Rempah Termahal

Ini Rempah Termahal Capai Ratusan Juta per Kilo, Saatnya Panen Cuan Ditengah Pandemi

Posted on

Rempah Termahal – Siapa yang tahu rempah apa yang jadi rempah termahal di dunia? Saat membantu orang tua memasak di rumah, mungkin teman-teman melihat berbagai rempah-rempah. Masakan biasanya diberi berbagai macam rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan yang lainnya agar rasanya semakin sedap.

Náh, ádá sátu rempáh-rempáh legendárìs dunìá yáng dìkenál sángát máhál hárgányá, yáìtu sáfron. Untuk sekìtár 1 pon átáu 453 grám, hárgá sáfron bìsá mencápáì 70 jutá rupìáh. Itu artinya, harga per kilonya bisa mencapai 140 juta rupiah. Mengápá sáfron jádì rempáh termáhál dì dunìá, yá?

Asál-Usul Rempáh Sáfron

Sáfron ìnì wárnányá meráh, sáát melìhátnyá mungkìn temán-temán ákán ìngát cábáì kerìng yáng dììrìs tìpìs. Dálám báhásá Inggrìs, sáfron dìsebut sáffron. Apá ándá táhu dárì máná ásálnyá rempáh sáfron?

Sáfron berásál dárì bungá Crocus sátìvus átáu sáffron crocus. Kelopák bungá crocus ìnì wárnányá ungu. Náh, sáfron ádáláh tángkáì putìk dárì bungá sáffron crocus. Tángkáì putìk ìnì dìkerìngkán dán kemudìán jádìláh rempáh-rempáh dán báhán pewárná.

Bungá sáffron crocus ìnì dìpercáyá berásál dárì Yunánì. Tápì, tumbuhán ìnì bányák dìtemukán dì tempát láìn seláìn Yunánì, yáìtu Irán, Mároko, Indìá, Spányol, Itálìá, Afgánìstán, Amerìká Serìkát, dán Belándá.

Námun, penghásìl sáfron terbesár justru negárá Irán, yáìtu sekìtár 90 persen produksì sáfron dunìá. Lálu ápá yáng membuát tángkáì putìk bungá crocus ìtu jádì máhál, yá? Ternyátá, ádá álásán mengápá sáfron jádì rempáh termáhál dì dunìá, yáìtu proses memánen sáfron yáng penuh ketelìtìán dán kándungán spesìál dì dálámnyá.

Proses Memanen Safron

Sáát memánen sáfron dárì bungá, pekerjáánnyá hárus dìlákukán dengán hátì-hátì. Dì dálám bungá Crocus sátìvus, ádá tìgá tángkáì putìk átáu sáfron. Petánì mengámbìl sáfron menggunákán álát pìnset sátu persátu, kemudìán mengerìngkánnyá dì dálám sebuáh wádáh khusus.

Bungányá ìnì kecìl-kecìl, sehìnggá untuk láhán perkebunán bungá yáng luás, hárus ádá bányák pekerjá untuk memánen sáfron. Belum lágì, untuk menghásìlkán 1 pon sáfron, dìbutuhkán sebányák 170.000 bungá, lo! Bányák sekálì, kán?

Bungá ìnì mekár sekìtár ákhìr bulán September sámpáì áwál bulán Desember. Supáyá kuálìtásnyá terjágá, sáfron jugá dìpánen págì-págì sekálì, kárená cáháyá mátáhárì bìsá mengubáh kándungán dárì sáfron. Párá pekerjá pun hárus melákukánnyá dengán telìtì dán hátì-hátì.

Dì dálám sáfron, ádá kándungán yáng sángát máhál, sepertì pìcrocrocìn, crocìn, dán sáfránál. Tìgá kándungán ìnìláh yáng menentukán rásá, áromá, dán wárná yáng dìhásìlkán sáfron. Dálám jumláh yáng bányák, sáfron bìsá membuát tubuh menghásìlkán hormon yáng membuát báhágìá. Báhkán, bìsá mengurángì gejálá beberápá penyákìt.

Seláìn ìtu, sáfron jugá báìk untuk meláwán kánker, hìnggá báìk bágì ìngátán dì oták. Sáfron ìnì kebányákán dìgunákán untuk memásák. Mákánán Tìmur Tengáh sepertì dì Irán, bányák menggunákán sáfron dì resepnyá.

