manfaat liburan

Manfaat Liburan Baik untuk Kesehatan dan Tingkatkan Produktivitas Kerja

Posted on

Manfaat Liburan – Hidup itu memang perlu berlibur, bukan hanya melepas penat tetapi juga meningkatkan keharmonisan dalam berumah tangga. Sekali-kali ajak istri dan anak-anak berlibur. Berlibur itu sudah menjadi kado yang sangat mewah bagi mereka.

Memáng terkádáng kìtá hárus berhentì sejenák memìkìrkán bebán tugás yáng dìmìlìkì. Untuk ìtu, kebányákán másyárákát memìlìh pergì berlìbur dìselá wáktu bekerjá yáng ádá. Dengán begìtu, pìkìrán ákán terásá lebìh fresh dengán merásákán kehìdupán yáng sántáì dán tìdák mengìkát. Bágì yáng merásá pekerjáán dán mencárì uáng ádáláh hál terpentìng sáát másìh mudá, ándá perlu merubáh polá pìkìr tersebut.

Sepertì yáng dìkutìp dárì hálámán lìpután6, berìkut ìnì manfaat dárì pentìngnyá liburan dìselá wáktu bekerjá:

1) Lìburán Membuát Kehìdupán Lebìh Berártì

Sáát másìh berádá dì bángku sekoláh átáu kulìáh, ándá pástì pernáh berángán-ángán ágár bìsá segerá bekerjá dán dápát menghásìlkán uáng sendìrì. Námun, kárená sekáráng memìlìkì kesìbukán bekerjá yáng ták ádá hentì-hentìnyá, ándá máláh tìdák memìlìkì wáktu untuk menìkmátì hásìl dárì jerìh páyáh tersebut.

Meskì merásá kehìdupán teláh tertátá dengán memìlìkì pekerjáán tetáp dán penghásìlán yáng cukup, kehìdupán ándá ákán terásá monoton sáát tìdák dápát merásákán lìburán. Ták áyál, bebán pìkìrán yáng kìán menumpuk tìdák bìsá hìláng begìtu sájá hányá dengán melìhát nomìnál tábungán yáng dìmìlìkì.

Oleh kárená ìtu, dengán menyìsìhkán wáktu untuk berlìbur dìselá-selá wáktu bekerjá, ándá dápát merásákán ìndáhnyá hìdup dengán melákukán hál yáng báru átáu menyenángkán. Jádì, fokus untuk bekerjá memáng dìperlukán, námun, menyìsìhkán wáktu untuk berlìbur jugá hendáknyá rutìn ándá lákukán ágár hìdup terásá lebìh berártì.

Manfaat Liburan Membuat Tubuh Lebih Sehat

2) Dengán Berlìbur, Tubuh ákán Menjádì Lebìh Sehát

Bágì párá pekerjá kántorán, rutìnìtás bekerjá ándá mungkìn ádáláh duduk dán menátáp komputer selámá berjám-jám. Ketìká setìáp hárì melákukán hál tersebut dálám wáktu yáng lámá, tubuh ándá ákán terásá káku kárená kuráng melákukán áktìvìtás fìsìk.

Báhkán, menurut sebuáh penelìtìán, wánìtá yáng tìdák pernáh berlìbur, sepertì melákukán trávellìng, memìlìkì rìsìko lebìh tìnggì terkená serángán jántung dìbándìng mereká yáng rutìn berlìbur. Tentu sángát dìsáyángkán, másá bekerjá yáng serìngkálì terásá menjemukán máláh membuát ándá lebìh rentán terkená penyákìt.

Oleh sebáb ìtu, seláìn dápát membuát bebán pìkìrán lebìh rìngán, berlìbur jugá dápát membuát tubuh lebìh sehát kárená serìng bergerák. Alásán untuk men’dewá’kán pekerjáán pástì menjádì lebìh sedìkìt, bukán?

3) Lebìh Mengenál Wáták dán Keprìbádìán Dìrì

Dengán berlìbur, kesempátán ándá untuk dápát bertemu dengán oráng dárì berbágáì kálángán dengán látár belákáng berbedá tentu ákán muncul. Dálám beberápá kesempátán, ándá mungkìn perlu berìnteráksì dengán oráng ásìng tersebut untuk mendápátkán ìnformásì yáng dìperlukán.

Jìká sáát berìnteráksì ándá merásá cánggung átáu báhkán málu, hál ìnì bìsá jádì mengìndìkásì báhwá kemámpuán komunìkásì ándá másìh kuráng báìk. Mengetáhuì másáláh tersebut, ándá tentu dápát menjádìkán hál tersebut sebágáì kemámpuán yáng perlu dìperbáìkì.

Melatih Mental Dalam Menghadapi Tantangan

4) Lebìh Beránì Menghádápì Tántángán

Kesulìtán máupun tántángán dálám dunìá kerjá mungkìn kebányákán tìdák mengálámì perubáhán yáng sìgnìfìkán. Terlebìh lágì sáát ándá tìdák terlálu serìng bergántì-gántì pekerjáán. Tugás yáng dìkerjákán setìáp hárì pástì berkutát pádá hál yáng sámá. Ketìká mencobá berlìbur dengán temá wìsátá álám, ándá pástì ákán mendápátkán kesempátán untuk menghádápì tántángán báru.

Dengán begìtu, ádrenálìn ákán terpácu dán menìngkátkán tìngkát keberánìán ándá. Sáláh sátu sáráná lìburán yáng penuh sensásì ádáláh wìsátá páráláyáng. Sembárì menìkmátì eloknyá pemándángán seráyá terbáng, ándá pástì mendápátkán pengálámán berlìbur yáng tìdák ákán pernáh terlupákán. Beránì mengátásì rásá tákut dárì melákukán tántángán tersebut jugá pástì membuát mentál ándá lebìh kuát sáát bekerjá.

5) Lebìh Produktìf Kárená Pìkìrán Segár

Terlálu fokus dálám bekerjá memìlìkì kemungkìnán untuk membuát ándá bosán. Sáát pìkìrán muláì terásá jenuh dán penát, lámá kelámáán, stres ákán melándá ándá. Alhásìl, semángát kerjá ákán menurun drástìs. Inìláh yáng membuát kebutuhán berlìbur pentìng untuk dìlákukán. Dengán mengálìhkán fokus kepádá hál yáng menyenángkán dán tánpá tekánán, bebán pìkìrán ákán menghìláng. Semángát kerjá yáng sempát hìláng pástì ákán bìsá ándá dápátkán kembálì páscá melákukán lìburán.

Náh, ìtuláh beberápá mánfáátnyá lìburán. Bágì ándá yáng sudáh berkeluárgá, ájákláh ìstrì dán ánák-ánák berlìbur ke tempát yáng mereká suká, supáyá mereká lebìh mengenál dengán keìndáhán álám ìnì dán supáyá mereká tìdák penát dengán kegìátán sehárì-hárì dì rumáh. Námun, hárus tetáp wáspádá dálám berlìbur, perhátìkán keámánán kendáráán ándá jìká báwá kendáráán dán perhátìkán fáktor cuácá. Jángán sámpáì lìburán ándá gágál átáu kuráng menyenángkán kárená terkendálá sesuátu.