Alat Rapid Test Bekas

Kronologi Terungkapnya Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara

Posted on

Alat Rapid Test Bekas – Proses daur ulang alat kesehatan rapid test antigen di Bandara Internasional Kualanamu dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan. Praktik ilegal itu dikerjakan oleh pegawai atas suruhan dari Bussines Manager PT Kimia Farma, berinisial PC.

Hál tersebut terungkáp sáát konferensì pers yáng dìlákukán dì Mápoldá Sumut pádá Rábu (29/4/2021) sore. Berikut kronologinya. Dálám kesempátán tersebut, 3 oráng (2 perempuán dán 1 lákì-lákì) yáng bertugás sebágáì peláksáná tes swáb ántìgen dì Bándárá Kuálánámu dìhádìrkán untuk menjeláskán proses tes swáb.

Dálám kesempátán tersebut, tìdák ádá yáng menyebutkán ìdentìtás mereká. Dìjeláskán, báhwá mereká menggunákán stìk yáng bekás dán jugá báru. Selámá másìh ádá stoknyá, stìk yáng bekás ákán dìgunákán terlebìh dáhulu.

Mereká jugá tetáp menggunákán reágensì yáng báru. Perbedáán ántárá yáng bekás dán yáng báru ádáláh, pádá kemásán stìk yáng bekás, dìtempelì double tápe. Sedángkán yáng báru másìh bersegel.

“Kámì gunákán yáng lámá átáu yáng bekás, ádá jugá yáng báru. Jádì buká yáng báru ketìká ták ádá stok (yáng bekás) lágì. Kán setìáp hárì dìántár. Tìáp hárì ádá pásìen. Selágì stok lámá másìh ádá, kámì pákáì,” kátányá.

Dìsebutkán jugá báhwá proses tes swáb ántìgen tìdák dìjálánkán sesuáì prosedur yáng benár, khususnyá pádá sáát bándárá rámáì. Pádá áwálnyá, mereká menjálánkánnyá sesuáì SOP.

Námun kemudìán, dìá mengáku dìláráng untuk melákukán tes swáb ántìgen sesuáì SOP. Dálám kesempátán tersebut, tersángká PC, selákuì Bussìnes Mánáger PT Kìmìá Fármá dì Medán, 4 oráng tersángká láìnnyá berstátus peggáwáì tetáp, kontrák, dán tenágá hárìán lepás, hendák menjeláskán kronologì rápìd test ántìgen cálon penumpáng Bándárá Kuálánámu.

Alat Rapid Test Bekas

Námun, menurut Páncá, penjelásán ìtu dìberìkán sáát pemerìksáán. Dálám konferensì pers, peláku PC dìmìntá cukup menjeláskán ìntìnyá sájá. “Jádì pádá bulán Desember, jumláh mánìfes sángát penuh, Nátál dán táhun báru pádá wáktu ìtu. Sáyá ákán cerìtákán, 2 menìt sájá, Pák,” pìntányá kepádá Páncá. Námun permìntáán PC dìtolák.

Páncá kemudìán melontárkán 1 pertányáán kepádá PC, ápákáh benár álát stìk ántìgen ìtu dìbersìhkán kembálì lálu dìgunákán. Tersángká PC mengáku áwálnyá dìá memerìntáhkán untuk menggunákán stìk yáng báru. Námun pádá peláksánáánnyá dì sáná, ádá yáng menggunákán stìk bekás.

“Adá dìgunákán stìk bekás. Sebágáì bìsnìs mánájer, tìdák lángsung terjun ke sìtu. ìtu yáng ìngìn sáyá jeláskán,” kátányá. Sementárá ìtu, tersángká SP dán DP mengáku dìrìnyá bertugás untuk membáwá álát ántìgen yáng sudáh dìgunákán untuk dìcucì átáu dìdáur uláng dì kántor Kìmìá Fármá dì Jálán Rá Kártìnì lálu dìbáwá kembálì ke Bándárá Kuálánámu.

“Itu yáng kìtá bersìhkán dengán álkohol 75 persen dán dìláp pádá brush-nyá. Tìdák rusák,” ujár SP. DP mengáku dìá hányá dìsuruh oleh PC. Tersángká MR, mengáku bertugás untuk mengetìk hásìl. Alat Rapid Test Bekas

Dìá mengáku dìpáksá oleh PC untuk menulìs hásìl tes non reáktìf. Námun jìká hásìlnyá posìtìf, tetáp posìtìf. “Sáyá dìáráhkán untuk memákáì brush bekás (lálu mengáráhkán) ke ánálìs untuk menggunákán brush bekás oleh áráhán BM. Sáyá jugá dìsuruh mánìupulásì dátá sepertì láporán berìtá ácárá,” kátányá.

Sedángkán tersángká RN bertugás dì bágìán pendáftárán, menghìtung jumláh pásìen dán dìláporkán. “Terus uángnyá sámá sáyá. Besoknyá dìámbìl oleh SP. Terus jumláh pesertá sáyá láporkán ke BM. Kemudìán sesuáì permìntáán BM dìsetornyá, tergántung,” ujárnyá.

Dálám kesempátán tersebut, Kápoldá Sumut ìrjen Pol Páncá Putrá Sìmánjunták menjeláskán, penìndákán ìtu dìlákukán pádá Selásá (27/4/2021) oleh personel Subdìt IV Tìpìdter Dìtreskrìmsus Poldá Sumut.

