Nikita Mirzani Minta Maaf

Ini Alasan Nikita Mirzani Ogah Minta Maaf, Terima Resiko Meski Harus Masuk Bui

Posted on

Nikita Mirzani Ogah Minta Maaf – Perseturuan Nikita Mirzani masih menjadi perbincangan di berbagai media. Artis dan presenter Nikita Mirzani menolak keras untuk minta maaf ke Habib Rizieq. Nikita Mirzani juga mengurai alasan kenapa tidak mau meminta maaf kepada Imam Besar FPI, Habib Rizieq.

Báhkán Nìkìtá Mìrzánì sámpáì relá mengámbìl resìko terburuk meskìpun hárus másuk buì kárená keputusánnyá ìtu. Meláluì postìngán dì ìnstágrám Rábu (18/11/2020), ìbu tìgá ánák ìtu mengátákán tìdák bermáksud menghìná tokoh ágámá.

“Loe pádá máu seráng gue seráng deh. Másuk penjárá tìnggál másuk.” jelás Nìkìtá Mìrzánì. Nikita Mirzani lálu mengungkáp álásán tidak mau minta maaf átás komentárnyá menyebut Hábìb Rìzìeq tukáng obát.

Menurut Nìkìtá Mìrzánì, ìá tìdák merásá mengeluárkán komentár dán tìndákán yáng sáláh. “Selámá ápá yáng gue lákukán benár nájìs gue mìntá mááf,” ucápnyá. Sementárá ìtu, Nìkìtá Mìrzánì jugá bátál meláporkán Ustáz Mááher át-Thuwáìlìbì álìás Sonì Ernátá ke Poldá Metro Jáyá, Senìn (16/11/2020).

Rencáná áwál, Nìkìtá Mìrzánì ákán meláporkán ustáz tersebut átás tuduhán melákukán penghìnáán terhádáp dìrìnyá meláluì medìá sosìál pádá Senìn sìáng. Nìkìtá Mìrzánì mengáku membátálkán peláporán ìtu kárená sedáng tìdák mood.

“Belom boleh bìkìn láporán. Terseráh gue bìkìn láporánnyá. Lágì nggák mood,” kátá Nìkìtá Mìrzánì ketìká dìhubungì wártáwán lewát telepon, Senìn (16/11/2020). Hìnggá sekáráng Nìkìtá Mìrzánì mengáku tìdák máu meládenì Mááher át-Thuwáìlìbì dengán membálás hìnáán dì medìá sosìál. Nikita Mirzani enggan minta maaf.

“Buktì sudáh ádá dán tìnggál dìseráhkán ke polìsì. Cumá nántì ájá lápornyá,” ucáp Nìkìtá Mìrzánì. Sáát dìtányá kepástìán wáktunyá untuk melápor ke polìsì, Nìkìtá Mìrzánì belum bìsá memástìkánnyá, námun kemungkìnánnyá ákán dìlákukán pádá pekán ìnì.

Nikita Mirzani Ogah Minta Maaf

“Gue tetáp ákán meláporkán. Mungkìn mìnggu ìnì,” ujár Nìkìtá Mìrzánì. Perseteruán Nìkìtá Mìrzánì dengán Ustáz Mááher át-Thuwáìlìbì jugá ták lepás dárì komentárnyá soál kepulángán Rìzìeq Shìháb.

Komentár ìtu lángsung memántìk kecámán dárì pendukung Hábìb Rìzìeq, Ustáz Mááher át-Thuwáìlìbì. Ustáz Mááher át-Thuwáìlìbì mengátákán ákán menggeruduk rumáh Nìkìtá Mìrzánì dengán membáwá 800 umát.

Penggerudukán ìtu dìtánggápì Nìkìtá Mìrzánì meláluì ìnstágrámnyá, Senìn (16/11/2020). Iá menyebut tìdák ádá yáng mendátángì rumáhnyá seláìn enám wánìtá tuá. “Nunggu 800 org + 400 org yáng dtg ke Rumáh, tápì yáng dtg cumá 6 org nenek2 lágì, dì kìrá Rumáh gue tmpt pántì jompo kálì. Dáh ìtu ájá trs dìá ngákák.. yá udh,” kátányá. Nikita Mirzani tidak mau minta maaf.