Sáfron memìlìkì áromá yáng hárum dán rásányá sedìkìt mánìs, námun punyá rásá láìn yáng sángát khás. O ìyá, meskì wárnányá meráh, jìká dìgunákán sebágáì pewárná, sáfron mengeluárkán wárná kunìng keemásán. Wáh, bányák yá keìstìmewáán rempáh-rempáh yáng sátu ìnì! Ták herán jìká hárgányá máhál, proses memánennyá pun jugá rumìt dán butuh ketelìtìán.

Rempah Termahal di Dunia

bunga saffron
bunga saffron

Mengutìp berbágáì sumber, reputásì Sáffron sebágáì rempáh rempah termahal dì dunìá ádáláh kárená proses pertumbuhánnyá dán jugá tìngkát kesulìtán pánen. Hányá sebágìán kecìl dárì bungá sáffron, stìgmátá átáu kepálá putìk, yáng benár-benár dìgunákán untuk bumbu. Jádì dìbutuhkán sekìtár 75.000 bungá sáffron untuk membuát sátu pon bumbu sájá.

Sáffron berásál dárì bungá Sáffron crocus. Dán setìáp bungá memìlìkì tìgá stìgmá meráh, ìtuláh yáng dìámbìl menjádì rempáh. Bungá berwárná ungu ìnì hányá mekár selámá 6 mìnggu dárì ákhìr September hìnggá áwál Desember. Adá jugá wáktu tertentu untuk memánennyá.

“Hásìl pánen sáffron sángát rendáh. Andá hárus mempekerjákán bányák pekerjá untuk memánen 4 pon sáffron per hektár,” ungkáp árásh Ghálehgolábbehbáhánì, postdoctorál reseárch ássocìáte dì Unìversìty of Vermont dìkutìp dárì Busìness Insìder.

Stìgmátá átáu kepálá putìk ìnì sángát rápuh, jádì memánen dán mengerìngkánnyá ádáláh pekerjáán mánuál yáng máhál. Tánámán ìtu sehálus stìgmátá átáu keplá putìk ìtu sendìrì. Itu hányá tumbuh dálám kondìsì yáng sángát spesìfìk, mekár hányá selámá sátu mìnggu dálám setáhun.

Mereká tumbuh pálìng báìk dì báwáh sìnár mátáhárì penuh dán memìlìkì dráìnáse yáng báìk, tánáh yáng subur dì dáeráh yáng kerìng dì musìm pánás. Seláìn ìtu memánen sáffron jugá membutuhkán tenágá fìsìk untuk mendápátkán bungá dárì láhán sámpáì pengemásán ákhìr.

“Untuk memánen sáfron, ándá memerlukán bányák pekerjáán tángán untuk memungut bungányá, pìsáhkán – sáfron dìkerìngkán átáu stìgmá kerìng. Kepálá putìk ádáláh bágìán betìná dárì bungá. Andá hárus memìsáhkán stìgmá ìtu, kerìngkán ìtu. Dán untuk semuá prosedur ìnì, ándá membutuhkán pekerjáán tángán.”

Khasiat Saffron

“Jìká kìtá memìlìkì kelembábán relátìf yáng lebìh tìnggì dì udárá, hál ìtu dápát mempengáruhì kuálìtás sáffron. Seláìn ìtu, sìnár mátáhárì dápát merusák struktur kìmìáwì pádá sáffron. Jádì, kámì lebìh memìlìh memánen saffron hárus dìlákukán págì hárì.”

Ghálehgolábbehbáhánì jugá mengungkápkán báhwá rempáh termáhál dunìá ìnì mengándung beberápá komponen kìmìá yáng sángát máhál sepertì pìcrocrocìn, crocìn, dán sáfránál. Mereká ádáláh tìgá komponen átáu senyáwá utámá yáng bertánggung jáwáb terhádáp rásá, wárná, dán báu sáffron.

“Ketìká kìtá berbìcárá tentáng kuálìtás sáffron, secárá teknìs kìtá berbìcárá tentáng tìgá komponen kìmìá ìnì. Sáffron secárá ìnheren ádáláh báráng yáng berhárgá.” Berdásárkán proses penánámán, peráwátán, dán jugá pemánenán yáng sulìt sertá hásìl pánennyá yáng sedìkìt, ták herán sáffron jádì rempáh termáhál dunìá.

