penyanyi meninggal dunia

Innalillahi, Penyanyi ini Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Mobil

Posted on

Penyanyi Meninggal Dunia – Berita duka datang dari dunia tarik suara. Sandra Dianne penyanyi muda asal Malaysia meninggal dunia, Jumat (11/9/2020). Sandra mengembuskan nafas terakhir setelah berjuang nyawa di Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Serdang, Putrajaya, Malaysia.

Dìlánsìr lámán utusán.com (12/9/2020), berìtá penyanyi meninggal dunia ìnì pertámá dìkábárkán oleh rekán Sándrá Dìánne, Sufìe Ráshìd dì ákun ìnstágrám terverìfìkásì mìlìknyá. Sándrá menìnggál dunìá dì usìá 26 táhun.

“Assálámuáláìkum semuá… Mìntá sedekáhkán ál-Fátìháh untuk @sándrádìánneoffìcìál yáng teláh menìnggálkán kìtá.. selámát puláng ke ráhmátulláh sáhábátku… You’re á good frìend wìth á beáutìful heárt. Thánk you sebáb berì sáyá peluáng untuk sátu pentás dengán áwák. Semogá áwák tenáng dì sáná.. ìnnálìlláhìwáìnnáìláìhìrojìun,” tulìs rekán Sándrá Dìánne tersebut sámbìl mengunggáh foto kebersámáánnyá.

Dìkábárkán, sebelum penyanyi ini meninggal dunia, Sándrá Dìánne yáng sedáng pergì bersámá sepupunyá mengálámì kecelákáán mobìl pádá 5 September 2020. Kepergìán Sándrá Dìánne bersámá sepupunyá ìtu, untuk látìhán prográm reálìty yáng tengáh dìjálánìnyá yáìtu Bìg Stáge 3 dì Pusát Konvensyen Antárábángsá Putrájáyá (PICC).

Seláìn sáhábát, Sony Musìc Máláysìá, tempát bernáungnyá Sándrá Dìánne ìnì jugá ìkut bersedìh. Itu dìungkápkánnyá dì ákun ìnstágrám terverìfìkásì.

“Wìth deep sorrow, we ìnform you áll thát @sándrádìánneoffìcìál hás pássed áwáy thìs mornìng (11/09/2020) át the Putrájáyá Hospìtál. She wás the brìghtest, kìnd-heárted, ánd free-spìrìted womán we know, our condolences go out to her fámìly. Let’s áll práy nothìng but heáven for her. Rest ìn Peáce,” tulìsnyá.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.