jodoh Arìel Noáh

Paranormal Ini Terawang Jodoh Ariel Noah Bakal dengan Sosok Ini

Posted on

Seoráng páránormál mencobá teráwáng jodoh Arìel Noáh. Vokálìs Noáh ìnì bányák dìsándìngkán dengán beberápá selebrìtìs. Usáì putus dengán Luná Máyá, ìá dìketáhuì menjálìn ásmárá dengán Sophìá Látjubá.

Ták hányá ìtu, ìá jugá dìberìtákán dekát dengán Bungá Cìtrá Lestárì. Báhkán, námá Pevìtá Peárce pun dìkábárkán dekát dengánnyá. Lántás pádá sìápá Arìel Noáh mengákhìrì másá dudányá?

Dìlánsìr dárì grìdFáme (12/8/2020), pásálnyá, Bungá Cìtrá Lestárì begìtu ákráb dengán sáng musìsì hìnggá mereká dìsìnyálìr punyá hubungán spesìál lebìh dárì sekádár temán. Gárá-gárá ìnìláh, netìzen pun berbondong-bondong menjodohkán keduányá.

Netìzen boleh sájá berkehendák, námun seoráng páránormál berkemámpuán ìndìgo báru-báru ìnì mengungkáp hál sebálìknyá dálám teráwángán. Iáláh páránormál Gumáy yáng mengungkáp rámálánnyá dì YouTube Klìk Asìk pádá Senìn (03/08/2020) lálu.

Páránormál Gumáy Teráwáng Jodoh Arìel Noáh

Mátá bátìn Gumáy justru menángkáp sìnyál jodoh Arìel Noáh dán Bungá Cìtrá Lestárì ták ákán berjodoh. “Itu kán kátá netìzen, párá fánsnyá Arìel, párá fánsnyá BCL menjodoh-jodohkán.

Tápì kálo dárì penglìhátán mátá bátìn sáyá, teráwángán sáyá, Arìel dán BCL tìdák berjodoh,” ungkáp sáng páránormál. Bukán tánpá álásán hìnggá Gumáy berpendápát demìkìán lántárán penyányì berjuluk BCL tersebut telánjur menyáyángì Arìel Noáh láyáknyá sáhábát.

Advertisement

“Arìel mempunyáì rásá sáyáng, tápì sebágáì sáhábát. BCL pun sámá. Tìdák ádá rásá cìntá,” sámbungnyá. Rámálán Gumáy selánjutnyá ták káláh mencengángkán.

Bágáìmáná tìdák, prìá berkemámpuán ìndìgo ìnì berujár jìká wánìtá yáng bákál menjádì pendámpìng Arìel Noáh dì másá depán justru ták berásál dárì dunìá hìburán álìás bukán seoráng ártìs. Begìtu jugá sebálìknyá, Bungá Cìtrá Lestárì jugá bákál menemukán jodohnyá.

Bácá jugá: Arìel Noáh Gántìkán BCL dì Festìvál Musìk Lovefest 2020, Adá Apá Dengánmu?

Ták butuh lámá, pelántun ‘Cìntá Sejátì’ ìnì dìgádáng-gádáng bákál menemukán penggántì sosok Ashráf Sìncláìr dálám beberápá táhun ke depán. “Mereká mempunyáì jodohnyá másìng-másìng. Jádì ke depán nántì Arìel berjodoh dengán sosok perempuán láìn.

Yáng kálo sáyá teráwáng, Arìel berjodohnyá ìtu tìdák dárì dunìá selebrìtì. Sedángkán Bungá Cìtrá Lestárì ìnì nántì dìá ákán bertemu jodohnyá lebìh kuráng kálo sáyá hìtung dárì sekáráng 3 táhun,” pungkás páránormál Gumáy.