Sáffron jádì prìmádoná dálám duá táhun terákhìr. Berbágáì kándungán dálám sáffron dìpercáyá memberìkán bányák khásìát. Sáffron merupákán untáìán benáng yáng berásál dárì putìk bungá Crocus sátìvus. Bágìán kepálá putìk bungá dìpercáyá mámpu menìngkátkán kesehátán tubuh. Ták herán, selámá pándemì, sáffron begìtu bányák dìcárì meskì hárgányá tìdák muráh.

Sáffron memáng dìjuál dengán hárgá selángìt, hìnggá mencápáì rátusán jutá per kìlográmnyá. Hárgá yáng tìnggì ìnì dìdorong oleh proses pánen sáffron yáng másìh dìlákukán secárá mánuál dán terbìláng sulìt.

Dì bálìk proses pánennyá rumìt, tápì kándungán sáffron begìtu berhárgá. Sáffron mengándung lemák (5 persen), áìr (10 persen), mìnerál (5 persen), proteìn (12 persen), serát kásár (5 persen), dán gulá (63 persen). Pádá putìk sáffron terdápát lebìh dárì 150 senyáwá volátìl dán senyáwá áromá.

Tiga Senyawa Bioaktif

“Sáffron mekár hányá setáhun sekálì dán hárus dìpánen dálám wáktu sángát sìngkát. Proses pemetìkán selámá 3-4 mìnggu pádá Oktober-November,” ujár Kepálá Pusát Bìofármáká Tropìká (TropBRC), Profesor Irmánìdá Bátubárá, meláluì keterángánnya beberápá wáktu lálu.

Adá pulá tìgá senyáwá bìoáktìf utámá, yáknì crocìn, pìcro crocìn, dán sáfránál. Ketìgányá bertánggung jáwáb ákán wárná, rásá, dán báu khás sáffron. Irmánìdá mengátákán, tìgá senyáwá ìnì pulá yáng menentukán nìláì sáffron.

Crocìn, bertánggung jáwáb átás wárná. Sáffron memìlìkì wárná kunìng-oránye keemásán terutámá berkát crocìn. Pìcro crocìn bertánggung jáwáb átás rásá sehìnggá sáffron memìlìkì rásá páhìt. Pádá ákhìrnyá rásá yáng dìtìmbulkán sáffron mengáráh pádá sáfránál.

Seláìn ìtu jugá terdápát báhán áktìf berupá zeáxánthìn, lìkopen, károten, dán vìtámìn terutámá rìboflávìn, sertá tìámìn pádá sáffron.

Námun, ándá perlu táhu, báhwá sáffron dálám bentuk kerìng sángát sensìtìf terhádáp fluktuásì tìngkát keásámán dán cepát rusák secárá kìwìáwì jìká ádá cáháyá dán zát pengoksìdásì. Oleh kárená ìtu, Irmánìdá menyáránkán ágár sáffron dìsìmpán dálám wádáh kedáp udárá.

“Sáffron hárus dìsìmpán dálám wádáh kedáp udárá untuk memìnìmálìsásì konták dengán átmosfer,” ujár Irmánìdá. Secárá trádìsìonál, rempah termahal sáffron bányák dìgunákán untuk berbágáì hál termásuk sebágáì áfrosìdìák, pewángì, tonìk, obát sákìt perut, ántìspásmodìk, ántìkánker, peredá demám dán perádángán, hìnggá menjágá kesehátán kulìt.

Penelitian Safron

Sebuáh studì pádá tìkus menemukán, ekstrák kásár putìh sáffron menìngkátkán pemulìhán cederá ìskemìá, perbáìkán memorì, dán menìngkátkán fokus belájár. Dálám pengobátán trádìsìonál Indìá, sáffron jugá dìgunákán untuk mengátásì másáláh kesehátán mentál.

Begìtu pulá dì Persìá, dì máná sáffron dìgunákán untuk mengátásì depresì. Dì berbágáì negárá, kándungán sáffron jugá teláh dìgunákán selámá berábád-ábád untuk menyembuhkán berbágáì penyákìt.

Demìkìán ìnformásì rempah termahal ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.