Misteri Hilangnya 3 Anak

Misteri Hilangnya 3 Anak di Langkat, Ini Temuan Ahli Spiritual

Posted on

Misteri Hilangnya 3 Anak – Hampir dua minggu, tiga anak yang hilang di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Sebelumnya ketiga bocah tersebut hilang secara misterius pada Minggu (18/10/2020). Mereka adalah warga Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Salapian, Langkat.

Sebelum dìkábárkán hìláng secárá mìsterìus, 3 bocáh ternyátá sempát terekám kámerá tetánggányá. Dálám vìdeo, Trì Yogì Herlámbáng, terlìhát mengenákán báju lengán pánjáng dán celáná pánjáng wárná bìru corák meráh.

Sementárá ìtu Nìzám Auvár Rejá memákáì báju lengán pendek dán celáná pendek wárná kunìng corák hìtám. Sedángkán Alfìsá Záhrá mengenákán báju lengán pánjáng dán celáná pánjáng wárná meráh corák putìh.

Dálám vìdeo terlìhát mereká bertìgá berlárìán dekát ekskávátor yáng sedáng bekerjá membuát párìt. Vìdeo tersebut dìrekám oleh tetánggá 3 bocáh yáng hìláng mìsterìus, Sulástrì. Sulátrì mengátákán ìá hányá bernìát merekám ekskávátor yáng sedáng menggálì sálurán áìr dì perkebunán.

Menurut Sulástrì sáát ìtu ketìgá bocáh tersebut terlìhát kegìrángán melìhát álát berát. “Ketìgányá lárì ke sáná ke sìnì sámbìl nonton, ke pìnggìr párìt udáh gìtu dìá nyeberáng gák dìhádápánnyá, káyá dì vìdeo kán jongkok káyá seneng nengoknyá,” kátá Sulástrì.

Sementárá ìtu Dárnì, ìbu dárì Nìzám Auvár Rejá, mencerìtákán sebelum pergì bersámá tìgá temánnyá, Nìzám sempát menáwárkán bántuán pádányá. Námun Dárnì menolák, ìá tákut sáng ánák leláh kárená membántunyá.

“Anák sempát nányá ke sáyá, ìbu máu nyuruh ápá lágì? Sáyá bìláng endák ádá, nántì káu cápek. Terus gák lámá ìtu láh temánnyá dátáng, ngáják pergì lìhát beko,” kátá Dárnì. “Dì lokásì ìtu bányák oráng. Seteláh dìcárì ánák kámì tìdák ádá,” ujár dìá.

Misteri Hilangnya 3 Anak

Sementárá ìtu Másdìánì, ìbu dárì Alfìsáh Záhrá berháráp ánáknyá bìsá dìtemukán dálám kondìsì sehát. “Sáyá hányá bìsá berdoá dán bántuán dárì pemerìntáh dán yáng láìnnyá ágár ánák sáyá bìsá dìtemukán dálám keádáán sehát,” kátá Másdìánì.

Másdìánì mengátákán ánáknyá memáng bìásá bermáìn dì wìláyáh tersebut. “Bìásányá ánák-ánák ìtu máìn-máìn dì sìtu. Rámáì ánák láìnnyá jugá. Terákhìr dápát kábár ádá yáng melìhát mereká tìgá jálán dì sekìtárán sìtu jugá, tápì pás sìáng sudáh tìdák bálek (kembálì) buát mákán sìáng. Mereká lìhát beko-beko ìtu sedáng gálì párìt,” kátányá.

Kápolsek Sálápìán Iptu Sutrìsno mengátákán sáát ìnì pencárìán dìlákukán dengán mengeruk sejumláh tìtìk tìmbunán. “Hárì ìnì másìh dìlákukán penyìsìrán dì 30 hektáre láhán sáwìt sekìtár lokásì korbán hìláng. Kámì jugá sudáh mengìmbáu wárgá sátu-sátu ágár memberì táhu jìká ádá mengetáhuì ádá oráng tìdák dìkenál másuk ke desá ìnì,” kátányá.

Kepálá Dusun Pulká, Desá Námán Jáhe, Másdì memìlìkì fìrását báhwá ketìgá korbán yáng hìláng másìh hìdup dán berháráp ákán kembálì dálám keádáán sehát. Selámá ìnì mereká teláh melákukán berbágáì cárá demì menemukán ketìgá korbán.

“Sáyá prìbádì percáyá ketìgányá másìh hìdup. Semogá demì ìzìn Alláh ketìgá bocáh ìtu bìsá kembálì lágì dálám keádáán sehát ke keluárgányá,” kátányá.

Dikaitkan dengan Tangkapan Ikan Mas

Spekulásì hìlángnyá tìgá bocáh dì Dusun Pulká, Kecámátán Pulká, Kábupáten Lángkát dìkáìtkán dengán hál mìstìk. Beredár kábár báhwá musìbáh ìnì terjádì seteláh wárgá setempát menángkáp ìkán más wárná oránye seberát 9 kg tánpá duá mátá.

Ikán más tánpá mátá dìtemukán oleh wárgá yáng bìásá mencárì ìkán dì káwásán yáng dìsebut dánáu, bekás kerukán tánáh. Oráng tuá korbán bersámá práktìsì spìrìtuál berdoá dì tepì dánáu Kecámátán Sálápìán Lángkát untuk menemukán tìgá bocáh yáng hìláng mìsterìus.

Temuán ìnì sempát dìpostìng ákun Fácebook wárgá Kecámátán Sálápìán dán mendápát komentár sárán ágár ìkán dìlepás. “Sekedár sárán ájá sìh, hárusnyá lebìh báìk ìtu ìkán dìkembálìkán ájá, dárìpádá entár jádì petáká. Káláu dìperhátìkán báìk-báìk fotonyá merìndìng,” kátá wárgá berìnìsìál AA.

Adá jugá yáng tìdák máu percáyá keterkáìtán hál mìstìs ìnì kárená álásán keyákìnán berágámá, dán ìkán más dengán berát jumbo tersebut sudáh bìásá dìtemukán dán jádì sántápán.

Sebágìán wárgá jugá meyákìnì báhwá penghunì dánáu dì dìmensì láìn merásá terusìk, sehìnggá ketìgá bocáh hìláng secárá mìsterìus. Sejumláh ustáz dán páránormál jugá turut membántu proses pencárìán, dán pìhák keluárgá dìkábárkán melákukán rìtuál melepás ìkán más ke dánáu.

Oráng tuá korbán Záhrá, Alámsyáh melákukán upáyá berdoá bersámá seoráng práktìsì spìrìtuál dì tepì dánáu. Dìá jugá melepáskán ìkán más dengán nìát mendápát petunjuk keberádáán párá ánák hìláng.

“Tádì upáyá melepás ìkán. Dulu dì sìnì tempát bermáìn ánák-ánák jugá, berháráp dápát petunjuk menemukán ánák kámì,” kátányá. Dárnì ìbu korbán Nìzám mencerìtákán detìk-detìk sebelum ánáknyá ták kembálì. Kátányá, terákhìr bertemu ánáknyá sempát menáwárkán jásá ke ìbunyá untuk mengerjákán sesuáì bántuán.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.