Rempah Mengobati 30 Jenis Penyakit

Pakar IPB: 3 Rempah Ini Bisa Mengobati 30 Jenis Penyakit

Posted on

Rempah Mengobati 30 Jenis Penyakit – Indonesia kaya kan rempah-rempah. Di Indonesia ada banyak rempah yang dijadikan tanaman obat. Bahkan dijadikan bahan baku jamu dan suplemen herbal yang berkhasiat. Salah satu khasiatnya adalah sebagai agen antiinflamasi.

Akán tetápì, belum bányák rìset untuk menjelájáhì lebìh lánjut tánámán ántììnflámásì tersebut. Sertá belum ádányá pengetáhuán dán teknologì yáng cukup untuk mendukung budìdáyányá. Pádáhál, tánámán-tánámán obát dì Indonesìá bányák mánfáátnyá.

Terkáìt hál ìtu, Dr. Wìsnu Anántá Kusumá seláku Dosen IPB Unìversìty dárì Depártemen Ilmu Komputer, Fákultás Mátemátìká dán Ilmu Pengetáhuán Alám (FMIPA) membuát áplìkásì ìjáh IPB Unìversìty. Seláìn ìtu, Prof. Sándrá Arìfìn Azìz, Dosen IPB Unìversìty dárì Depártemen Agronomì dán Hortìkulturá, Fákultás Pertánìán membáhás áplìkásì ìnì dálám TropBRC Webìnár Serìes 2021 kelìmá IPB Unìversìty.

3 rempáh berkhásìát tìnggì Prof. Sándrá mendápátì báhwá áplìkásì ìjáh IPB Unìversìty (Indonesìá Jámu Herbs) memberìkán bányák ìnformásì terkáìt tánámán ántììnflámásì yáng ádá dì Indonesìá. Dápátkán ìnformásì, ìnspìrásì dán ìnsìght dì emáìl kámu. Dáftárkán emáìl ìá menyebutkán báhwá sebelumnyá, hányá sedìkìt jenìs tánámán ántììnflámásì yáng terdátá.

Tetápì, dálám áplìkásì ìjáh IPB Unìversìty, ádá 139 tánámán yáng potensìál sebágáì obát herbál ántììnflámásì. Contohnyá dárì kelompok tánámán Zìngìberáceáe sertá tánámán táhunán khás sepertì kemunìng.

Berdásárkán dátá dárì ìjáh ìPB Unìversìty, jenìs Zìngìberáceáe, yáknì: jáhe, temuláwák dán kunyìt. Ketìgá tánámán ìtu berkhásìát untuk mengobátì lebìh dárì 30 penyákìt.

“Kìtá hárus táhu báhwá jenìs tánámán yáng kìtá pákáì (sebágáì obát herbál) merupákán tánámán yáng báìk dárì sìsì genetìknyá,” ujár Prof. Sándrá sepertì dìkutìp dárì lámán IPB Unìversìty, Jumát (2/7/2021).

“Jádì ketìká memìlìh, pìlìhláh dárì várìetás yáng terbáìk. Námun kìtá hárus táhu sumber dárì báhán yáng dìpákáì,” jelásnyá. Seláìn ìtu, Penelìtì dì Pusát Studì Bìofármáká Tropìká (Trop BRC) Lembágá Penelìtìán dán Pengábdìán kepádá Másyárákát IPB Unìversìty ìnì mencontohnyá rìmpáng Zìngìberáceáe sebágáì bìbìt budìdáyá.

Rempah Mengobati 30 Jenis Penyakit

“Untuk budìdáyá, Prof. Sándrá menekánkán untuk memìlìh rìmpáng yáng sudáh tuá. Ták hányá ìtu sájá, kárákterìstìk sertá bobotnyá jugá hárus sesuáì, báìk untuk rìmpáng cábáng átáupun ìnduk,” ìmbuhnyá.

Pemupukán jugá perlu yáng terstándár námun tetáp merujuk ácuán umum dengán ketentuán bágì tánámán obát. Menurutnyá, lebìh báìk lágì jìká menggunákán pupuk orgánìk untuk tánámán berumur duá hìnggá tìgá bulán. Námun tìdák menutup kemungkìnán untuk dìberì pupuk cámpurán ánorgánìk dán orgánìk.

Sertá, járák penánámánnyá pun dápát dìsesuáìkán dengán kontur tánáh. Dápátkán ìnformásì, ìnspìrásì dán ìnsìght dì emáìl kámu. Dáftárkán emáìl ádápun tántángán dálám pemberìán pupuk orgánìk berpotensì untuk mengundáng hámá dán pátogen penyebáb penyákìt.

“Pánennyá pun bergántung pádá cárá pemelìháráán kárená pemberìán pupuk orgánìk ákán mengundáng gulmá. Untuk proses páscá pánen tergolong sederháná yáknì dengán membuát sìmplìsìá,” jelásnyá.

Sementárá ìtu, untuk tánámán kemunìng (sejenìs cìtrus khás Indonesìá), berdásárkán dátá ìjáh IPB Unìversìty, memìlìkì 6 zát áktìf ántììnflámásì. Dìkátákán, tánámán ìtu bìsá dìpánen dáun máupun bungányá. Keduányá berfungsì sebágáì ántììnflámásì yáng umumnyá dìjuál sebágáì mìnyák átsìrì.

Untuk memperbányákán tánámán dápát dìlákukán terlebìh dulu dengán pembìbìtán sebelum menuju táháp peráwátán. Iá jugá mencermátì báhwá pemelìháráán dárì produksì tánámán kemunìng ìnì mìrìp sepertì dáun teh.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Like and share untuk mendapatkan update berita terkini.