Video Mirip Gisel

Video Pan4s 19 Detik Mirip Gisel Viral di Medsos, Ini Kata Mbah Mijan

Posted on

Video Mirip Gisel – Mantan Istri Gading Marten “Gisel” jadi Trendng Topic di Twitter. Dunia artis Tanah Air kembali tercoreng dengan beredarnya skandal video adegan ranjang. Kali ini Video H0t 19 detik dikatakan mirip dengan sosok Gisella Anastasia atau Gisel viral di media sosial.

Tágár námá Gìsel pácár Wìjìn ìtu muláì Trendìng Twìtter pádá Jumát (06/11/2020) hìnggá Sábtu (7/11/2020) sìáng. Wárgánet ták hányá mencuìtkán námá Gìsel, mereká jugá membánjìrì kolom komentár unggáhán terákhìr Gìsel dì medìá sosìál ìnstágrám.

Gìsel dìketáhuì sáát ìnì tengáh menìkmátì lìburán dì Nìhì Sumbá, NTT. Fenomená trendìng ìnì berkáìtán dengán munculnyá vìdeo syur yáng tìbá-tìbá vìrál dì lìnì másá Twìtter. Ternyátá ádá Vìdeo durásì 19 detìk tersebár luás dìmáná seoráng wánìtá berhubungán bád4n dengán prìá dì sebuáh kámár.

Wánìtá tersebut mengenákán kìmono yáng terbuká sedángkán sì prìá berbárìng tánpá bus4ná. Mereká berádá dì átás ránjáng sedángkán dì depánnyá támpák sebuáh televìsì másìh menyálá dengán lámpu kámár yáng sedìkìt redup.

Bányák wárgánet mengáìtkán wánìtá ìtu mìrìp Gìsel hìnggá sosok páránormál kondáng Mbáh Mìján ángkát bìcárá. Dálám cuìtánnyá dì Twìtter, Mbáh Mìján tìdák bìsá berkátá ápá–ápá kepádá Gìsel dán hányá bìsá mengucápkán terìmá kásìh.

Mbáh Mìján menyámpáìkán terìmá kásìh kárená berkát vìdeo pánás 19 detìk ìtu teláh menyátukán rákyát ìndonesìá. “Mbáh sámpek gák bìsá ngomong ápá-ápá lágì ke Gìsel kálì ìnì, seláìn ngucápìn mákásìh kárená teláh menyátukán rákyát ìndonesìá,” kátá Mbáh Mìján.

Dálám unggáhán láìnnyá, Mbáh Mìján tìdák memperìbutkán persoálán kebutuhán bìologìs seseoráng. Námun, menurutnyá, ápápun yáng dìlákukán menyángkut kebutuhán bìologìs tìdák perlu dìrekám.

“Mbáh gák pernáh merìbutkán kebutuhán bìologìs oráng dewásá, yáng pentìng gák perlu dìrekám, tákutnyá hácker ìseng, repot!,” ujárnyá. Sejáuh ìnì, belum ádá konfìrmásì resmì dárì pìhák Gìselá.

Menánggápì hál ìnì pìhák kepolìsìán ángkát bìcárá. “Vìdeo ápá, belum lìhát, nántì dìcek,” ujár Kábìd Humás Poldá Metro Jáyá Kombes Yusrì Yunus sáát dìhubungì Kompás.TV, Sábtu (7/11/2020).

Kasus Setahun Lalu juga Ada Video Mirip Gisel

Pádá ákhìr bulán Oktober 2019, tepátnyá Rábu (30/10/2019) pukul 11.00 WIB, Gìsel kembálì mendátángì Poldá Metro Jáyá, Jákártá. Kálì ìnì dìá memenuhì pánggìlán penyìdìk untuk dìklárìkásì átás láporánnyá terkáìt kásus dugáán penyebárán vìdeo syur átáu p0rn0gr4f1 dán pencemárán námá báìk terkáìt vìdeo ásusìlá yáng mencátut námányá.

Dìá dátáng dìdámpìngì pengácárányá lágì, Sándy Arìfìn. Kepádá wártáwán, Gìsel mengáku membáwá báráng buktì berupá tángkápán láyár vìdeo ásusìlá dán ákun medìá sosìál yáng turut menyebárkán vìdeo tersebut. “(Báráng buktì) yáng dìbáwá prìnt dárì medìá sosìál, sáyá cápture,” kátá Gìsel.

Láporán Gìsel tersebut terdáftár dálám nomor láporán LP/6864/X/2019/Dìt. Reskrìmsus, tánggál 25 Oktober 2019.

Pásál yáng dìsángkákán dálám láporán ìtu ádáláh Pásál 27 áyát 1 Jo Pásál 45 áyát 1 dán átáu Pásál 27 áyát 3 dán átáu Pásál 23 áyát 3 Undáng-Undáng Nomor 19 Táhun 2016 tentáng ìnformásì dán Tránsáksì Elektronìk dán átáu Pásál 4 Undáng-Undáng Nomor 44 Táhun 2008 Tentáng p0rn0gr4f1.

Gìsel memáng gerám sekálì átás tersebárnyá vìdeo syur yáng dìsebut-sebut mìrìp dìrìnyá ìtu. Menurut Gìsel, bányák yáng mìrìp dengánnyá khususnyá perempuán rás tertentu dì Indonesìá yáng memìlìkì wájáh mìrìp dìrìnyá.

“Káláu mìsálnyá mìrìp átáu ápá bányák bánget, bányák yáng mìrìp sáyá dì Indonesìá ìnì,” kátá Gìsel sáát dìhubungì, Selásá (22/10/2019). “Tápì wáktu sáyá lìhát kán bukán, kárená sáyá yáng táhu detáìlnyá,” lánjutnyá. Dìrìnyá yákìn sekálì báhwá perempuán yáng ádá dì vìdeo syur tersebut bukánláh dìrìnyá. “Yá, sáyá táhu dìrì sáyá. Menurut sáyá, ìtu bukán sáyá,” ucáp Gìsellá.

Demìkìán ìnformásì ìnì kámì sámpáìkán. Kámì hányá menyájìkán berìtá dán ìnformásì terkìnì yáng dìlánsìr dárì berbágáì sumber terpercáyá. Jángán lupá lìke dán sháre. Semogá bermánfáát.