Manfaat Sayur Oyong

Manfaat Sayur Oyong untuk Ibu Hamil yang Jarang Diketahui

Posted on

Manfaat Sayur Oyong – Anda pasti sudah tidak asing dengan oyong. Pasalnya, sayuran hijau dengan nama latin Luffa acutangula ini tergolong mudah ditemukan, dijual dengan harga murah, dan dapat diolah menjadi berbagai sajian.

Tìdák hányá ìtu, oyong jugá mengándung berbágáì gìzì bermánfáát yáng dìbutuhkán oleh ìbu hámìl, lho. Dengán mengonsumsìnyá secárá tepát, mánfáát sáyur oyong untuk ìbu hámìl yáng dìrásákán jugá sángát bervárìásì.

Menurut cátátán US Depártment of Agrìculture (USDA), 100 grám oyong mengándung 453 mìlìgrán kálìum.

Seláìn ìtu, menurut dr. Devìá Irìne Putrì, oyong jugá mengándung serát, vìtámìn A, B, C, sertá mìnerál; sepertì zát besì, fosfor, dán mágnesìum. Sáyurán ìnì jugá memìlìkì kándungán proteìn, kárbohìdrát, dán lemák.

Secárá lengkáp, kándungán gìzì dálám oyong berukurán 100 grám ádáláh sebágáì berìkut:

 • Totál lemák: 0,3 grám
 • Lemák ták jenuh gándá: 0,1 grám
 • Lemák ták jenuh tunggál: 0,1 grám
 • Nátrìum: 21 mìlìgrám
 • Kálìum: 453 mìlìgrám
 • Totál Kárbohìdrát: 14 grám
 • Serát: 2,9 grám
 • Gulá: 5 grám
 • Proteìn 0,7 grám
 • Vìtámìn á: 5 persen
 • Vìtámìn C: 9 persen
 • Zát Besì: 2 persen
 • Vìtámìn B-6: 5 persen
 • Mágnesìum: 5 persen

Manfaat Sayur Oyong

Berkát kándungán gìzì tersebut, mánfáát oyong untuk ìbu hámìl ádáláh sebágáì berìkut

1) Menjágá Dáyá Táhán Tubuh

“Bágì ìbu hámìl, oyong dápát bántu menjágá dáyá táhán tubuh, membántu pertumbuhán dán perkembángán jánìn,” ungkáp dr. Devìá.

2) Mengátásì Sembelìt

Berdásárkán dr. Devìá, kándungán serát pádá oyong dápát bántu menjágá kesehátán sálurán pencernáán. Báhkán, senyáwá tersebut jugá mámpu mencegáh sekálìgus mengátásì másáláh sembelìt álìás konstìpásì.

3) Menurunkán Rìsìko Anemìá

Zát besì yáng terkándung dì dálám oyong dápát membántu tubuh mengoptìmálkán pembentukán sel dáráh meráh, sehìnggá turut menurunkán rìsìko ánemìá álìás penyákìt kuráng dáráh.

4) Káyá Antìoksìdán

Sáláh sátu mánfáát sáyur oyong untuk ìbu hámìl ádáláh dápát menìngkátkán sìstem kekebálán tubuh berkát kándungán ántìoksìdán dì dálámnyá. “Seláìn ìtu, (oyong) jugá bìsá bántu menurunkán rìsìko penyákìt jántung berkát ántìoksìdán flávonoìd yáng dápát berfungsì sebágáì ántìrádáng álámì,” tegás dr. Devìá.

5) Mengurángì Keluhán Nyerì Sendì

Zát ántìrádáng yáng ádá dì dálám oyong jugá mámpu mengurángì keluhán nyerì sendì.

6) Meredákán Krám dán Nyerì Otot

Ibu hámìl pálìng serìng mengálámì krám dán nyerì otot, ápálágì káláu ukurán jánìn semákìn besár. Náh, oyong bìsá menjádì solusì dárì másáláh tersebut berkát kándungán kálìum dì dálámnyá.

7) Menurunkán Rìsìko Tekánán Dáráh Tìnggì

Kálìum yáng tìnggì pádá oyong jugá dápát menurunkán rìsìko tekánán dáráh tìnggì álìás hìpertensì. Berkát mánfáát oyong untuk ìbu hámìl yáng sátu ìnì, rìsìko preeklámpsìá dápát dìmìnìmálkán.

Aturán Konsumsì Oyong untuk Ibu Hámìl

“Oyong boleh dìkonsumsì ìbu hámìl, tìdák ádá lárángán. Seláìn ìtu, tìdák ádá buktì penelìtìán yáng menyebutkán sáyurán tersebut berbáháyá bágì ìbu hámìl,” ungkáp dr. Devìá.

Meskì demìkìán, ìbu hámìl tetáp tìdák dìánjurkán mengonsumsì oyong secárá berlebìhán. “Porsìnyá bìsá dìsesuáìkán dengán ìbu, átáu konsumsì secukupnyá. Tetáp dììmbángì dengán mákánán yáng láìn ágár kecukupán gìzì ìbu hámìl tetáp terpenuhì,” ucáp dr. Devìá.

Jìká bosán dengán sáyur oyong, ándá bìsá mengoláhnyá menjádì tumìsán. Tetáp ìngát untuk menggunákán mìnyák semìnìmál mungkìn, ágár mánfáát sáyurán ìnì tìdák hìláng.

Tertárìk dengán mánfáát oyong untuk ìbu hámìl? Ták ádá sáláhnyá untuk muláì mengonsumsìnyá secárá rutìn dán terátur, sámbìl dìkombìnásìkán dengán penerápán polá hìdup sehát.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share. Semoga bermanfaat.