TNI Dipecat

TNI ini Dipecat karena Mut1l4si Istri demi Selingkuhan, Hakim: Minta Maaf ke Anak dan Ibumu

Posted on

TNI Dipecat – Salah satu anggota TNI melakukan tindakan yang kelewat parah. Praka Martin Priyadi Nata Candra Chaniago, terdakwa pem8unuhan s4dis istrinya sendiri, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Sìdáng ìtu dìketuáì oleh Letkol Sus Sárìffuddìn Tárìgán dì Pengádìlán Mìlìter I-02 Medán, Selásá (24/11/2020). “Terbuktì secárá sáh melákukán tìndák pìdáná pem8unuhán berencáná yáng dìlákukán secárá bersámá-sámá. Menjátuhì TNI terdákwá dengán pokok pìdáná penjárá selámá 20 táhun, pìdáná támbáhán dipecat dárì dìnás mìlìter,” kátá hákìm dálám sìdáng yáng dìgelár dì ruáng Sìsìngámángárájá XII.

Mártìn yáng turut hádìr dì persìdángán tersebut menámpìlkán ráut muká tegáng sáát májelìs hákìm membácákán tuntután. Prájurìt yáng menjálánì sìdáng dengán surát dákwáán nomor Sdák/55/VIII/2020 tertánggál 13 Agustus 2020 tersebut, hádìr dì ruáng persìdángán dengán berpákáìán dìnás lengkáp, mengenákán másker, sertá mendápát pengáwálán ketát dárì Provost TNI AD.

Dìkátákán Hákìm ádápun yáng merìngánkán hukumán terdákwá, yáknì Mártìn mengáku bersáláh dán memohon ágár dìberì kesempátán hìdup. Seláìn ìtu hákìm mempertìmbángkán ánák terdákwá yáng másìh berusìá 7 táhun yáng sudáh kehìlángán ìbu.

Usáì membácákán tuntután, dìdámpìngì hákìm ánggotá másìng-másìng Letkol Chk Sudìyo, sertá Máyor Sus Zìky Suryádì, Ketuá Májelìs Hákìm mempersìláhkán Mártìn memìlìh ápákáh setuju dengán putusán tersebut, berpìkìr dengán wáktu 7 hárì átáu ìngìn melákukán bándìng.

Seteláh dìberì wáktu, berdìskusì sejenák dengán kuásá hukumnyá, Mártìn, TNI dipecat ini memutuskán untuk memìlìh berpìkìr dulu átás putusán tersebut. “Sìáp, berpìkìr pìkìr dulu,” kátányá. Dálám sìdáng tersebut, Hákìm Sárìffuddìn jugá menásehátì Mártìn ágár tìdák lágì mengulángì perbuátánnyá.

TNI Dipecat

“Jángán lágì mengulángì kesáláhán tersebut, kárená sáudárá másìh dìberì kesempátán hìdup oleh Tuhán, sáudárá sudáh merásákán báhwá hìdup ìtu sángát máhál. Mìntá mááf pádá ánákmu dán ìbu yáng mengándungmu,” kátá Hákìm.

Sebelumnyá, penemuán tuláng beluláng mánusìá dì semák-semák Jálán Báru Lìngkungán 4 Keluráhán Sìháporás Náulì, Kecámátán Pándán, Kábupáten Tápánulì Tengáh (Tápteng), bìkìn geger wárgá sekìtár.

Belákángán dìketáhuì, ìdentìtás tuláng beluláng tersebut bernámá Ayu Lestárì (26) yáng merupákán ìstrì seoráng ánggotá TNI bernámá Práká Mártìn Prìyádì Nátá Cándrá Chánìágo, ánggotá Kìmá Korem 023/KS.

Seteláh dìlákukán penyelìdìkán, Práká Mártìn Prìyádì Nátá Cándrá Chánìágo, dìámánkán Denpom 1/2 Sìbolgá dán dìtetápkán sebágáì tersángká.

Awál Mulá Kásus TNI Dipecat

Sebelumnyá dìtemukán máyát korbán mutìl4sì dì Tápánulì Tengáh, Sumáterá Utárá. Belákángán muncul dugáán báhwá korbán mutìl4sì ádáláh ìstrì ánggotá TNI. Iá dì8unuh suámì bersámá selìngkuhánnyá (pelákor).

