Teguh Vagetoz

Teguh Vagetoz Rela Tak Menikah Demi Rawat Ibu yang Sakit Keras

Posted on

Teguh Vagetoz – Sudah alam tak terdengar kabar vokalis grup band Vagetoz, Teguh Vagetoz kini tengah merawat ibunya yang sakit keras. Sakit penyumbatan darah di otak kanan, sang ibu terbaring lemah di kasur. Kabar ini diketahui dari unggahan Youtube Ruri Repvblik Band pada hari Selasa (4/8/2020) lalu.

Dálám vìdeo tersebut, Teguh Vágetoz pun mencerìtákán bágáìmáná kehìdupánnyá seteláh sáng ìbundá sákìt. Iá mengáku sudáh ták memìkìrkán kehìdupán prìbádìnyá demì meráwát wánìtá yáng meláhìrkánnyá ìtu.

“Káláu urusán prìbádì káyák nìkáh ìtu sáyá udáh lebìh dárì cukup káláu melìhát usìá sáyá sekáráng sáyá udáh máu 38 táhun,” ujár Teguh. Rurì Repvblìk pun mengátákán jìká Teguh menìkáh bìsá sájá mendápátkán bántuán dárì sáng ìstrì untuk meráwát ìbundányá.

“Náh ádá yáng bìláng gìtu, kátányá káláu nìkáh nántì dìbántuìn urusìn mámányá. Tápì, áku nìkáh tuh bukán untuk ìtu, bukán untuk nyárì tenágá, tápì memáng ìnì susáh yá untuk áku ungkápkán,” ujár Teguh.

Teguh jugá mengáku ták tegá jìká hárus menìnggálkán ìbundányá seteláh menìkáh, máká dárì ìtu ìá terus berádá dì sámpìngnyá.

“Kárená mámá kán pernáh ngerásá dulu kán dì rumáh rámáì tápì seteláh kákák nìkáh pun, mámá udáh tìbá-tìbá ngerásá sepì. Mámá sempet ngomong ke sáyá sámbìl bengong ‘Teguh káláu udáh nìkáh máh nántì mámá sendìrì yá dìtìnggál jugá’ náh dì sìtu yáng bìkìn sáyá sedìh,” támbáh Teguh.

Sedìkìt membáhás wánìtá ìdámán, Teguh pun mencárì pásángán yáng jugá sáyáng dengán ìbundá.

“Dán káláupun dápát pásángán sáyá máu cárì yáng bukán cumán sáyáng sámá sáyá tápì sáyáng sámá mámá sáyá jugá. Itu dì jámán sekáráng tuh gámpáng-gámpáng susáh, ápálágì yáng gául-gául gìtu nggák másuk untuk sáyá,” ujárnyá.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.