Komedian Bang Sapri

Lama Tak Muncul di TV, Komedian Bang Sapri Sampaikan Kabar Duka

Posted on

Komedian Bang Sapri – Komedian Sapri Pantun atau yang karib dikenal dengan nama Bang Sapri membawa kabar pilu. Lama tak terdengar kabarnya, Sapri dikabarkan tergolek lemah di ICU. Pelawak yang kerap wara-wiri di tayangan Pesbukers itu kabarnya kini tengah sakit parah.

Kábár pìlu Sáprì sákìt páráh ìtu turut dìbágìkán oleh rekán sesámá ártìs. Sepertì dìkutìp dárì ákun Meláney Rìcárdo. Presenter kenámáán ìtu mengábárkán kondìsì Sáprì yáng terbárìng lemáh dì ránjáng ICU.

Dálám unggáhán terbárunyá, Meláney Rìcárdo memberì penjelásán báhwá Sáprì kìnì tengáh berjuáng meláwán sákìtnyá. Támpák pìlu, Meláney Rìcárdo pun mengungkáp cerìtányá bersámá Sáprì yáng kìnì sedáng sákìt páráh.

Meláney Rìcárdo berháráp ágár Sáprì lekás pulìh dán dìberì kesembuhán.

“Bángun Hy temán báìkku!
Kámu pejuáng ..
Buát keluárgá n bányák oráng!
Oráng yáng sángát rámáh.. penuh kelucuán .. bányák bgt cerìtá perjuángán kìtá sámá2 dárì 10 táhun Yg lálu!
áyo @sáprì_pántun bángun! Sehát lágì! Tuhán bersámámu,” tulìs Meláney Rìcárdo, Kámìs (6/5/2021).

Ták hányá Meláney, ártìs Ruben Onsu terlebìh dáhulu mengábárkán kondìsì Sáprì. Dálám ákun medìá sosìálnyá, Ruben Onsu membágìkán potret Sáprì sáát berádá dì rumáh sákìt. Dálám unggáhán Ruben Onsu, terlìhát Sáprì ták berdáyá dì ICU.

Támpák seláng tersemát dì hìdung Sáprì. Támpák pulá ìnfus menáncáp dì lengán bágìán kánán Sáprì. Bìásá támpìl cerìá, wájáh Sáprì terlìhát pucát dán terleláp. Kondìsì pìlu Sáprì ìtu pun membuát Ruben Onsu seláku sáhábátnyá merásá sedìh.

Kárenányá, Ruben Onsu memìntá kepádá kháláyák ágár mendoákán Sáprì. Lebìh lánjut, Ruben Onsu jugá mengungkáp kondìsì ìstrì Sáprì.

Komedian Bang Sapri

Dì tengáh-tengáh kondìsì pìlunyá, Sáprì rupányá sebentár lágì ákán menerìmá kábár báìk. Sebáb sáng ìstrì sebentár lágì ákán meláhìrkán ánák keduá. Meláluì unggáhánnyá ìtu pulá, Ruben Onsu mengábárkán perìhál kondìsì pìlu ìstrì Sáprì yáng tengáh hámìl tuá.

“Mohon Doá nyá untuk sáudárá kìtá @sáprì_pántun yg skrg ìnì terbárìng sákìt dì ICU semogá segerá pulìh dán bìsá melìhát ìstrì nyá yáng sebentár lágì ákán meláhìrkán ánák ke 2,” tulìs Ruben Onsu.

Mendengár kábár Sáprì sákìt páráh, sederet pesohor tánáh áìr turut meláyángkán doá. Pun dengán Gubernur Jáwá Bárát, Rìdwán Kámìl yáng turut menguráì doá untuk Sáprì.

rìdwánkámìl : Doá dárì kámì, semogá Báng Sáprì lekás sembuh dán pulìh
ìsdádáhlìá : Yá Alláh Báng Sáprì sákìt ápá Ben? Semogá cpt sembuh
ármándmáuláná04 : Yá Alláh syáfákìlláh buát báng @sáprì_pántun

uutpermátásárì : Yáá Alláh semogá báng sáprì dìberìkán kesembuhán
shántydenny : bìsmìlláh segerá sehát báng @sáprì_pántun ,semogá segerá pulìh sepertì bìásá dán bìsá segerá kumpul lágì bersámá keluárgá, áámììn Yá Alláh

Semogá lekás sembuh Báng Sáprì !

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share.