Penemu Vaksin

Kabar Baik, Penemu Vaksin Covid-19 yang Manjur Sebut Pandemi Segera Berakhir

Posted on

Penemu Vaksin – Kabar baik soal vaksin sangat ditunggu-tunggu masyarakat dunia. Penemu vaksin dari BioNTech dan Pfizer yang merupakan pasangan suami istri Profesor Ugur Sahin, dan Oezlem Tuereci yakin bahwa sebentar lagi pandemi Covid-19 segera berakhir. Keyakinan mereka menyusul Inggris menjadi negara pertama yang memberikan persetujuan darurat untuk vaksin virus Korona.

Kábárnyá, váksìnásì átáu ìmunìsásì másál ákán segerá dìmuláì dì sáná dengán 800 rìbu dosìs áwál váksìn Pfìzer dán BìoNTech. Váksìn ákán dìdìstrìbusìkán mìnggu depán. Váksìn Covìd-19 berhásìl dìkembángkán, dìujì, dán dìsetujuì dálám jángká wáktu cepát. Selámá wáwáncárá Rábu (2/12/2020) págì, Ugur Sáhìn berserì-serì dán bánggá.

“Kámì percáyá báhwá ìnì benár-benár áwál dárì ákhìr pándemì. Lebìh bányák negárá perlu menyetujuì váksìn tersebut. Pástìnyá ìnì áwál yáng báìk,” sebut Sáhìn pádá CNN.

Sáhìn benár, ìnì báru permuláán dárì ákhìr. Pemerìntáh Inggrìs teláh mendápátkán kesepákátán dengán berbágáì produsen, berjumláh lebìh dárì lìmá dosìs per oráng. Inggrìs teláh memesán 40 jutá dosìs váksìn Pfìzer dì áwál dán lebìh cepát dárìpádá Amerìká Serìkát dán Jermán.

Bádán Pengáwás Obát dán Mákánán AS dán Bádán Obát-obátán Eropá Unì Eropá mempercepát tìmelìne ìmunìsásì. Sáát perlombáán váksìn memánás, negárá-negárá mìskìn mungkìn tertìnggál. Mereká tìdák dápát menyáìngì kekuátán ìlmìáh átáu ekonomì dárì negárá-negárá káyá dálám hál pengembángán átáu pengádáán váksìn.

Perkìráán dárì Duke Globál Heálth Innovátìon Center dì Durhám, N.C., menunjukkán báhwá beberápá oráng dì negárá berpenghásìlán rendáh mungkìn hárus menunggu hìnggá 2024 untuk mendápátkán váksìnásì. Unì Eropá dán lìmá negárá teláh memesán sekìtár setengáh dárì perkìráán pásokán váksìn untuk táhun 2021 sepertì láporán Náture.

Penemu Vaksin

Orgánìsásì Kesehátán Dunìá (WHO) dán kelompok globál láìnnyá teláh mencobá untuk mengátásì másáláh ìnì dengán membentuk Fásìlìtás ákses Globál Váksìn Covìd-19, jugá dìkenál sebágáì Cováx mengembángkán dán mendìstrìbusìkán secárá ádìl 2 mìlìár dosìs váksìn pádá ákhìr táhun depán.

Másáláhnyá bukán hányá soál supláì, tápì jugá logìstìk. Váksìn Pfìzer hárus dìsìmpán pádá suhu yáng sángát dìngìn yáknì mìnus-94 deráját Fáhrenheìt. Itu dì luár kemámpuán bányák negárá sáát ìnì, terutámá pádá skálá yáng dìbutuhkán untuk prográm váksìnásì másál. Amerìká Serìkát sendìrì ákán membutuhkán setìdáknyá 50 rìbu deep freezer untuk upáyá váksìnásì, menurut sáláh sátu produsen.

Beberápá áhlì kháwátìr báhwá peluncurán yáng cepát dápát merusák kepercáyáán pádá ìmunìsásì, terutámá jenìs yáng dìbuát oleh Pfìzer dán Moderná, yáng menggunákán teknologì mRNA báru yáng dápát menyebábkán efek sámpìng jángká pendek. Hányá sájá, Inggrìs, dì tengáh lonjákán kásus menjeláng musìm dìngìn, tìdák máu menunggu.

Semuá mátá ákán tertuju pádá Inggrìs sáát muláì meluncurkán váksìn Pfìzer. Sáhìn dán Ozlem Turecì dárì BìoNTech sudáh mendápát persetujuán dárì pemerìntáh Inggrìs.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.