harga ayam anjlok

Harga Ayam di Tingkat Peternak Anjlok ke Rp 9.500/Kg, Terancam Gulung Tikar

Posted on

Harga Ayam Anjlok – Peternak ayam mengeluhkan harga ayam ditingkat peternak. Harga ayam di tingkat peternak kembali anjlok untuk kedua kalinya di tahun ini. Kini, harga ayam di tingkat peternak anjlok ke level Rp 9.500-10.000 per kilogram (kg).

Sehárusnyá berdásárkán Peráturán Menterì Perdágángán (Permendág) Nomor 7 Táhun 2020, hárgá áyám dì tìngkát petánì/peternák Rp 19.000-21.000/Kg. “Bulán Agustus 2020 tepát 2 táhun hárgá áyám hìdup (lìve bìrd) dì tìngkát peternák átáu kándáng dì báwáh bìáyá produksì yáng Rp 17.500/kg.

Sementárá hárgá áktuál dì kándáng sekáráng ìnì dì kìsárán Rp 10.000/kg. Berápá kerugìán yáng hárus dìtánggung párá peternák kecìl mándìrì?” kátá Sekretárìs Jenderál Perhìmpunán Peternák Unggás Nusántárá (PPUN) Kádám Wìjáyáì dálám keterángánnyá, Sábtu (29/8/2020).

Iá mengátákán, ákìbát kerugìán tersebut, bányák peternák kecìl yáng terpáksá gulung tìkár. “Párá peternák kecìl mándìrì sudáh bányák yáng gulung tìkár átáu tutup usáhányá, báhkán menìnggálkán jumláh utáng yáng bányák báìk kepádá supplìer, máupun dì bánk,” ungkáp Kádám.

PPUN menìláì, upáyá Dìrektorát Jenderál Peternákán dán Kesehátán Hewán (PKH) Kementerìán Pertánìán ágár perusáháán ìntegrátor menyeráp áyám peternák demì menstábìlkán hárgá ták berjálán efektìf.

Kemudìán, menurut Ketuá Hárìán Gábungán Orgánìsásì Peternák Ayám Násìonál (GOPAN) Sìgìt Prábowo, pemerìntáh hárus mengáwásì áktìvìtás rumáh potong hewán unggás (RPHU) ágár ták menjuál produksìnyá ke pásár trádìsìonál yáng menjádì lápák párá peternák.

“Tátá nìágányá hárus dìátur, peternák mándìrì dán peternák kecìl másìng-másìng hárus dápát háknyá untuk melepás áyám ke pásár trádìsìonál dengán hárgá láyák, Dì negárá mánápun, dán dálám hál ápápun, hárus ádá upáyá pemerìntáh memáyungì dán melìndungì rákyát kecìl,” ucáp Sìgìt.

Harga Ayam Anjlok Peternak Merugi

Sebágáì ìnformásì, harga ayam dì tìngkát peternák pádá Aprìl 2020 jugá anjlok dì báwáh Rp 10.000/kg, sementárá ongkos produksì bìsá mencápáì sekìtár Rp 18.000.

Akìbátnyá, kerugìán yáng hárus dìtánggung peternák bìsá mencápáì Rp 7.000/kg. Rátá-rátá, sátu ekor áyám berátnyá 1,5 kg, sehìnggá kerugìán ketìká menjuál sátu ekor áyám sekìtár Rp 10.000.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.