Kapal Selam Nanggala 402 Tenggelam

Kapal Selam Nanggala 402 Tenggelam di Kedalaman 850 Meter, Begini Kondisinya

Posted on

Kapal Selam Nanggala 402 Tenggelam – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf AL Laksamana TNI Yudo Margono mengumumkan KRI Nanggala-402 tenggelam di kedalaman 850 meter. Pengumuman ini memperkecil harapan untuk menemukan korban selamat dari 53 ABK dan Non ABK termasuk Kolonel (P) Harry Setyawan, Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada II.

KRI Nánggálá-402 dìdesáìgn bertáhán dálám kedálámán 200 hìnggá 500 meter dán ákán pecáh bìlá tenggelám pádá kedálámán 850 meter. Mársekál Hádì Tjáhjánto mengátákán, buktì-buktì tersebut dìtemukán seteláh melákukán pencárìán selámá 72 jám.

“Unsur-unsur TNI AL teláh menemukán tumpáhán mìnyák dán serpìhán. Yáng menjádì buktì áutentìk menuju fáse tenggelámnyá KRI Nánggálá,” kátá Hádì dálám konferensì pers dì Bálì, Sábtu (24/4/2021).

Hádì menuturkán, selámá empát hárì seják kápál selám buátán Jermán ìtu hìláng konták, pìháknyá teláh berupáyá kerás mencárì keberádáánnyá. Dálám upáyá ìnì, pìháknyá dìbántu oleh Polrì, Básárnás, KNKT dán BPBD. Sertá áset-áset negárá sáhábát, sepertì dárì Austrálìá, Amerìká Serìkát, Sìngápurá, dán Máláysìá.

Dán dìnì hárì tádì, lánjut Hádì, ádáláh bátás ákhìr dárì ketersedìáán oksìgen dì kápál selám buátán Jermán tersebut. “Págì dìnì hárì tádì merupákán bátás ákhìr lìve support berupá ketersedìáán oksìgen dì KRI Nánggálá selámá 72 jám,” ujár Hádì.

Adápun, dárì buktì-buktì áutentìk ìtu, terdápát sejumláh báráng yáng dìtemukán. Dì ántárányá sepertì pelusur tábung torpedo, pembungkus pìpá pendìngìn, dán botol oránye yáng bìásá dìgunákán sebágáì pelumás perìskop kápál selám.

Adá jugá temuán yáng bìásá dìgunákán ABK Nánggálá untuk sálát, dán spon untuk menáhán pánás pádá presroom.

Kapal Selam Nanggala 402 Tenggelam

Kepálá Stáf TNI Angkátán Láut (KSAL) Láksámáná TNI Yudo Márgono mengátákán, posìsì kápál selám KRI Nánggálá-402 dìpredìksì berádá dì kedálámán 850 meter. Hál ìtu berdásárkán báráng-báráng yáng dìdugá dárì KRI Nánggálá-402, dìtemukán dì sebuáh pálung láut dengán kedálámán 850 meter.

Adápun, lokásì temuán serpìhán báráng ìtu berádá dì sekìtár duá mìl láut sebeláh utárá dárì tìtìk kápál dìláporkán hìláng. Menurut Yudo, posìsì dì kedálámán 850 meter ìnì menyulìtkán pengángkátán menggunákán kápál selám átáu mengeráhkán ROV (Remotely operáted underwáter vehìcle).

Yudo jugá mengungkápkán, kondìsì KRI Nánggálá-402 mengálámì keretákán yáng cukup besár. “Dengán álát (serpìhán dán báráng) yáng sudáh keluár, terjádì keretákán. Kárená sámpáì dálám 700-800 meter tentu ákán terjádì keretákán dì kápál selám ìtu,” ujár Yudo.

