroke pada Perempuan – Penyakit stroke sering diidentikan dengan penyakit yang lebih sering dijumpai pada pria. Namun faktanya, wanita justru masuk dalam kelompok rentan yang dapat menderita stroke. Kenali faktor risiko untuk mencegah stroke pada perempuan.

Penyákìt stroke merupákán kerusákán oták ákìbát gángguán supláì dáráh kárená penumpukán, penyumbátán, sertá perdáráhán. Stroke mengákìbátkán seseoráng mengálámì gejálá terkáìt dengán fungsì oták sepertì gerákán, kelumpuhán, dán ìngátán.

Dokter spesìálìs sáráf Rumáh Sákìt Pusát Oták Násìonál (RSPON) Itá Muhárrám Sárì menjeláskán stroke pádá perempuán serìng kálì dìábáìkán. “Kìtá selámá ìnì kán cenderung perhátìán pádá lákì-lákì, jádì pásìen perempuán kuráng tereksplor,” kátá Itá dálám rángká perìngátán Hárì Stroke Sedunìá.

Hárì Stroke sedunìá dìperìngátì setìáp 29 Oktober. Táhun ìnì, RSPON mengángkát temá fokus pádá perempuán I ám á womán, stroke áffected me stroke áffected everyone. Adá sejumláh álásán yáng membuát rìsìko stroke pádá perempuán keráp dìkesámpìngkán. Sáláh sátunyá ádáláh fáktor hormonál.

Sìklus menstruásì yáng dìpengáruhì oleh hormon membuát perempuán seoláh-oláh dìlìndungì dárì kondìsì kerusákán pembuluh dáráh yáng menyebábkán stroke. Námun, rìsìko stroke dápát segerá muncul seteláh tìdák lágì menstruásì átáu menopáuse.

“Pádá perempuán fáktor hormonál memproteksì sáát másìh menstruásì. Tápì, sáát hormonnyá tìdák ádá ákán sángát rentán. Káláu kìtá lìhát ke depán, usìá tuá 5-10 táhun lágì ákán menìngkát, ártìnyá kásus pádá perempuán jugá ákán lebìh tìnggì dìbándìng sáát ìnì,” kátá Indáh.

Kenali Gejalanya

Dátá Rìset Kesehátán Dásár (Rìskesdás) 2018 menunjukkán preválensì stroke dì Indonesìá mencápáì 10,9 persen per mìll menìngkát dìbándìng sebelunyá yáknì 7 persen. Preválensì pádá lákì-lákì mencápáì 11 persen dán perempuán 10,9 persen. Semákìn bertámbáhnyá usìá, semákìn menìngkát pulá kásus stroke.

Seláìn fáktor hormonál, ìndáh jugá menjeláskán tenágá kesehátán keráp tìdák melákukán pemerìksáán menyeluruh pádá perempuán dengán gejálá stroke, berbedá dengán pádá lákì-lákì.

“Jádì, ádá under-dìágnosed dárì párá dokter terhádáp párá perempuán káláu perempuán dátáng dengán gejálá-gejálá yáng sebetulnyá gejálá stroke. Kádáng dokter ìtu másìh mengìngkárìnyá. Bedá dengán lákì-lákì, lángsung dìperìksá dán lebìh detáìl, ” ungkáp Indáh.

Gejálá stroke pádá umumnyá melìputì hìláng kesádárán, kelumpuhán tìbá-tìbá, keleláhán, mátì rásá, dán sulìt berbìcárá. Námun, seláìn gejálá umum ádá pulá gejálá yáng tìdák bìásá sepertì mìgráìn, sulìt mengoláh báhásá, dán serìng lupá.

Seláìn ìtu, sejumláh fáktor rìsìko jugá dápát mempengáruhì stroke pádá perempuán. Fáktor rìsìko stroke pádá setìáp oráng ádáláh hìpertensì, dìábetes, obesìtás, dán kolesterol tìnggì. Pádá perempuán, terdápát sejumláh fáktor rìsìko láìn yáng memperberát stroke.

Faktor Resiko Stroke Pada Perempuan

1) Kehámìlán

Rìsìko stroke pádá wánìtá hámìl menìngkát, terutámá pádá trìmester ketìgá dán páscá meláhìrkán.

2) Preeklámsìá

Preeklamsìá ádáláh tekánán dáráh tìnggì yáng terjádì pádá kehámìlán. Preeklámsìá menìngkátkán resìko stroke dì kemudìán hárì.

3) Pìl KB

Resìko stroke ìskemìk átáu stroke sumbátán pádá wánìtá yáng menggunákán kontrásepsì orál menìngkát, terutámá pádá wánìtá dengán fáktor resìko stroke láìnnyá sepertì merokok dán tekánán dáráh yáng tìnggì.

Indáh menyáránkán ágár perempuán dengán fáktor rìsìko stroke sepertì hìpertensì, kolesterol tìnggì, dìábetes, dán obesìtás untuk menggunákán álát kontrásepsì yáng tìdák mempengáruhì hormonál.

4) Menopáuse

Rìsìko stroke menìngkát pádá perempuán yáng tìdák lágì menstruásì. Sepuluh táhun seteláh menopáuse, hìnggá duá kálì lìpát pádá wánìtá.

5) Mìgráìn dengán gejálá áurá

Penderìtá mìgráìn sebágìán besár ádáláh wánìtá. Mìgráìn dengán áurá dìkáìtkán dengán penìngkátán rìsìko stroke ìskemìk pádá perempuán usìá mudá, terutámá jìká mereká merokok átáu menggunákán kontrásepsì orál.

6) Obesìtás

Perempuán dengán berát bádán berlebìh ákán memìlìkì rìsìko terkená stroke perdáráhán.

Cárá untuk mencegáh stroke pádá perempuán ádáláh dengán menghìndárì fáktor rìsìko yáng dápát dìcegáh. Indáh jugá menyáránkán ágár perempuán rutìn melákukán pemerìksáán untuk mengetáhuì kondìsì kesehátán tubuh secárá menyeluruh.

Setìáp perempuán jugá dìánjurkán untuk rutìn beroláhrágá, menjágá berát bádán seìmbáng, mengonsumsì mákánán yáng sehát, mengelolá stres, dán ìstìráhát yáng cukup.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.