Denpom bersámá penyìdìk kepolìsìán bersámá-sámá mengumpulkán tuláng beluláng Ayu Lestárì (27). Mártìn dìdugá mem8unuh sáng ìstrì, Ayu Lestárì, dìbántu oleh wánìtá selìngkuhánnyá.

Anggotá TNI yáng dìdugá pem8unuh ìstrìnyá ádáláh Práká Márten Prìádìnátá. Sementárá korbán bernámá Ayu Lestárì (26) dán áyáh korbán jugá seoráng ánggotá TNI. Awálnyá wárgá Tápánulì Tengáh, Sumáterá Utárá, dìhebohkán dengán penemuán tuláng beluláng mánusìá.

Tuláng beluláng tersebut dìtemukán dálám kondìsì sudáh mengerìng dán berserákán dì Jálán Báru Lìngkungán 4, Keluráhán Sìháporás Náulì, Kecámátán Pándán pádá Rábu (20/5/2020) págì.

Melánsìr ákun ìnstágrám @vìrálterkìnì99, berdásárkán hásìl pemerìksáán polìsì, ternyátá korbán bernámá Ayu Lestárì. Iá dìdugá dì8unuh oleh suámìnyá sendìrì, yáìtu Práká MP yáng bertugás dì Korem 023/KS.

Menurut ìnformásì, kásus pem8unuhán ìnì terjádì sekìtár sebulán sebelum penemuán tuláng beluláng korbán. Dìdugá, ìstrì korbán dì8unuh dekát lokásì pembuángán sámpáh. Sementárá ìtu, dìlánsìr ákun Twìtter @lìtìnáár, kerábát korbán sudáh mencárì keberádáán korbán seják 12 Aprìl 2020 lálu.

Korbán ádáláh ánák pertámá dárì 4 bersáudárá. Ayáh korbán rupányá ádáláh seoráng tentárá yáng berdìnás dì Bándung. Keluárgá korbán berdomìsìlì dì Bándung, kotá ásál ìbu dárì korbán.

Ayu Hìláng, Tetánggá Curìgá

Tetánggá yáng curìgá meláporkán menghìlángnyá Ayu kepádá komándán yáng lángsung mengeráhkán segenáp jájáránnyá untuk mencárì keberádáán Ayu. Lántás, kesátuán tentárá Tápánulì Tengáh mengábárì kesátuán tentárá yáng berádá dì Bándung untuk mengábárkán menghìlángnyá Ayu.

Mendápát kábár menghìlángnyá putrì kesáyángánnyá, áyáh Ayu yáng sáát ìtu tengáh bertugás dì Lombok sertá mertá menelepon menántunyá, Práká MP. Námun, Práká MP menjáwáb dengán sántáì dán hányá mengátákán báhwá Ayu menghìláng. Námun tìbá-tìbá pádá Rábu (20/5/2020) págì muncul sebuáh berìtá yáng kuráng menyenángkán.

Ayu dìkábárkán dìtemukán dálám kondìsì hányá tersìsá tuláng beluláng dán tengkoráknyá sájá. Korbán Ayu Lestárì (26) kìrì dán penemuán tuláng beluláng (kánán). Kemudìán pádá Rábu (20/5/2020) málám, áyáh Ayu pun dìpulángkán ke Bándung untuk mengurus kásus putrì kesáyángánnyá tersebut.

Pásálnyá, kásus ìnì ádáláh kásus pem8unuhán yáng besár sehìnggá ìá dìpulángkán. Dìkábárkán báhwá seteláh lebárán, áyáh Ayu hendák terbáng ke Tápánulì Tengáh untuk melánjutkán pencárìán sìsá ánggotá tubuh Ayu yáng belum dìtemukán.

Dìdugá Dìbántu Selìngkuhán

Berdásárkán unggáhán ákun Twìtter @lìtìnáár, pádá Rábu (20/5/202) sekìtár pukul 08.30 WIB, teláh dìtemukán tengkorák mánusìá dengán tuláng beluláng yáng sudáh mengerìng dán berserákán.

Tengkorák dán tuláng beluláng tersebut dìdugá ádáláh Ayu Lestárì yáng merupákán ìstrì dárì Práká MP ánggotá Kìmá Korem 023/KS. Menurut unggáhán tersebut, TNI Dipecat MP kìnì teláh dìámánkán dì Denpom.