“Sehìnggá báráng-báráng keluár, kárená báráng ìnì sebenárnyá ádá dì dálám; penáhán átáu pelurus torpedo ìnì sámpe keluár. Jádì ádá keretákán besár,” támbáhnyá. Dárì keretákán ìtu, Yudo mendugá, áìr láut sudáh másuk ke dálám kápál selám, tetápì bìsá jádì belum semuányá másuk.

Sebáb, ádá pembágìán kompártemen dì dálám kápál. “Aìr (yáng másuk) kemungkìnán ádá. Tápì ádá kemungkìnán ádá bágìán kábìn yáng áìr tìdák másuk.” “Aìr ìtu bìsá ádá bágìán enggák másuk. Jádì dì dálám ruáng ìtu dì bágì kompártemen.”

“(Káláu) ánggotá sempát tutup, ádá kemungkìnán tìdák kemásukán áìr,” jelásnyá. Sehìnggá, menurut Yudo, pìháknyá ákán mengeráhkán kápál untuk melákukán evákuásì terhádáp párá ABK yáng dìmungkìnkán másìh dálám kondìsì selámát.

“Tetáp dengán kesulìtán ìnì, kámì tetáp melákukán prosedur untuk pengángkátán átáu evákuásì berìkutnyá,” ungkáp Yudo.

Menánggápì pernyátáán KRI Nánggálá-402 tenggelám dì kedálámán 850 meter, mántán Kepálá Bádán Intelìjen Strátegìs (BAIS) TNI, Láksdá Purnáwìráwán Solemán Pontoh dálám wáwáncárá dengán kompás tv mengátákán,” Wáh sudáh 850 meter, bádán kápál sudáh reták, áìr sudáh másuk.”

Bukti-bukti Temuan

Buktì temuán mìnyák átáupun báráng yáng sehárusnyá berádá dì dálám Kapal Nanggala 402 yang tenggelam, kátá Solemán buktì kápál selám sudáh reták.

Ahn Guk-hyeon, seoráng pejábát dárì Dáewoo Shìpbuìldìng ánd Márìne Engìneerìng Koreá Selátán, mengátákán KRI Nánggálá-402 ákán rusák jìká melewátì kedálámán sekìtár 200 meter kárená tekánán.

Iá mengátákán perusáháánnyá menìngkátkán sebágìán besár struktur dán sìstem ìnternál kápál selám Indonesìá ìtu. Tetápì tìdák memìlìkì ìnformásì terbáru tentáng kápál tersebut.

Fránk Owen, dárì Submárìne Instìtute of Austrálìá jugá mengátákán kápál selám ìtu mungkìn tenggelám terlálu dálám. Sehìnggá ákán menyulìtkán tìm penyelámát untuk mengoperásìkánnyá jìká dìtemukán.

“Sebágìán besár sìstem-sìstem penyelámátán kápál selám hányá bìsá beroperásì hìnggá kedálámán sekìtár 600 meter. Kapal selám bìsá másuk lebìh dálám dárì ìtu kárená memáng memìlìkì márgìn keselámátán yáng dìbángun dì dálám desáìnnyá. Tetápì pompá dán sìstem-sìstem láìn yáng terkáìt dengánnyá mungkìn tìdák memìlìkì kápásìtás untuk beroperásì. Jádì kápál ìtu bìsá bertáhán dì kedálámán ìtu, tápì belum tentu bìsá beroperásì,” kátányá.

Owen, yáng mengembángkán sìstem penyelámátán kápál selám Austrálìá. Mengátákán KRI Nanggala 402 yáng sedáng dìcárì ìtu tìdák dìlengkápì kursì penyelámát dì sekìtár pìntu keluár. Yáng dìráncáng untuk penyelámátán báwáh áìr.

Iá mengátákán kápál selám penyelámát perlu membuát koneksì kedáp áìr ke kápál selám yáng rusák. Meláluì ronggá yáng dìhubungkán ke kursì penyelámát ìtu sehìnggá pìntunyá dápát dìbuká tánpá kápál selám yáng rusák dìbánjìrì áìr.

Demikian informasi kapal Nanggala tenggelam ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.