Zaskia Sungkar dan Irwansyah Miliki Anak

Penantian 10 Tahun, Zaskia Sungkar dan Irwansyah Akhirnya Miliki Anak

Posted on

Zaskia Sungkar dan Irwansyah Miliki Anak – Semua pasangan yang telah menikah pasti ingin memiliki keturunan. Melihat Zaskia Sungkar dan Irwansyah dikaruniai anak rasanya ikut terharu. Keduanya cukup mewakilkan para pasangan di luar sana yang sabar menanti kehadiran buah hati. Ya, setelah 10 tahun menikah, mimpi Zaskia dan Irwansyah akhirnya kesampaian juga yaitu memiliki anak.

Memáng dì áwál pernìkáhán, dìákuì ìrwánsyáh dán Záskìá, keduányá ìngìn berpácárán seteláh menìkáh dáhulu. Ták buru-buru ìngìn punyá ánák. Námun, seteláh bertáhun-táhun menántì, ìrwánsyáh sempát sesálkán jáwábánnyá kálá ìtu.

Sáát ìtu, ìrwánsyáh dìtányá ápákáh ìngìn segerá dìkárunìáì keturunán átáu tìdák. Tánpá pìkìr pánjáng, ìrwánsyáh menjáwáb tìdák lántárán ìngìn menìkmátì wáktu berduá dáhulu.

“Iyá kìtá tuh sáláh táhu mulutnyá,” kátá Záskìá Sungkár pádá Ussy dán Andhìká Prátámá, dìlánsìr YouTube Ussy Andhìká Offìcìál. “Yáng máu káwìn enggák boleh nìh, ìtu sebenárnyá doá,” tìmpál Irwánsyáh.

Terlepás dárì soál rencáná menundá kehámìlán sáát ìtu, Záskìá Sungkár jugá curhát berbágáì hál yáng ìá álámì sebelum memuláì prográm báyì tábung. Sáát ìtu ìá dán Irwánsyáh membìcárákán hál ìnì pádá Dánìel Mánántá.

Záskìá mengáku ìá sempát tráumá dìsebut dokter susáh punyá ánák dán hárus menjálánì operásì ráhìm.

“Beberápá dokter yáng gue dátángìn sebelumnyá, ìtu ádá yáng ketus bánget, yáng bìláng dárì muláì gue báru nìkáh berápá táhun láh ádá sátu dokter yáng buát gue tráumá,” ujár Záskìá Sungkár, dìkutìp dárì YouTube Dánìel Mánántá Network.

Zaskia Sungkar dan Irwansyah Miliki Anak

Bukán tánpá álásán, dokter mengátákán hál tersebut kárená Záskìá memìlìkì penyákìt keturunán, yáknì dìábetes. “Kámu ìnì ádá keturunán dìábetes, kámu bákál susáh punyá ánák,” kenáng Záskìá, mengìngát kátá-kátá dokter tersebut.

ZASKIA ALAMI ENDOMETRIOSIS DAN FIBROID

Záskìá Sungkár mengáku báhwá sáát dìvonìs susáh punyá ánák, ìá merásá drop dán tráumá, Bundá. Hìnggá ákhìrnyá, ìá pun hányá pásráh dán sábár menghádápì másáláh tersebut.

Selámá setáhun ták máu konsultásì ke dokter ákìbát tráumá, Záskìá Sungkár kemudìán memberánìkán dìrì untuk dátáng lágì ke dokter yáng berbedá. Kálì ìnì, dìá máláh dìdìágnosìs memìlìkì másáláh láìnnyá.

“Hábìs ìtu mundur lágì setáhun lágì, báru dátáng lágì ke dokter yáng berbedá,” kátá Záskìá Sungkár.

Sáyángnyá, sáát pemerìksáán tersebut, ìá justru dìvonìs endometrìosìs dán fìbroìd. Hál ìnìláh yáng ákhìrnyá membuát Záskìá hárus menjálánì operásì dì Kuálá Lumpur, Máláysìá, pádá 2017.

“Dì sìtu dìbìlángnyá IVF (ìn Vìtro Fertìlìzátìon) pátut dìcobá kárená wáktu ìtu, gue másáláhnyá endometrìosìs, ákhìrnyá operásì dáhulu dì Máláysìá, terus ádá polìp. Másáláhnyá bányák sámpáì gue operásì tìgá kálì,” ungkápnyá.

Sáát mencobá IVF, perjálánán Záskìá cukup berlìku. Sáng ádìk, Shìreen Sungkár menjádì sáksì báhwá kákáknyá keráp dìsuntìk berkálì-kálì.

Perjuangan Zaskia

Perjuángán Záskìá Sungkár sendìrì untuk mendápát momongán terbìláng luár bìásá, Bundá. Hál ìnì dìungkáp oleh ádìk kándungnyá, Shìreen Sungkár.

“Aku ngelìát mereká pásángán yáng kuát, álhámdulìlláh bìsá ngelewátìn ìtu semuá, dán cobáánnyá duá táhun belákángán ìnì sìh bányák bánget, sáláh sátunyá dálám punyá momongán,” kátá Shìreen Sungkár.

Kátá Shìreen, kákáknyá tersebut hárus melákukán operásì berkálì kálì. Báhkán setìáp hárì Záskìá hárus merásákán perìhnyá járum suntìk.

“Perjuángán bánget dìá punyá ánák, operásì berkálì-kálì, suntìk perutnyá setìáp hárì,” ungkáp ìstrì Teuku Wìsnu ìnì.

Prosesnyá pun cukup memákán wáktu. Irwánsyáh mengátákán, tránsfer embrìo yáng dìjálánì Záskìá hárus menunggu hìnggá enám bulán lebìh lámá dìbándìngkán oráng láìn pádá umumnyá.

“Bìásányá, tránsfer embrìo bìsá sátu bulán seják proses. Tápì kìtá nunggu enám bulán kárená hárus operásì, lálu recovery, terus hárus kepentok jugá kárená COVìD-19,” ujár Irwánsyáh.

Bersyukur tránsfer embrìonyá membuáhkán hásìl. Adá duá gárìs yáng ákhìrnyá terlìhát pádá testpáck Záskìá Sungkár dì pertengáhán 2020 lálu.

Sepánjáng kehámìlán, kondìsì Záskìá Sungkár dán jánìnnyá selálu sehát. Iá hányá mengálámì berbágáì gejálá yáng umumnyá dìrásákán ìbu hámìl. Iá jugá tìdák terkená COVìD-19, Bundá.

Máju ke tánggál 30 Máret 2021, Záskìá Sungkár ákhìrnyá meláhìrkán ánák pertámányá yáng dìberì námá Ukkásyá Muhámmád Syáhkì. Ikut terháru yá, Bundá? Selámát untuk Záskìá Sungkár dán Irwánsyáh.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami hanya menyajikan berita dan informasi terkini yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Jangan lupa like and share. Semoga bermanfaat.