Peláporán FMPU Dìtolák

FMPU DKI Jákártá jugá meláporkán Nìkìtá Mìrzánì terkáìt dugáán tìndák pìdáná ujárán kebencìán dán perbuátán ásusìlá, Senìn (16/11/2020). Námun láporán tersebut dìtolák polìsì. Alásánnyá, ádá beberápá buktì yáng dìbáwá FMPU DKI Jákártá yáng belum lengkáp dán dìperbáìkì kembálì.

Sementárá ìtu rumáh Nìkìtá Mìrzánì yáng berádá dì káwásán Petukángán, Pesánggráhán, Jákártá Selátán jugá dìsebut-sebut ákán dìgeruduk mássá.

“Kámì menyìápkán mássá untuk mendátángì rumáh Nìkìtá Mìrzánì supáyá klárìfìfìkásì átáu tábáyun,” kátá Sáìfudìn kepádá Wártá Kotá, Senìn (16/11/2020) dìkutìp dárì ártìkel ‘Láporán Belum Dìterìmá Polìsì, FMPU DKI Jákártá Kumpulkán Mássá Untuk Dátángì Rumáh Nìkìtá Mìrzánì’

Menurut Sáìfudìn, ádá beberápá hál yáng hárus dìlengkápì dálám láporánnyá. “Bukán dìtolák tápì hárus dìperbáìkì buktì-buktì yáng kìtá báwá,” kátá Sáìfudìn yáng enggán menjeláskán hál-hál yáng hárus dìlengkápì ágár láporánnyá dìterìmá.

Sempat Dijaga Polisi

Polìsì berjágá dì rumáh Nìkìtá Mìrzánì seteláh presenter ìtu mendápát áncámán ákán dìkepung 800 oráng bìlá tìdák memìntá mááf 1×24 jám. Berdásárkán vìdeo dálám chánnel YouTube Beepdo, terlìhát suásáná rumáh Nìkìtá Mìrzánì pádá Jumát (13/11/2020) sáát sìáng hárì.

Sejumláh polìsì keluár dárì rumáh Nìkìtá Mìrzánì. Sáhábát dán pártner bìsnìs Nìkìtá Mìrzánì, Fìtrì Sálhuteru yáng keluár dárì rumáh Nìkìtá menyámpáìkán kábár temánnyá ìtu.

Iá mengátákán Nìkìtá Mìrzánì tìdák curhát átáu cerìtá soál másáláh yáng sedáng dìálámìnyá. Tujuán Fìtrì Sálhuteru dátáng ke rumáh Nìkìtá Mìrzánì kárená másáláh bìsnìs. “Nìkì ádá dì dálám. Sepertì yáng kálìán táhu, Nìkì enggák pernáh cerìtá yáng sedìh-sedìh, curhátnyá tentáng duìt, enggák pernáh curhát másáláh,” kátányá.

Seoláh kehábìsán rásá tákut, Nìkìtá Mìrzánì terus menerus menyìnggung soál Hábìb Rìzìeq. Terbáru Nìkìtá Mìrzánì mengunggáh sìlsìláh Hábìb Rìzìeq dán menyebutnyá sebágáì ánák penjuál mìnyák wángì dán pecì khás Aráb.

Sebelumnyá mántán ìstrì Dìpo Látìef ìnì jugá sempát menyebut Hábìb sebágáì tukáng obát. Alhásìl berbágáì serángán dárì pendukung Hábìb Rìzìeq pun dìtujukán pádá jándá tìgá ánák ìnì. Sáyángnyá, serángán ìtu ternyátá ták membuát Nìkìtá Mìrzánì gentár.

Demìkìán ìnformásì Nikita Mirzani ogah minta maaf ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.