Belákángán dìketáhuì báhwá MP rupányá memìlìkì selìngkuhán yáng jugá turut membántu dálám upáyá mem8unuh ìstrìnyá sendìrì. Dálám kásus ìnì, polìsì mengámánkán sejumláh báráng buktì dì tempát kejádìán perkárá.

Adápun báráng buktì tersebut berupá tengkorák kepálá yáng sudáh rusák, tuláng betìs, tuláng rusuk, jìlbáb berwárná kunìng, sepásáng sepátu wárná hìtám, báju wárná putìh bergárìs wárná bìru, dán celáná jeáns wárná bìru.

Berdásárkán unggáhán ákun Twìtter tersebut, kronologì pem8unuhán teláh dìungkáp peláku. Rupányá, pádá málám sebelum sáng ìstrì dìkábárkán menghìláng, Práká MP menìtìpkán ánák semátá wáyángnyá.

Práká MP berboncengán mengìtárì dáeráh sepì bersámá ìstrìnyá. Kepádá Denpom 1/2 Sìbolgá, Práká MP mengáku hendák mencárì tempát yáng pás untuk mem8unuh ìstrìnyá.

“Dán ternyátá selámá náìk motor berduá, teh Ayu dìbonceng MP dìbáwá muter-muter ke dáeráh sepì. MP bìláng ke denpomnyá kárená máu nyárì tempát yáng pás buát nge8unuh teh Ayu. Sesudáh nemu yáng tepát, dìá berhentì dulu buát buká hp dán lánjut lágì jálán,” tulìs ákun tersebut. TNI Dipecat.

Dibantu Selingkuhan

Námun dì sáát berputár-putár ìtu, tìbá-tìbá muncul 2 sepedá motor yáng membuntutì dì belákáng. Sáláh sátu sepedá motor tersebut dìnáìkì oleh 2 oráng wánìtá dán sepedá motor láìn dìnáìkì oleh seoráng prìá.

Dán tìbá-tìbá, motor yáng dìnáìkì oleh duá wánìtá ìnì menyeráng korbán dárì belákáng menggunákán lìnggìs. Korbán yáng ták mengenákán helm pun lántás terjátuh.

“Oh ìyá, Mártìn sámá teh áyu gák páke helm.. dán dárì belákáng tìbá2 motor yg dìnáìkìn 2 cewek ìnì mukul teh Ayu dárì belákáng páke lìnggìs. yg mukul cewe yg dìbonceng. sesudáh ìtu motor mártìn sm teh Ayu játuh, dán semuá berhentì dìpìnggìr jálán yáng pìnggìrnyá juráng hután gìtu,” lánjutnyá.

Seteláh dìpukul, rupányá korbán másìh sádár, námun ìá justru dìpukulì oleh suámìnyá. “sesudáh dìpukul gìtu, teh Ayu másìh sádár tápì másìh megáng erát motor. terus Mártìn tárìk kerudung teh Ayu sámpe lepás terus seret rámbutnyá sekìtár 10 meterán kátányá. terus teh Ayu sempet bìláng “ábáng kok tegá sámá ádek”

Dán dìsìnìláh sì mártìn n0njok1n muká teh Ayu sámpe berdár4h dán menìnggál. dán 3 oráng tádì yáng 2 cewe 1 cowo bántu mártìn potong2 tubuh teh Ayu. yá Alláh áku gákuát bánget dìsìnì nángìs tádì dìcerìtáìn bápáknyá,” tulìs ákun tersebut.

Hìnggá kìnì, polìsì berhásìl menyìtá sejumláh báráng buktì, yáknì berupá tengkorák kepálá yáng sudáh rusák, tuláng betìs, tuláng rusuk, jìlbáb berwárná kunìng, sepásáng sepátu wárná hìtám, báju wárná putìh bergárìs wárná bìru, dán celáná jeáns wárná bìru.

Ayáh Ayu berháráp sìdáng mìlìter segerá dìádákán dán Mártìn, menántunyá, segerá dìjátuhì hukumán. Hìnggá berìtá ìnì dìturunkán ákun twìtter @lìtìnáár sudáh ták bìsá dìákses kárená dìdugá sudáh dìhápus sementárá ákun ìnstágrám @vìrálterkìnì99 dìprìváte.

Demìkìán ìnformásì TNI Dipecat ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.