aplikasi BPJS

Via Aplikasi dan Situs Resmi: Begini Cara Cek Nama Terdaftar untuk BLT Rp 600 Ribu, Cair Mulai 25 Agustus!

Posted on

Aplikasi dan Situs Resmi – Subsidi upah sebentar lagi cair. Subsidi bagi karyawan swasta rencanannya akan dicairkan mulai 25 Agustus 2020 dan akan langsung masuk ke rekening masing-masing. Pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan Rp 600 ribu dari BPJS Ketenagakerjaan.

Beberápá hál hárus ándá perhátìkán ágár dápát bántuán tersebut. Másyárákát dápát mengecek secárá mándìrì, kìrá-kìrá ápákáh ìá ákán menjádì sáláh sátu penerìmá bántuán tersebut. Sebáb, syárát utámá penerìmá bántuán Rp 600 rìbu ìtu hárus terdáftár sebágáì pesertá dì BPJS Ketenágákerjáán.

Dìkutìp dárì berbágáì sumber (20/8/2020), berìkut cárá cek námá sekálìgus mengecek ápákáh kepesertáán kìtá áktìf átáu tìdák dì BPJS Ketenágákerjáán:

Vìa Aplikasi BPJSTK Mobile

 • Pesertá hárus mengunduh áplìkásì BPJSTK Mobìle dì ándroìd dán ìOS
 • Seteláh mengunduh, pesertá hárus melákukán regìstrásì terlebìh dáhulu untuk mendápátkán PIN.
 • Syárát regìstrásì dì aplikasi BPJSTK Mobìle ántárá láìn Nomor KPJ (ádá dì kártu BPJS Ketenágákerjáán), NIK e-KTP, dán tánggál láhìr, dán námá.
 • Seteláh terdáftár dán logìn, pesertá dápát mengetáhuì státus kepesertáán BPJAMSOSTEK.
 • Kemudìán pìlìh dì “Kártu Dìgìtál”.
 • Seteláh muncul támpìlán kártu dìgìtál BPJS Ketenágákerjáán, klìk dì támpìlán tersebut, bágìán báwáh ákán terlìhát státus kepesertáán BPJS TK (áktìf/tìdák áktìf).

Vìa Situs Resmi

Cárá cek státus kepesertáán dán sáldo bìsá dìlákukán meláluì lámán https://sso.bpjsketenágákerjáán.go.ìd/. Apábìlá belum terdáftár dì lámán tersebut, bìsá melákukán regìstrásì dengán cárá:

a. Másuk ke https://sso.bpjsketenágákerjáán.go.ìd/.
b. Pìlìh menu regìstrásì.
c. ìsì formulìr sesuáì dengán dátá.

 • Nomor KPJ áktìf
 • Námá
 • Tánggál láhìr
 • Nomor e-KTP
 • Námá ìbu kándung
 • Nomor ponsel dán emáìl.
 • ápábìlá berhásìl, kámu ákán mendápátkán PìN.
 • PìN dìkìrìm meláluì emáìl dán SMS dárì nomor ponsel yáng dìdáftárkán.

Sementárá, berìkut cárá cek kepesertáán BPJS Ketenágákerjáán vìá websìte.

 • Másuk ke https://sso.bpjsketenágákerjáán.go.ìd/.
 • Másukkán álámát emáìl dì kolom user.
 • Másukkán kátá sándì.
 • Seteláh másuk, pìlìh menu láyánán.

Selain Via Aplikasi dan Situs Resmi

Vìá Kantor BPJS Ketenágákerjáán

Cárá cek státus kepesertáán yáng pálìng trádìsìonál ádáláh dátáng lángsung ke kántor BPJS Ketenágákerjáán. Pesertá BPJS Ketenágákerjáán jugá hárus membáwá persyárátán untuk mengecek kepesertáán.

Dìketáhuì, bántuán senìláì Rp 600 rìbu ákán dìberìkán kepádá pekerjá swástá dengán gájì dì báwáh Rp 5 jutá dán wájìb. Bántuán dìberìkán selámá empát bulán, tápì dìcáìrkán per duá bulán sekálì dengán totál bántuán senìláì Rp 2,4 jutá. Artìnyá, dálám sekálì cáìr, párá pekerjá swástá ákán menerìmá bántuán senìláì Rp 1,2 jutá.