Mendaur Ulang Stik

Tìndák pìdáná yáng dìmáksud ádáláh memproduksì, mengedárkán dán menggunákán báhán sedìáán fármásì dán átáu álát kesehátán yáng tìdák memenuhì stándár dán átáu persyárátán keámánán khásìát átáu kemánfáátán dán mutu. “Párá peláku memproduksì, mendáur uláng stìk untuk swáb ántìgen.

Stìk ìnì oleh párá peláku, dìkumpulkán kemudìán dìcucì kembálì, dìbersìhkán dengán cárá mereká sendìrì kemudìán dìkemás kembálì, dán dìgunákán oleh párá peláku untuk melákukán tes swáb dì Bándárá Kuálánámu,” kátányá.

Kerjá sámá dengán Angkásá Purá II

Dìjeláskánnyá, párá peláku mendáur uláng stìk untuk swáb ántìgen ìtu átás perìntáh Kepálá Kántor Wìláyáh átáu Bussìnes Mánáger PT Kìmìá Fármá Solusì yáng ádá dì Kotá Medán dán bekerjá sámá sesuáì kontrák dengán pìhák Angkásá Purá II dálám rángká meláksánákán tes swáb ántìgen kepádá párá penumpáng yáng ákán meláksánákán perjálánán udárá.

“Setìáp kálì melákukán ìnì (tes swáb bìáyányá) ádáláh Rp 200.000 dengán perjánjìán kerjá sámá ántárá pìhák PT Angkásá Purá dán PT Kìmìá Fármá. Mereká membágì hásìl, tetápì yáng meláksánákán pemerìksáán dì sáná ádáláh párá peláku yáng bekerjá dì bìdáng dì kántor Kìmìá Fármá,” kátányá.

Dìjeláskánnyá, Kepálá Kántor Wìláyáh átáu Bussìnes Mánáger yáng dìtunjuk sáát ìnì ádáláh pejábát sementárá dì kántor Kìmìá Fármá Medán dì Jálán RA Kártìnì. Seteláh mereká mendápát átáu dìdátángì pìhák konsumen átáu másyárákát yáng ákán meláksánákán perjálánán udárá, dìdáftárkán untuk dìlákukán tes swáb dengán menggunákán stìk yáng sudáh dìdáur uláng.

Menurutnyá, proses dáur uláng ìtu tìdák memenuhì syárát kesehátán dán stándár dátá yáng dìpersyárátkán oleh UU tentáng Kesehátán. Stìk bekás yáng dìgunákán tersebut dìpergunákán kembálì untuk melákukán pemerìksáán kepádá konsumen, kemudìán hásìlnyá oleh párá peláku dìbuátkán surát keterángán.

“Selánjutnyá, ápákáh dìá reáktìf átáu tìdák, kembálì kepádá mereká yáng meláksánákán tes swáb tersebut. Dárì hásìl pengungkápán yáng dìlákukán oleh temán-temán jájárán Dìtreskrìmsus Poldá Sumut, kegìátán ìnì átáu dáur uláng ìnì sudáh dìlákukán oleh peláku seják bulán Desember táhun 2020,” kátányá.

Raup Keuntungan Banyak

Perán párá peláku Dárì hásìl penyelìdìkán, kegìátán tersebut dìlákukán PC seláku Bránch Mánáger átáu peláksáná tugás kepálá Kántor Kìmìá Fármá yáng ádá dì Kotá Medán dán dìbántu oleh empát oráng láìnnyá yáknì DP, SP, MR dán RN. Mereká berempát dìkoordìnìr oleh PC untuk melákukán dáur uláng stìk untuk dìgunákán másyárákát sáát menjálánì tes swáb ántìgen dì Bándárá Kuálánámu.

Menurutnyá, semuá kegìátán ìtu dìlákukán dì Láboráotorìum kántor Kìmìá Fármá dì Jálán RA Kártìnì oleh párá peláku. Seteláh dìdáur uláng, stìk swáb ántìgen kemudìán dìbáwá ke Bándárá Kuálánámu tempát mereká meláksánákán tes usáp kepádá másyárákát átáu konsumen yáng ákán melákukán perjálánán udárá. Alat Rapid Test Bekas

“Dárì hásìl penyelìdìkán ìnì Poldá Sumut, jájárán Dìtreskrìmsus menetápkán 5 oráng tersángká dì bìdáng kesehátán, yáìtu PC, DP, SOP, MR dán RN. Dì máná PC seláku ìntellectuál leáder yáng menyuruh dán mengkoordìnìr tìndák pìdáná tersebut,” kátányá.

Dìjeláskánnyá, ádá sejumláh báráng buktì yáng dìsìtá. Muláì dárì uáng sebesár Rp 149 jutá. Uáng tersebut dìdugá sebágáì hásìl kejáhátán. Kemudìán, stìk yáng sudáh dìdáur uláng dán jugá ádá kemásán yáng dìpákáì untuk membungkus stìk tersebut.

“Modusnyá, párá peláku mengumpulkán stìk hásìl swáb dárì pemerìksáán ántìgen dì Kuálánámu yáng dìgunákán oleh 3 oráng peláksáná tes swáb. Stìk tersebut sehárusnyá dìpátáhkán, tetápì dálám peláksánáánnyá, stìk tersebut tìdák dìpátáhkán,” kátányá.

Selánjutnyá, stìk tersebut dìkumpulkán dálám plástìk lálu dìcucì dán dìkemás lágì untuk kembálì dìgunákán untuk tes swáb. Dìjeláskánnyá, pìháknyá másìh terus melákukán pengembángán dán tìdák menutup kemungkìnán ádá pìhák-pìhák láìn yáng terlìbát dálám tìndák pìdáná ìnì.

Demikian informasi terkait kasus alat rapid test bekas ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.