Penyakit Aneh

Penyakit Aneh Siti Aisyah Sudah 15 Tahun Hanya Terbaring Lemah, Berawal Dari Diajak ke Hajatan Pernikahan

Posted on

Penyakit Aneh – Penyakit aneh harus dialami oleh gadis kecil ini. Siti Aisyah, gadis asal Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sudah 15 tahun hanya bisa terbaring lemah. Kondisi mengenaskan Aisyah dialaminya sejak bayi. Orangtua Aisyah, Saelah (48) dan Ramlan (55) akhirnya tak kuat membiayai putrinya berobat ke rumah sakit.

Pengobátán medìs dán non medìs sudáh dìlákukán. Ibundá Sìtì Aìsyáh, Sáeláh (48) jugá ták táhu-menáhu dengán ápá yáng terjádì pádá ánáknyá. Aìsyáh, kátá Sáeláh, láhìr dálám kondìsì normál. Námun, sáát usìá putrìnyá empát bulán, Aìsyáh pernáh dìáják ke hájátán.

“Aìsyáh sákìt seják usìá empát bulán sáát dìáják ke hájátán pernìkáhán,” kátá dìá, Rábu (29/7/2020). Aìsyáh tìbá-tìbá pìngsán sáát ákán dìberì mákán. “Pádáhál tìdák tersedák átáu ápá, tìbá-tìbá sájá tìdák bergerák,” kátá dìá. Sáeláh mengáku, semenják sáát ìtu ánáknyá menderita penyakit aneh hányá bìsá terbárìng dì tempát tìdur sepertì oráng lumpuh.

Báhkán kádáng, tubuh Aìsyáh tìbá-tìbá káku sepertì káyu. “Bìsá jugá lángsung lemás tìdák ádá tulángnyá. Káláu tìdur betáh bìsá dárì Mágrìb sámpáì págì,” kátá dìá. Sáeláh mengátákán, dengán kondìsì tersebut, putrìnyá hányá bìsá memákán mákánán khusus. Aìsyáh hányá dìberì bubur sáchet dán áìr putìh bergulá.

Perut Aìsyáh bìsá membesár dán kembung jìká dìberì mákánán láìnnyá. Ták hányá ìtu, kulìt ánáknyá jugá kerás dán mengelupás. Dìbáwá ke dukun, dìsebut dììkutì nenek tuá. Sáeláh menuturkán, selámá duá táhun Aìsyáh menjálánì peráwátán medìs.

Penyakit Aneh

Hál tersebut terhentì kárená keluárgá mereká ták memìlìkì bìáyá. “Tápì kárená ták ádá bìáyá ákhìrnyá peráwátán medìs dìhentìkán. Termásuk pemerìksáán dì dokter syáráf,” ujár Sáeláh. Kemudìán Sáeláh membáwá ánáknyá ke dukun lántárán merásá ádá yáng ták bìásá dengán sákìt yáng dìálámì ánáknyá.

“Dukun yáng kámì dátángì hámpìr semuá bìláng Aìsyáh dììkutì sesosok nenek tuá yáng rámbutnyá sudáh putìh semuá. Sáyá jugá sepertì pernáh melìhát sáát berádá dì kebun,” kátá Sáeláh.

Lántárán kondìsì ekonomì, Sáeláh ták bìsá máksìmál membáwá Aìsyáh berobát. Apálágì, semenják Covìd-19, Sáeláh yáng sebelumnyá bekerjá dì pábrìk tekstìl kìnì dìrumáhkán. Sedángkán suámìnyá Rámlán bekerjá serábután dì kebun dán mencárì káyu bákár. Sátu bongkok káyu bákár Rámlán dìhárgáì Rp 12.500,00.

Jáuh dì lubuk hátì Sáeláh, ìá selálu mendoákán putrìnyá sembuh dari penyakit aneh dán memìlìkì kehìdupán normál sepertì ánák-ánák láìnnyá. “Sáyá jugá ìngìn melìhát ánák sáyá sepertì oráng láìn. Bìsá bìcárá, bìsá berjálán dán mándìrì,” tutur Sáeláh pìlu.

Demìkìán ìnformásì penyakit aneh ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.