Berìkut updáte seputár bántuán Rp 600 rìbu bágì párá pekerjá, sepertì dìrángkum dárì berbágáì sumber:

Muláì dìcáìrkán pádá 25 Agustus 2020

Menterì Tenágá Kerjá, Idá Fáuzìyáh, mengátákán pemberìán bántuán tersebut ákán muláì dìlákukán pádá 25 Agustus 2020 mendátáng. Presìden Joko Wìdodo (Jokowì) ákán menyeráhkán bántuán ìtu secárá sìmbolìk.

“Rencánányá, Bápák Presìden menyeráhkán secárá lángsung dán me-láunchìng. ìnsyá Alláh tánggál 25 Agustus ìnì,” ujárnyá, dálám keterángán tertulìs (17/8/2020). Bántuán yáng cáìr 25 Agustus 2020 ádáláh subsìdì untuk bulán September-Oktober.

“Duá bulán berìkutnyá ákán dìberìkán. Jádì dìberìkán dálám bentuk tránsfer lángsung ke rekenìng penerìmá 2 bulán sekálì, Rp 1.200.000,” tutur ìdá.

BPJS Ketenágákerjáán kántongì 12 jutá nomor rekenìng

Adápun skemá pencáìrán bántuán Rp 600 rìbu ákán lángsung másuk ke rekenìng másìng-másìng pekerjá. Hìnggá sáát ìnì, pemerìntáh teláh mengántongì sekìtár 12 jutá rekenìng cálon penerìmá bántuán subsìdì gájì átáu upáh dárì BPJS Ketenágákerjáán.

“Sekáráng álhámdulìlláh, temán-temán pekerjá kìtá yáng menjádì pesertá BPJS (Ketenágákerjáán) dátányá sudáh 12 jutá nomor rekenìng sudáh másuk,” kátá Idá. “Kìtá mìntá temán-temán BPJS untuk memválìdásì dátányá dán kámì dì Kementerìán Ketenágákerjáán menerìmá dátányá dárì BPJS Ketenágákerjáán.”

“Jádì yáng melákukán válìdásì ádáláh temán-temán dárì BPJS Ketenágákerjáán,” támbáh Idá. Secárá keseluruhán jumláh penerìmá bántuán pemerìntáh sebányák 15,7 pekerjá dengán totál ánggárán sebesár Rp 37,7 trìlìun. Jumláh ìtu menìngkát dárì rencáná áwál yáng sebányák 13,8 pekerjá.

Syarat Pemenerima Bantuan

Sementárá ìtu, áturán mengenáì subsìdì gájì untuk káryáwán swástá sebesár Rp 600.000 per bulán teláh terbìt. Dálám beleìd ìtu, ádá sejumláh syárát mengenáì sìápá sájá yáng menerìmá bántuán.

Pertámá, pekerjá átáu buruh ádáláh wárgá negárá Indonesìá yáng dìbuktìkán dengán nomor ìnduk kependudukán (NIK). Keduá, terdáftár sebágáì pesertá áktìf prográm jámìnán sosìál ketenágákerjáán BPJS Ketenágákerjáán. Hál tersebut dìbuktìkán dengán nomor kártu kepesertáán.

Selánjutnyá, pekerjá yáng bersángkután hárus berstátus sebágáì pesertá dengán státus kepesertáán hìnggá bulán Junì 2020.

Seláìn ìtu, pekerjá merupákán pesertá áktìf prográm jámìnán sosìál ketenágákerjáán yáng membáyár ìurán dengán besárán ìurán dìhìtung berdásárkán gájì átáu upáh dì báwáh Rp 5 jutá.

Jumláh tersebut sesuáì dengán gájì átáu upáh terákhìr yáng dìláporkán pemberì kerjá dán tercátát dì BPJS Ketenágákerjáán. Yáng terákhìr, pekerjá yáng bersángkután hárus memìlìkì rekenìng áktìf.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.