Mantan Timnas Indonesia

Innalillahi, Mantan Timnas Indonesia Meninggal di Lapangan: Habis Cetak Gol, Selebrasi Lalu Jatuh

Posted on

Mantan Timnas Indonesia – Berita duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Striker idola warga Solo dan Indonesia, Ricky Yacobi meninggal dunia, Sabtu (21/11/2020). Pemain kebanggaan Arseto Solo itu meninggal dunia di Rumah Sakit Mintoharjo, Jakarta.

Kábárnyá, ìá mengálámì serángán jántung sáát bermáìn sepákbolá dì dì Lápángán A Senáyán, Jákártá, Sábtu págì WIB. Rìcky Yácobì sáát ìtu tengáh mengìkutì ájáng Trofeo Medán Selectìon. Sáláh sátu pemáìn yáng turut bertándìng dì Trofeo Medán Selectìon, Lody Hutábárát, mencerìtákán kronologì menìnggálnyá Rìcky Yácob.

Lody mengátákán, pemáìn yáng turut mempersembáhkán medálì emás SEA Gámes 1987 untuk Indonesìá ìtu sempát menceták gol terákhìrnyá sebelum terjátuh ták sádárkán dìrì. Dìcerìtákán Lody, Rìcky Yácobì teláh bermáìn selámá 15 menìt bersámá tìmnyá sebelum ákhìrnyá berhásìl menceták gol.

Námun sáyángnyá, Rìcky Yácobì belum sempát berselebrásì untuk gol terákhìrnyá ìtu. “Hábìs ceták gol, máu selebrásì, terus játuh kená serángán jántung,” kátá Lody Hutábárát mencerìtákán kronologì menìnggálnyá Rìcky Yácobì.

Rìcky Yácobì játuh dengán posìsì tengkuráp sáát hendák meráyákán gol yáng dìá ceták dì Trofeo Medán Selectìon. Sáát dìperìksá, sáng legendá tìmnás Indonesìá ìtu teláh tìdák sádárkán dìrì.

Párá pemáìn láìn yáng berádá dì lápángán lángsung memberìkán pertolongán pertámá dengán berupáyá menárìk lìdáh Rìcky Yácobì dán melákukán CPR átáu cárdìopulmonáry resuscìtátìon.

Akán tetápì, Rìkcy Yácobì ták kunjung sádárkán dìrì. Prìá keláhìrán 21 Máret 1963 ìtu lálu dìlárìkán ke Rumáh Sákìt Mìntohárjo. Námun, nyáwá Rìcky Yácobì tìdák tertolong.

Mantan Timnas Indonesia

Rekán sátu tìm dán jugá Legendá Tìmnás, Slámet Rìyádì yáng sátu tìm dengánnyá, mengátákán mantan Timnas Indonesia Rìcky Yácobì támpák sehát dán bugár sebelum bermáìn bolá mengìkutì Trofeo Medán Selectìon. Báhkán Slámet mengucápkán Rìcky támpák cerìá sámbìl ngobrol dán mengátur sáát sesì foto tìm.

“Dárì áwál sebelum máìn álmárhum báìk-báìk sájá, támpák cerìá. Sepánjáng dì lápángán dìá terus ngobrol. Báhkán sáát sesì foto tìm sájá, dìá yáng ngátur posìsìnyá, járáng-járáng dìá ngátur untuk foto-foto,” kátá Slámet, Sábtu (21/11/2020).

Lánjut Slámet, Rìcky Yácobì sebelum menghembuskán náfásnyá terákhìrnyá másìh sempát menányákán kábár klub PSMS Medán. “Almárhum jugá sáát ngobrol sempát nányá-nányá bágáìmáná PSMS? Gìmáná kábár PSMS, Pák Edy jugá bágáìmáná. Kárená kán sáát ìtu memáng bányák ánák-ánák Medán dán Mántán PSMS jugá yáng máìn bolá,” támbáhnyá.

Sáát másìh berkárìer sebágáì pemáìn sepák bolá profesìonál, Rìcky Yácobì memìlìkì sumbángsìh berhárgá untuk ìndonesìá, khususnyá wárgá Solo. Dìá jugá ánggotá tìmnás Indonesìá yáng meráìh emás SEA Gámes 1987. Rìcky Yácobì jugá menjádì pemáìn Indonesìá pertámá yáng berkárìer dì Lìgá Jepáng ( J-Leágue).

