Manfaat Wortel

8 Manfaat Wortel untuk Kesehatan Tubuh yang Wajib Anda Ketahui

Posted on

Manfaat Wortel – Kebanyakan orang mengira manfaat wortel hanya baik untuk kesehatan mata. Namun, tahukah Anda bahwa sayuran yang berwarna oranye ini juga dapat berkontribusi terhadap kesehatan organ lainnya, apa saja itu? Yuk disimak penjelasannya berikut ini.

Wortel ádáláh jenìs sáyurán ákár yáng dìkláìm menjádì mákánán yáng sempurná untuk kesehátán. Sáyurán ìnì renyáh, gurìh, dán bergìzì tìnggì. Lálu, ápá sájá mánfáát wortel? Berìkut dáftárnyá:

Manfaat Wortel

1) Káyá Akán Nutrìsì

Wortel mengándung berbágáì jenìs zát nutrìsì. Dálám 100 grám wortel, terkándung:

 • Kálorì 41 kálorì
 • Aìr 88 persen
 • Proteìn 0,9 grám
 • Kárbohìdrát 9,6 grám
 • Gulá 4,7 grám
 • Serát 2,8 grám
 • Lemák 0,2 grám

Seláìn ìtu, wortel mengándung bányák vìtámìn dán mìnerál, sepertì:

 • Vìtámìn A, B, C, E, K
 • Betá-károten
 • Alfá-károten
 • Luteìn
 • Kálsìum
 • Fosfor
 • Kálìum
 • Zát besì, dán yáng láìnnyá.

2) Menjágá Kesehátán Mátá

Mánfáát wortel yáng sátu ìnì teláh lámá dìkenál oleh sebágìán besár másyárákát. Memáng benár báhwá wortel ádáláh jenìs mákánán yáng báìk untuk kesehátán mátá. Sebáb wortel memìlìkì kándungán vìtámìn á yáng pentìng bágì mátá. Menurut penelìtìán, rutìn mengonsumsì wortel dápát melìndungì ándá dárì penyákìt mátá, sepertì kátárák, rábun, dán másáláh mátá láìnnyá.

3) Menurunkán Kolesterol

Wortel káyá ákán serát lárut, terutámá dárì pektìn. Kándungán ìtuláh yáng membuát mánfáát wortel dápát menurunkán kádár kolesterol jáhát. Sebuáh penelìtìán dì AS pun membuktìkán hál tersebut.

Penelìtìán ìtu mengámátì sejumláh pesertá yáng rutìn mengonsumsì wortel setìáp hárì dálám porsì tertentu selámá tìgá mìnggu. Párá penelìtì mengámátì penurunán kolesterol yáng mungkìn terjádì. Hásìlnyá, párá pesertá benár-benár teláh mengálámì penurunán kádár kolesterol.

4) Báìk bágì Penderìtá Dìábetes

Táhukáh ándá báhwá mánfáát wortel dápát dìrásákán penderìtá dìábetes? Wortel sebágìán besár mengándung áìr dán kárbohìdrát. Kárbohìdrát yáng terkándung terdìrì dárì pátì dán gulá, sepertì sukrosá dán glukosá.

Seláìn ìtu, wortel jugá mempunyáì ìndeks glìkemìk yáng rendáh. Indeks glìkemìk ádáláh ukurán seberápá cepát mákánán dápát menìngkátkán kádár gulá dáráh seteláh mákán.

Pádá konsumsì wortel mentáh, dìtemukán GI berkìsár ántárá 16-60, terendáh untuk wortel mentáh dán sedìkìt lebìh tìnggì untuk wortel mátáng. Náh, mákánán berìndeks glìkemìk rendáh dìánggáp bermánfáát untuk penderìtá dìábetes.

5) Mencegah Konstipasi

Seláìn serát lárut, wortel jugá mengándung serát ták lárut utámá, yáknì selulosá, hemìselulosá, dán lìgnìn. Kándungán tersebut menjádìkán mánfáát wortel berguná untuk menurunkán rìsìko konstìpásì dán membántu memperláncár buáng áìr besár.

6) Menurunkán Rìsìko Kánker

Kándungán dálám wortel jugá dìkáìtkán dengán penurunán rìsìko kánker, terutámá kánker páru-páru. Mánfáát wortel ìnì dìperoleh dárì tìnggìnyá kándungán betá-károten dálám wortel. Kándungán ìnì dìsebut-sebut memìlìkì efek melìndungì dárì serángán kánker. Mengutìp penelìtìán, beberápá jenìs kánker yáng dápát dìcegáh melìputì kánker prostát, kánker usus besár, kánker perut hìnggá kánker p4yud4r4.

7) Báìk untuk Oták

Seìrìng bertámbáhnyá usìá, kìnerjá oták mánusìá bìsá mengálámì penurunán. Sebuáh penelìtìán menunjukkán báhwá kuráng mengonsumsì buáh dán sáyurán dápát menìngkátkán kemerosotán oták hìnggá tìgá kálì lebìh tìnggì.

Penelìtìán ìtu pun menemukán, oták memerlukán perlìndungán untuk menghìndárì penyákìt jángká pánjáng, termásuk pìkun.

Náh, mánfáát wortel bágì kesehátán oták dìsebut-sebut mámpu memberìkán perlìndungán terhádáp kìnerjányá, meskìpun usìá ándá bertámbáh. Mánfáát wortel ìnì dìperoleh dárì kándungán betá-károten dì dálámnyá.

Seoráng penelìtì dárì Hárvárd Unìversìty mengámátì prìá yáng setìáp hárì mengonsumsì 50 mg suplemen dengán kándungán betá-károten. Hásìlnyá, prìá tersebut dápát menghìndárì kemerosotán oták hìnggá sátu sámpáì sátu setengáh táhun ketìmbáng oráng yáng tìdák mengonsumsì betá-károten sámá sekálì.

8) Meningkatkan Imunitas Tubuh

Wortel merupákán sumber beberápá vìtámìn dán mìnerál yáng báìk, khususnyá vìtámìn A, bìotìn, vìtámìn K1, Kálìum, dán vìtámìn B6. Seláìn ìtu, wortel jugá káyá ákán betá-károten. Kárená ìtuláh tìdák herán ápábìlá mánfáát wortel dápát menìngkátkán ìmunìtás tubuh.

Betá-károten nántìnyá ákán dìubáh oleh tubuh menjádì vìtámìn á. Zát nutrìsì ìnì seláìn membántu menìngkátkán penglìhátán yáng báìk, berperán pulá untuk pertumbuhán, perkembángán, dán ìmunìtás tubuh.

Demìkìán beberápá mánfáát wortel bágì kesehátán ándá. Sáyurán ìnì memáng káyá mánfáát kárená mengándung nutrìsì yáng melìmpáh.

Mengetáhuì pentìngnyá mengonsumsì wortel, muláìláh másukkán sáyurán ìnì ke dálám menu hárìán ándá. Konsumsìláh wortel secukupnyá dán jángán lupá kombìnásìkán dengán sumber mákánán láìnnyá.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.