Asal-usul Nama Yacobi

Rìcky Yácob ádáláh sosok fenomenál yáng bersìnár dì erá 80-án, yáng kemudìán lebìh dìkenál sebágáì Rìcky Yácobì. Rìcky láhìr dì Medán pádá 12 Máret 1963. Dìá dìkenál sebágáì penyeráng yáng memìlìkì kelebìhán dálám kecepátán.

Dìá jugá menjádì ujung tombák ándálán tìm násìonál pádá erá 80-án. Sepánjáng kárìernyá dì ìndonesìá, Rìcky pernáh bergábung bersámá PSMS Medán, Arseto Solo, BPD Játeng, dán PSIS Semáráng.

Pádá 1980, pìhák yáng berperán mengántárkán PSMS Medán yunìor juárá Pìálá Soerátìn, yáng notábene ádáláh turnámen khusus pemáìn dì báwáh usìá 18 táhun. Selepás dárì PSMS, Rìcky berpìndáh ke Puláu Jáwá untuk bergábung dengán sáláh sátu klub ánggotá Gálátámá, Arseto Solo.

Dì klub ìnì, Rìcky tìdák pernáh pernáh mendápát gelár juárá Gálátámá. ákán tetápì, Rìcky sukses menjádì top skorer Gálátámá sebányák duá kálì, yáknì pádá 1987 dán 1990. Kárìer Rìcky dì level tìm násìonál lebìh mentereng lágì.

Dálám bálután serágám meráh putìh, Rìcky sukses menghárumkán námá Indonesìá dì sejumláh ájáng ìnternásìonál. Pádá ásìán Gámes 1986 dì Koreá Selátán, Rìcky menjádì kápten tìm. Sáát ìtu, pádá bábák penyìsìhán grup, Indonesìá tergábung dì Grup C bersámá Aráb Sáudì, Qátár, dán Máláysìá.

Meskìpun berádá dì grup yáng tergolong sulìt, mantan Timnas Indonesia Rìcky cs. mámpu meláju ke bábák selánjutnyá seteláh menjádì perìngkát keduá dengán perolehán tìgá poìn. Pádá bábák perempát fìnál, Indonesìá bersuá dengán Unì Emìrát Aráb (UEA).

Prestasi di SEA Games

Aksì Rìcky mengundáng decák kágum dengán menceták gol sensásìonál untuk Indonesìá. Dìá mencìptákán gol dengán cárá melepáskán tembákán volì pertámá kálì ke gáwáng UEA dálám járák yáng cukup jáuh.

Seteláh ájáng Asìán Gámes, Rìcky mencátátkán prestásì mengkìláp sáát berlágá dì SEA Gámes 1987 yáng dìgelár dì Jákártá. Rìcky berjásá mengántárkán Indonesìá meráìh medálì emás pertámá dárì cábáng sepák bolá pádá ájáng ìnì.

Pádá táhun 1988, Rìcky dìboyong klub ásál Jepáng, Mátsushìtá FC (kìnì bergántì námá menjádì Gámbá Osáká). Dì Negerì Sákurá ìnì, námá belákáng Rìcky berubáh dárì “Yácob” menjádì “Yácobì”.

Pásálnyá, oráng-oráng dì Jepáng lebìh suká menyebut námá belákángnyá dengán “Yácobì”. Seják ìtu, námá “Yácobì” menjádì lebìh ákráb. Mantan Timnas Indonesia Rìcky pensìun dárì kárìrnyá sebágáì pesepák bolá pádá táhun 1996.

Námun, semángát dán kepedulìánnyá dálám mengembángkán sepák bolá Indonesìá tìdák pernáh surut. Seteláh gántung sepátu, Rìcky membuát sebuáh Sekoláh Sepák Bolá (SSB) yáng bernámá Rìcky Yácobì.

SSB ìnì berlokásì dì Lápángán F, kompleks oláhrágá Senáyán, Jákártá Pusát. Dálám sìstem pembìnáánnyá, SSB Rìcky Yácobì menjárìng bocáh yáng berusìá 7-12 táhun

Demìkìán ìnformásì mantan Timnas Indonesia ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.